Άρθρο 17 – Ρυθμίσεις για τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 55 ν. 4636/2019

Η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση, αποδίδεται στους αιτούντες διεθνή προστασία, Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). Ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χορηγείται ταυτόχρονα με τον αριθμό που αναγράφεται στο ειδικό δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου, αντιστοιχείται με αυτόν και παραμένει ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας. Ο κάτοχος του Π.Α.Α.Υ.Π.Α. έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21). Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στον παρόντα και η οποία δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. απενεργοποιείται αυτόματα και ο δικαιούχος παύει να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες. Κατ΄ εξαίρεση, όταν η απορριπτική απόφαση της αιτήσεως διεθνούς προστασίας αφορά ασυνόδευτο ανήλικο, ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. παραμένει ενεργός έως την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής ή την ενηλικίωση του ασυνόδευτου ανηλίκου, ο οποίος εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»

 • 2 Ιουλίου 2021, 13:43 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

  παρ. 2 : Συστήνεται, σύμφωνα με τις συστάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού (Έκθεση Τα παιδιά που μετακινούνται Γενικές συστάσεις, σελ. 166, 2018, διαθέσιμη στο : https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2018-kdp-dikaiom-paid-pou-metakin.pdf) η χορήγηση προστατευτικού καθεστώτος σε όλα τα ασυνόδευτα παιδιά, ακόμα και αν λάβουν απορριπτική απόφαση στο αίτημα διεθνούς υποστήριξής τους τουλάχιστον μέχρι την ενηλικίωση τους, με συνακόλουθη πρόσβαση σε υπηρεσίε στέγασης και ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης και όχι απλή διατήρηση του ΠΑΑΥΠΑ.

 • 27 Ιουνίου 2021, 15:32 | Παναγιώτης Παπαγιάννης

  Γιὰ τὴν ἐξακρίβωση τῆς ἡλικίας (καὶ τὴν κατάταξη τοῦ προσώπου στοὺς ἀνήλικους) θὰ πρέπει, ἐλλείψει σχετικῶν ἀποδεικτικῶν ἐγγράφων π.χ. διαβατήριο, πιστοποιητικὸ γεννήσεως, νὰ πραγματοποιοῦνται ἰατρικοὶ -βιοχημικοὶ ἔλεγχοι. Στὴν περίπτωση αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ ἐπικαιροποιηθοῦν ἢ/καὶ συμπληρωθοῦν σχετικὲς Ὑπουργικὲς Ἀποφάσεις, λαμβάνοντας ὑπόψη τὶς ἱσχύουσες ἐπιστημονικὲς πρακτικές.

 • 21 Ιουνίου 2021, 17:49 | Δημήτρης Κακοταρίτης

  Σωστή η προσθήκη της πρότασης »Κατ΄ εξαίρεση, όταν η απορριπτική απόφαση της αιτήσεως διεθνούς προστασίας αφορά ασυνόδευτο ανήλικο, ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. παραμένει ενεργός έως την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής ή την ενηλικίωση του ασυνόδευτου ανηλίκου, ο οποίος εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες» όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται οπωσδήποτε ότι το άτομο που απολαμβάνει το προνόμιο της εξαίρεσης αυτής είναι πράγματι ασυνόδευτος ανήλικος και όχι κάποιος ο οποίος δηλώνει ανήλικος αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι (http://polis24.gr/%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B4/)

 • 20 Ιουνίου 2021, 20:07 | Κωνσταντίνος Κουλαξίδης

  Κατόπιν του εδαφίου «Ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χορηγείται ταυτόχρονα με τον αριθμό που αναγράφεται στο ειδικό δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου, αντιστοιχείται με αυτόν και παραμένει ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας.» προτείνεται να προστεθεί το εξής κείμενο «Σε περίπτωση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. παραμένει ενεργός έως την χορήγηση Α.Μ.Κ.Α..» ή εναλλακτικά «Σε περίπτωση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. παραμένει ενεργός έως και 30 ημέρες κατόπιν της παραλαβής άδειας διαμονής ενιαίου τύπου.».

  Επίσης, δεν είναι σαφής η διατύπωση τους εδαφίου: «Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στον παρόντα και η οποία δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. απενεργοποιείται αυτόματα και ο δικαιούχος παύει να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες.». Προτείνεται η εξής τροποποίηση, έτσι ώστε να είναι σαφέστερη η έννοια του ανασταλτικού χαρακτήρα: «Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης επί αίτησης διεθνούς προστασίας, με μη ανασταλτικό χαρακτήρα, ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. απενεργοποιείται αυτόματα και ο δικαιούχος παύει να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες.». Επιπλέον, προτείνεται η συμπερίληψη της προϋπόθεσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας επίδοσης της απορριπτικής απόφασης έτσι ώστε να πληρούται το κριτήριο της προηγούμενης ενημέρωσης των ωφελούμενων.

  Τέλος, προτείνεται η προσθήκη πρόβλεψης έτσι ώστε ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. να ενεργοποιείται εκ νέου στις περιπτώσεις εφαρμογής δικαστικής απόφασης αναστολής ή ακύρωσης απορριπτικής απόφασης.