Άρθρο 30 – Ρυθμίσεις για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Υ. ΣΥ. Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) – Τροποποίηση άρθρου 76 ν. 4375/2016

Η περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η απόσπαση ή η μετακίνηση προσωπικού στην Ε.Υ. ΣΥ. Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου. Η απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη, με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) ή περισσότερες φορές, για ίσο χρονικό διάστημα. Για την απόσπαση του μη πολιτικού προσωπικού των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.»