Άρθρο 35 – Χορήγηση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) σε αιτούντες διεθνή προστασία

Οι αιτούντες διεθνή προστασία με ημερομηνία υποβολής αιτήματος πριν την 1η Νοεμβρίου 2019, οι οποίοι δεν διαθέτουν Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις προβλέψεις του άρθρου 55 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) έως την ολοκλήρωση της εξέτασης του αιτήματός τους.