Άρθρο 02 – Ζητήματα αποφάσεων επιστροφής – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 21 ν. 3907/2011

Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης διεθνούς προστασίας ή διακοπής εξέτασης του αιτήματος του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) ή ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής, η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η απόφαση επιστροφής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας ή της απόφασης διακοπής εξέτασης του αιτήματος του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 ή της απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή της απόφασης απόρριψης του αιτήματος διαμονής ή ανάκλησης του τίτλου διαμονής. Εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, θεωρείται ότι η προηγούμενη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, ενσωματώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή. Στις λοιπές περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα σε ελληνικό έδαφος εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τα αρμόδια όργανα κατά την παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α’ 212). Οι αποφάσεις επιστροφής εκδίδονται με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των παρ. 2 έως 5.»

 • 2 Ιουλίου 2021, 12:33 | International Rescue Committee Hellas (IRC)

  Η διακοπή της διαδικασίας εξέτασης διαφέρει από την απόρριψη της αίτησης ασύλου, καθώς δεν περιλαμβάνει κρίση της διοίκησης επί της ουσίας ή του παραδεκτού της αίτησης (ΔΠρΑθ 113/2020). Εξ αυτού του λόγου, δεν χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών κατά της πράξης διακοπής που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου, αλλά υποβάλλεται ενώπιον της Υπηρεσίας αίτηση συνέχισης της διαδικασίας εντός της προθεσμίας 9 μηνών που ορίζει το αρ. 81 Ν 4636/2019 (6η ΕπΠροσ 15235/2020). Συνακολούθως, είναι αδύνατη η ενσωμάτωση απόφασης επιστροφής ως αναπόσπαστου τμήματος της πράξης διακοπής χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος απομάκρυνσης του αιτούντος από το έδαφος πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησής του, κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης. Επισημαίνεται, δε, ότι η ορθή μεταφορά του ενωσιακού δικαίου στην ανωτέρω διάταξη αποτελεί επίδικο ζήτημα της εκκρεμούς πιλοτικής δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ, Πράξη 12/2020 της Επιτροπής του αρ. 1, παρ. 1 Ν 3900/2010, 23 Ιουλίου 2020).

  Προτείνεται η τροποποίηση του αρ. 2 ως εξής:
  Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης διεθνούς προστασίας ή διακοπής εξέτασης του αιτήματος του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) ή ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής, η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η απόφαση επιστροφής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας ή της απόφασης διακοπής εξέτασης του αιτήματος του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 ή της απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή της απόφασης απόρριψης του αιτήματος διαμονής ή ανάκλησης του τίτλου διαμονής. Εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, θεωρείται ότι η προηγούμενη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, ενσωματώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή. Στις λοιπές περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα σε ελληνικό έδαφος εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τα αρμόδια όργανα κατά την παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α’ 212). Οι αποφάσεις επιστροφής εκδίδονται με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των παρ. 2 έως 5.»

 • 1 Ιουλίου 2021, 14:31 | SolidarityNow

  Η διακοπή της διαδικασίας εξέτασης διαφέρει από την απόρριψη της αίτησης ασύλου, καθώς δεν περιλαμβάνει κρίση της διοίκησης επί της ουσίας ή του παραδεκτού της αίτησης (ΔΠρΑθ 113/2020). Εξ αυτού του λόγου, δεν χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών κατά της πράξης διακοπής που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου, αλλά υποβάλλεται ενώπιον της Υπηρεσίας αίτηση συνέχισης της διαδικασίας εντός της προθεσμίας 9 μηνών που ορίζει το αρ. 81 Ν 4636/2019 (6η ΕπΠροσ 15235/2020). Συνακολούθως, είναι αδύνατη η ενσωμάτωση απόφασης επιστροφής ως αναπόσπαστου τμήματος της πράξης διακοπής χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος απομάκρυνσης του αιτούντος από το έδαφος πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησής του, κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης. Επισημαίνεται, δε, ότι η ορθή μεταφορά του ενωσιακού δικαίου στην ανωτέρω διάταξη αποτελεί επίδικο ζήτημα της εκκρεμούς πιλοτικής δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ, Πράξη 12/2020 της Επιτροπής του αρ. 1, παρ. 1 Ν 3900/2010, 23 Ιουλίου 2020).

  Προτείνεται η τροποποίηση του αρ. 2 ως εξής:Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης διεθνούς προστασίας ή διακοπής εξέτασης του αιτήματος του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) ή ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής, η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η απόφαση επιστροφής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας ή της απόφασης διακοπής εξέτασης του αιτήματος του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 ή της απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή της απόφασης απόρριψης του αιτήματος διαμονής ή ανάκλησης του τίτλου διαμονής. Εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, θεωρείται ότι η προηγούμενη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, ενσωματώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή. Στις λοιπές περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα σε ελληνικό έδαφος εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τα αρμόδια όργανα κατά την παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α’ 212). Οι αποφάσεις επιστροφής εκδίδονται με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των παρ. 2 έως 5.»

 • 1 Ιουλίου 2021, 14:17 | HIAS Greece

  Η διακοπή της διαδικασίας εξέτασης διαφέρει από την απόρριψη της αίτησης ασύλου, καθώς δεν περιλαμβάνει κρίση της διοίκησης επί της ουσίας ή του παραδεκτού της αίτησης (ΔΠρΑθ 113/2020). Εξ αυτού του λόγου, δεν χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών κατά της πράξης διακοπής που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου, αλλά υποβάλλεται ενώπιον της Υπηρεσίας αίτηση συνέχισης της διαδικασίας εντός της προθεσμίας 9 μηνών που ορίζει το αρ. 81 Ν 4636/2019 (6η ΕπΠροσ 15235/2020). Συνακολούθως, είναι αδύνατη η ενσωμάτωση απόφασης επιστροφής ως αναπόσπαστου τμήματος της πράξης διακοπής χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος απομάκρυνσης του αιτούντος από το έδαφος πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησής του, κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης. Επισημαίνεται, δε, ότι η ορθή μεταφορά του ενωσιακού δικαίου στην ανωτέρω διάταξη αποτελεί επίδικο ζήτημα της εκκρεμούς πιλοτικής δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ Πράξη 12/2020).

  Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η τροποποίηση του αρ. 2 ως εξής:

  Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης διεθνούς προστασίας ή ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής, η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η απόφαση επιστροφής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας ή της απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή της απόφασης απόρριψης του αιτήματος διαμονής ή ανάκλησης του τίτλου διαμονής. Εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, θεωρείται ότι η προηγούμενη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, ενσωματώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή. Στις λοιπές περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα σε ελληνικό έδαφος εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τα αρμόδια όργανα κατά την παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α’ 212). Οι αποφάσεις επιστροφής εκδίδονται με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των παρ. 2 έως 5.»
  (βλ. και τις «Παρατηρήσεις νομικών οργανώσεων επί του Σχεδίου Νόμου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών»», διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο https://rsaegean.org/el/paratiriseis-sn-anamorfosi-diadikasion-apelaseon-kai-epistrofon/)

 • 30 Ιουνίου 2021, 14:00 | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

  Η διακοπή της διαδικασίας εξέτασης διαφέρει από την απόρριψη της αίτησης ασύλου, καθώς δεν περιλαμβάνει κρίση της διοίκησης επί της ουσίας ή του παραδεκτού της αίτησης (ΔΠρΑθ 113/2020). Εξ αυτού του λόγου, δεν χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών κατά της πράξης διακοπής που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου, αλλά υποβάλλεται ενώπιον της Υπηρεσίας αίτηση συνέχισης της διαδικασίας εντός της προθεσμίας 9 μηνών που ορίζει το αρ. 81 Ν 4636/2019 (6η ΕπΠροσ 15235/2020). Συνακολούθως, είναι αδύνατη η ενσωμάτωση απόφασης επιστροφής ως αναπόσπαστου τμήματος της πράξης διακοπής χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος απομάκρυνσης του αιτούντος από το έδαφος πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησής του, κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης. Επισημαίνεται, δε, ότι η ορθή μεταφορά του ενωσιακού δικαίου στην ανωτέρω διάταξη αποτελεί επίδικο ζήτημα της εκκρεμούς πιλοτικής δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ, Πράξη 12/2020 της Επιτροπής του αρ. 1, παρ. 1 Ν 3900/2010, 23 Ιουλίου 2020).

  Προτείνεται η τροποποίηση του αρ. 2 ως εξής:

  Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης διεθνούς προστασίας ή διακοπής εξέτασης του αιτήματος του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) ή ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής, η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η απόφαση επιστροφής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας ή της απόφασης διακοπής εξέτασης του αιτήματος του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 ή της απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή της απόφασης απόρριψης του αιτήματος διαμονής ή ανάκλησης του τίτλου διαμονής. Εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, θεωρείται ότι η προηγούμενη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, ενσωματώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή. Στις λοιπές περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα σε ελληνικό έδαφος εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τα αρμόδια όργανα κατά την παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α’ 212). Οι αποφάσεις επιστροφής εκδίδονται με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των παρ. 2 έως 5.»

 • 29 Ιουνίου 2021, 10:43 | DRC Greece

  Η διακοπή της διαδικασίας εξέτασης διαφέρει από την απόρριψη της αίτησης ασύλου, καθώς δεν περιλαμβάνει κρίση της διοίκησης επί της ουσίας ή του παραδεκτού της αίτησης (ΔΠρΑθ 113/2020). Εξάλλου, δεν προβλέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών κατά της πράξης διακοπής που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου, αλλά η κατάθεση αίτησης συνέχισης της διαδικασίας εντός της προθεσμίας 9 μηνών που ορίζει το αρ. 81 Ν 4636/2019 (6η ΕπΠροσ 15235/2020). Σχετικά με την ορθή μεταφορά του ενωσιακού δικαίου στην ανωτέρω διάταξη επισημαςίνεται ότι εκκρεμεί πιλοτική δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ Πράξη 12/2020).

 • 29 Ιουνίου 2021, 10:08 | DRC Greece

  Η διακοπή της διαδικασίας εξέτασης διαφέρει από την απόρριψη της αίτησης ασύλου, καθώς δεν περιλαμβάνει κρίση της διοίκησης επί της ουσίας ή του παραδεκτού της αίτησης (ΔΠρΑθ 113/2020). Εξ αυτού του λόγου, δεν χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών κατά της πράξης διακοπής που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου, αλλά υποβάλλεται ενώπιον της Υπηρεσίας αίτηση συνέχισης της διαδικασίας εντός της προθεσμίας 9 μηνών που ορίζει το αρ. 81 Ν 4636/2019 (6η ΕπΠροσ 15235/2020). Συνακολούθως, είναι αδύνατη η ενσωμάτωση απόφασης επιστροφής ως αναπόσπαστου τμήματος της πράξης διακοπής χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος απομάκρυνσης του αιτούντος από το έδαφος πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησής του, κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης. Επισημαίνεται, δε, ότι η ορθή μεταφορά του ενωσιακού δικαίου στην ανωτέρω διάταξη αποτελεί επίδικο ζήτημα της εκκρεμούς πιλοτικής δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ Πράξη 12/2020).

 • 28 Ιουνίου 2021, 12:09 | Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)

  Η διακοπή της διαδικασίας εξέτασης διαφέρει από την απόρριψη της αίτησης ασύλου, καθώς δεν περιλαμβάνει κρίση της διοίκησης επί της ουσίας ή του παραδεκτού της αίτησης (ΔΠρΑθ 113/2020). Εξ αυτού του λόγου, δεν χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών κατά της πράξης διακοπής που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου, αλλά υποβάλλεται ενώπιον της Υπηρεσίας αίτηση συνέχισης της διαδικασίας εντός της προθεσμίας 9 μηνών που ορίζει το αρ. 81 Ν 4636/2019 (6η ΕπΠροσ 15235/2020). Συνακολούθως, είναι αδύνατη η ενσωμάτωση απόφασης επιστροφής ως αναπόσπαστου τμήματος της πράξης διακοπής χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος απομάκρυνσης του αιτούντος από το έδαφος πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησής του, κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης. Επισημαίνεται, δε, ότι η ορθή μεταφορά του ενωσιακού δικαίου στην ανωτέρω διάταξη αποτελεί επίδικο ζήτημα της εκκρεμούς πιλοτικής δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ Πράξη 12/2020).

  Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η τροποποίηση του αρ. 2 ως εξής:

  Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης διεθνούς προστασίας ή ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής, η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η απόφαση επιστροφής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας ή της απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή της απόφασης απόρριψης του αιτήματος διαμονής ή ανάκλησης του τίτλου διαμονής. Εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, θεωρείται ότι η προηγούμενη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, ενσωματώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή. Στις λοιπές περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα σε ελληνικό έδαφος εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τα αρμόδια όργανα κατά την παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α’ 212). Οι αποφάσεις επιστροφής εκδίδονται με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των παρ. 2 έως 5.»

 • 20 Ιουνίου 2021, 21:03 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Σε ότι αφορά το άρθρο 2, πρόκειται για σωστή ρύθμιση, η οποία ωστόσο θα πρέπει να συνοδευτεί με παράλληλη θεσμοθέτηση της άμεσης πρόσβασης των αστυνομικών αρχών στα σώματα των εν λόγω αποφάσεων και των αποδεικτικών επίδοσής τους, ώστε οι εν λόγω υπηρεσίες είτε να κινούν άμεσα τη σχετική διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής του αλλοδαπού στη χώρα καταγωγής του, όταν π.χ. έχει παρέλθει η τυχόν δοθείσα προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, είτε τα εν λόγω πρόσωπα να αφήνονται ελεύθερα μετά την εξακρίβωση της νομιμότητας της διαμονής τους, όταν δεν έχει παρέλθει η προαναφερόμενη προθεσμία, χωρίς να χρειάζεται πολύωρη αναμονή τους στις αστυνομικές υπηρεσίες, προκειμένου να ληφθούν τα εν λόγω έγγραφα από τις πολιτικές υπηρεσίες έκδοσής τους, ιδίως όταν έχει παρέλθει το ωράριο λειτουργίας των τελευταίων.
  Η πρόσβαση στα συγκεκριμένα έγγραφα μπορεί να διενεργηθεί είτε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας» είτε μέσω της ενδοδικτυακής εφαρμογής «Χαρτογράφηση Κυκλοφορίας Αλλοδαπών».
  Η εν λόγω δυνατότητα θα επιτρέψει την άμεση πρόσβαση και ανά πάσα στιγμή σε χρήσιμες πληροφορίες, από εξουσιοδοτημένους προς τούτο χρήστες των αστυνομικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τες εγκαίρως, παρακάμπτοντας χρονοβόρες διαδικασίες προς απόκτησή τους και εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους, μέσω της εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, προς αναβάθμιση των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 20 Ιουνίου 2021, 19:45 | Κωνσταντίνος Κουλαξίδης

  Δεν γίνεται αναφορά σε διαδικασία επανεισδοχής, η όποια εκκινεί κατόπιν έκδοσης αποφάσης απόρριψης αιτήσεων διεθνούς προστασίας (απόφαση απαραδέκτου) που αφορούν σε αιτούντες με χώρα καταγωγής μίας εκ των Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπανγκλαντές και Σομαλία (βλ. ΚΥΑ με αρ. 42799/2021 – ΦΕΚ Β 2425/07.06.2021). Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα πρέπει να εκδίδεται απόφαση επανεισδοχής σε ασφαλή τρίτη χώρα (Τουρκία) και όχι επιστροφής στην χώρα καταγωγής.

 • 19 Ιουνίου 2021, 21:21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Ζητήματα αποφάσεων επιστροφής,εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τα αρμόδια όργανα και αν ο αλλοδαπος δεν μπορει να εντοπιστει στην διευθυνση κατοικιας που εχει δηλωσει ? Η με δολο εξαφανιστει ? που θα επιδοθει η αποφαση ?και ποσο χρονο θα κανουν οι διωκτικες αρχες για να τον εντοπισουν
  καλο θα ειναι να ειναι σε ελεγχομενο μερος ο αλλοδαπος και μολις εκδοθει η αποφαση αμεση απελαση δεν μπορει να υπαρχει δεδομενη εμπιστοσυνη σε ατομα που παραβιαζουν τον ελληνικο νομο εξ αρχης και να εχει την ψευδαισθηση η ελληνικη πολιτεια οτι ο μη νομιμος αλλοδαπος θα σεβαστει μια μελλοντικη αποφαση διοικητικου οργανου -δικαστηριου ,οτι γινεται στις ΗΠΑ και μετα και μετα τους ψαχνουν χρονια και χρονια για να τους εντοπισουν