Άρθρο 36 – Ομάδες Εργασίας

Ομάδες εργασίας του άρθρου 47 του ν. 4686/2020 (Α΄ 96) δύνανται να συστήνονται και μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.