Άρθρο 20 – Στοιχεία απορριπτικής απόφασης επί αιτήσεως διεθνούς προστασίας – Τροποποίηση άρθρου 82 ν. 4636/2019

1.Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 82 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) τροποποιούνται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. Η απόφαση που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας αναφέρει τους πραγματικούς και νομικούς λόγους της απόρριψης. Στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται η αίτηση διεθνούς προστασίας, διατάσσεται και η επιστροφή του αιτούντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3907/2011 (Α’ 7) ή στον ν. 3386/2005 (Α’ 212) κατά περίπτωση. Εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, θεωρείται ότι η προηγούμενη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, ενσωματώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή. Στην απορριπτική απόφαση γίνεται μνεία για την προθεσμία προς άσκηση προσφυγής, για το δικαίωμά τους να αιτηθούν την παραμονή τους στη Χώρα, για το όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται, για τις συνέπειες παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής, καθώς και για τη δυνατότητα και τους όρους παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής στις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 (Α` 51).»
2.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 82 του ν. 4636/2019 τροποποιείται και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Προσκλήσεις του αιτούντος από την αρμόδια Αρχή Παραλαβής στη συνέντευξη, που αναφέρεται στο άρθρο 93 του παρόντος και από την Αρχή Προσφυγών σε ακρόαση κατά το άρθρο 97 του παρόντος, πραγματοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο, με βάση τα δηλωθέντα υπευθύνως από τον αιτούντα, πλέον πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνική κλήση. Για την πράξη αυτή γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο σχετική μνεία στον φάκελο του αιτούντος ή σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και ώρα διενέργειας της πράξης, το όνομα και την υπογραφή του υπαλλήλου που προέβη στην ειδοποίηση και το είδος της πράξης στην οποία προέβη. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης του αιτούντος, με τους τρόπους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, η πρόσκληση γίνεται με συστημένη επιστολή σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4. Δεν απαιτείται πρόσκληση, εφόσον για τον αιτούντα έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της καταγραφής της αίτησης, συνέντευξης ή προφορικής ακρόασης σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας και του έχει εξηγηθεί η σημασία και το περιεχόμενο των διαδικασιών αυτών. Κάθε άλλη πρόσκληση ή κλήση του αιτούντος ή η έγγραφη ενημέρωση της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 91 πραγματοποιείται με τα μέσα που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος.»
3.Η παρ. 10 του άρθρου 82 του ν. 4636/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι αποφάσεις διακοπής της εξέτασης της αίτησης και οι αποφάσεις ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, κοινοποιούνται αμελλητί στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Προσφυγών κοινοποιούνται στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να ρυθμίζονται, ο χρόνος, τα μέσα, τα αρμόδια όργανα και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική και διαδικαστική λεπτομέρεια για τη διαβίβαση των παραπάνω αποφάσεων.»

 • 2 Ιουλίου 2021, 01:10 | Α.π.

  Υπάρχουν αλλοδαποί που τους έχουν πάρει Το άσυλο εφόσον τελείωσε η προθεσμία τους αλλά αντί να αποχωρήσουν και να φύγουν από τη χώρα μας ,παραμενουν στη Χώρα μας και συνεχίζουν να ζουν στη Χώρα μας οπου εργάζονται σε επιχειρήσεις χωρίς πρόσληψη και να παραγουν μαύρο χρήμα.☆
  Υπάρχουν αλλοδαποί από Τρίτες χώρες όπως η Αλβανία οι οποίοι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ εργατική εργάζονται στη χώρα μας ναι μεν παρανομα , αλλα υπάρχουν αλλοδαποί που εργάζονται σε επιχειρήσεις και τους έχουμε πολυ αναγκη γιατί παράγουν έργο Και είναι τιμοιοι. Όπου ένα μέρος από το μισθό τους το αφήνουν στη χώρα μας ενοικιάζοντας σπίτι αγοράζοντας αυτοκίνητα ψωνίζοντας σε σούπερ μάρκετ.
  Νομίζω ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα σε αλλοδαπούς από Τρίτες χώρες που τους έχουν πάρει Το άσυλο και να τους χορηγήσουμε μία άδεια νόμιμης παραμονής για εργασία, και αν έχουν δεσμό συγγένειας με Έλληνα να μπει εγγυητής ο Έλληνας ή ο εργοδότης του και να σας παρουσιάσει την πρόσληψη του για τον αλλοδαπό και να συνεχίσουν να εργάζονται νόμιμα ,να παίρνει ένσημα. Και να κερδίζει το ασφαλιστικό μας ταμείο. Υπάρχουν αλλοδαποί που πρέπει να τους δίνουμε δεύτερη ευκαιρία και να τους έχουμε στο χέρι ελέγχοντας τους και προσκομίζοντας δικαιολογητικά όπως πρόσληψη από εργοδότη όπως συγγένεια η αδερφή του αλλοδαπού παντρεύτηκε Ελληνα και να υπάρχει ως εγγυητής ο Έλληνας για αυτόν τον αλλοδαπό.

 • 21 Ιουνίου 2021, 11:45 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Σε ότι αφορά το άρθρο 20 παρ. 3, προτείνεται να περιληφθούν στις αποφάσεις που κοινοποιούνται αμελλητί στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τόσο οι διοικητικές αποφάσεις της Αρχής Προσφυγών όσο και οι προσωρινές διαταγές ή αποφάσεις αναστολής εκτέλεσης καθώς και οι αποφάσεις απόρριψης των οικείων προσφυγών των δικαστικών αρχών κατά των προαναφερόμενων ως άνω διοικητικών αποφάσεων. Τα σώματα απασών των διοικητικών αποφάσεων που απορρίπτουν σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό αιτήματα ασύλου ή των προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης καθώς και των αποφάσεων απόρριψης των οικείων προσφυγών των δικαστικών αρχών θα πρέπει να είναι άμεσα ανακτήσιμα από τις καθ’ ύλην αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω της ενδοδικτυακής εφαρμογής «Χαρτογράφηση Κυκλοφορίας Αλλοδαπών». Μέχρι σήμερα, στην εν λόγω εφαρμογή αναρτώνται μόνο τα σώματα των αποδεικτικών επίδοσης των παραπάνω διοικητικών αποφάσεων, από τα οποία ωστόσο δεν προκύπτει τόσο η χορήγηση όσο και η διάρκεια της τυχόν χορηγηθείσας προθεσμίας οικιοθελούς αναχώρησης, γεγονότα που αμφότερα περιλαμβάνονται στην απόφαση επιστροφής που ενσωματώνεται στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό το αίτημα ασύλου. Η υιοθέτηση της πρότασης θα επιτρέψει στις αστυνομικές αρχές είτε να κινούν άμεσα τη σχετική διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής του αλλοδαπού στη χώρα καταγωγής του, όταν π.χ. έχει παρέλθει η τυχόν δοθείσα προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, είτε τα εν λόγω πρόσωπα να αφήνονται ελεύθερα μετά την εξακρίβωση της νομιμότητας της διαμονής τους, όταν π.χ. δεν έχει παρέλθει η προαναφερόμενη προθεσμία, χωρίς να χρειάζεται πολύωρη αναμονή τους στις αστυνομικές υπηρεσίες, προκειμένου να ληφθούν τα εν λόγω έγγραφα από τις πολιτικές ή δικαστικές αρχές έκδοσής τους, όπως συμβαίνει κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ή όταν έχει παρέλθει το ωράριο λειτουργίας των εν λόγω υπηρεσιών.

 • 21 Ιουνίου 2021, 11:07 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Σε ότι αφορά το άρθρο 20, προτείνεται να συμπεριληφθεί διάταξη, με την οποία θα τροποποιείται το άρθρο 82 του Ν. 4636/2019, ώστε, σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος διεθνούς προστασίας σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό και μετά την πάροδο ορισμένης προθεσμίας από την έκδοση της οικείας απόφασης, να τεκμαίρεται πλέον η γνώση του περιεχομένου της τελευταίας εκ μέρους του αιτούντος. Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης πρότασης κρίνεται επιβεβλημένη, καθόσον, σε αρκετές περιπτώσεις, που διαπιστώνονται από την ενδοδικτυακή εφαρμογή «Χαρτογράφηση Κυκλοφορίας Αλλοδαπών», παρατηρείται πλέον το φαινόμενο να εκδίδονται οι εν λόγω αποφάσεις αλλά να μην προκύπτει η επίδοσή τους, ακόμα και μετά την παρέλευση πολλών μηνών από την έκδοσή τους, γεγονός που, αν μη τι άλλο, καταδεικνύει ότι οι υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου δεν προβαίνουν στη διενέργεια των οικείων επιδόσεων, εξαντλώντας όλους τους τρόπους που μνημονεύονται στο άρθρο 82 του Ν. 4636/2019. Η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν οι αστυνομικές αρχές να συλλάβουν και να ακολουθήσουν την οικεία διοικητική διαδικασία σε βάρος του αιτούντος, του οποίου το σχετικό αίτημα απερρίφθη σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό, καθόσον, λόγω τη μη επίδοσης της οικείας απόφασης, δεν έχει ξεκινήσει η έναρξη της προβλεπόμενης προθεσμίας, είτε για άσκηση προσφυγής είτε για οικειοθελή αναχώρηση, η οποία κωλύει οποιαδήποτε διαδικασία απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής.