Άρθρο 29 – Γενικοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης – Αντικατάσταση παρ. 2 και 3 άρθρου 17 ν. 4375/2016

1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου θεσπίζονται οι Γενικοί Κανονισμοί λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.), στους οποίους καθορίζονται επιμέρους θέματα εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες των κατά περίπτωση ακολουθούμενων διαδικασιών, καθώς και κάθε συναφές θέμα.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης διέπονται από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν γνώμης των Διοικητών τους.»