Άρθρο 27 – Διαδικασία ίδρυσης και κατάργησης και θέματα λειτουργίας των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 – Αντικατάσταση άρθρου 10 ν. 4375/2016

Το άρθρο 10 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10

Δομές
1. Με προεδρικό διάταγμα του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) ιδρύονται και καταργούνται Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της παρ. 4 του άρθρου 8. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (Κ.Ε.Δ.) μπορεί να λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο ή Κινητό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου.
2. Στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 λειτουργούν διακριτοί χώροι για την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 14. Οι προδιαγραφές λειτουργίας των χώρων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.
3. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός της περιμέτρου των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8. Επίσης επιτρέπεται, με απόφαση του οικείου Διοικητή, η εγκατάσταση εντός των ανωτέρω δομών σημείων παράδοσης από επιχειρήσεις διανομής προϊόντων (delivery). Η αρμοδιότητα για την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων του πρώτου εδαφίου ανήκει στον δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργεί ο προαναφερθείς χώρος. Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του οικείου δήμου, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθορίζονται ο αριθμός των κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους. Η εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων γίνεται κατόπιν δημοπρασίας από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με το π.δ. 270/1981 (Α` 77). Το προϊόν της δημοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήμου. Εναλλακτικά, και σε περίπτωση διαπιστωμένης άρνησης άσκησης της αρμοδιότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων του πρώτου εδαφίου από τον οικείο δήμο, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκηθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Με απόφαση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθορίζονται ο αριθμός των κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους. Η εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων γίνεται κατόπιν δημοπρασίας από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το π.δ. 715/1979 (Α’ 212) και το προϊόν της δημοπρασίας αποτελεί έσοδο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να καθορίζονται η διαδικασία αδειοδότησης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.»