Άρθρο 32 – Κράτηση και διαδικασία απέλασης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 81 ν. 3386/2005

Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο και καταργείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 3386/2005 (Α’ 212) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Ο αλλοδαπός, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του παρόντος, κρατείται στην οικεία αστυνομική αρχή. Μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απέλασής του παραμένει στις ειδικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν. 3907/2011 (Α’ 7).»

  • 1 Ιουλίου 2021, 14:56 | SolidarityNow

    Η επιστροφή στην πρακτική κράτησης είναι εξαιρετικά προβληματική και έχει αποτύχει στο παρελθόν.

  • 21 Ιουνίου 2021, 15:29 | Βασιλική

    Το παρόν δεν έχει άρθρο 76