Άρθρο 08 – Επιδόσεις αδειών διαμονής και απορριπτικών αποφάσεων – Αντικατάσταση παρ. 3 και 4 άρθρου 10 ν. 4251/2014

1.Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η επίδοση απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων για ανάκληση αδειών διαμονής, με ενσωματωμένες αποφάσεις επιστροφής, ή αποφάσεων επί των αιτήσεων θεραπείας της παρ. 2 του άρθρου 25, διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αντίγραφο της σχετικής απόφασης επιδίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της. Η επίδοση διενεργείται:
α) στον αιτούντα ή στον πληρεξούσιο του, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή
β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών στην αρμόδια υπηρεσία ή σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πληρεξούσιό του ή
γ) μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και στην οποία έχει πρόσβαση ο αιτών μέσω του λογαριασμού που διατηρεί ή
δ) με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη δηλωθείσα διεύθυνση διαμονής, προσωπικώς στον ίδιο ή στον πληρεξούσιό του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8, όταν δεν είναι δυνατή η διενέργεια της επίδοσης σύμφωνα με τις περ. α΄,β΄ ή γ΄.
Η προς επίδοση απόφαση που έχει διαβιβαστεί με ηλεκτρονικά μέσα στη δηλωθείσα κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος, θεωρείται ότι επιδόθηκε μετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ηλεκτρονική αποστολή της.
4. Η ενημέρωση για την παραλαβή της άδειας διενεργείται είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών στην αρμόδια υπηρεσία ή σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πληρεξούσιό του ή μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και στην οποία έχει πρόσβαση ο αιτών μέσω του λογαριασμού που διατηρεί ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, όταν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση με τους προηγούμενους τρόπους.»

 • 2 Ιουλίου 2021, 14:40 | Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity

  Η τροποποίηση στην επίδοση των απορριπτικών αποφάσεων του ν. 4251/2014 εισάγοντας εναλλακτικούς τρόπους επίδοσης, όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών στην αρμόδια υπηρεσία ή μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αυστηροποιεί το πλαίσιο της διαδικασίας επίδοσης μειώνοντας τις διαδικαστικές εγγυήσεις της. Μάλιστα, το γεγονός ότι η προς επίδοση απόφαση που διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά μέσα θα θεωρείται ότι επιδόθηκε μετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ηλεκτρονική αποστολή της, θέτει σε πραγματικό κίνδυνο την έγκαιρη ενημέρωση του αιτούντα, ώστε να μπορεί να ασκήσει εμπρόθεσμα αίτηση θεραπείας ή/και αίτηση ακύρωσης.

 • 2 Ιουλίου 2021, 13:09 | Μκο «Αρωγή»

  Στην πρόταση η οποία παρατίθεται στην παραπάνω τροποποίηση παρατηρείται μια αυστηρότερη διαδικασία, καθώς είναι πολύ σύντομος ο χρόνος από την επίδοση απόφασης στην ηλεκτρονική αποστολή. Πολλοί άνθρωποι δεν ελέγχουν τακτικά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, ή μπορεί να μην έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάποιο διάστημα, ή μπορεί το μήνυμα να έχει καταλήξει στο φάκελο ανεπιθύμητα. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες και ως εκ τούτου προτείνουμε να αυξηθεί το χρονικό αυτό όριο σε μια (1) εβδομάδα.

 • 2 Ιουλίου 2021, 01:56 | Π.Α

  Υπάρχουν αλλοδαποί που τους έχουν πάρει Το άσυλο εφόσον τελείωσε η προθεσμία τους αλλά αντί να αποχωρήσουν και να φύγουν από τη χώρα μας ,παραμενουν στη Χώρα μας και συνεχίζουν να ζουν στη Χώρα μας οπου εργάζονται σε επιχειρήσεις χωρίς πρόσληψη και να παραγουν μαύρο χρήμα.☆
  Υπάρχουν αλλοδαποί από Τρίτες χώρες όπως η Αλβανία οι οποίοι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ εργατική εργάζονται στη χώρα μας ναι μεν παρανομα , αλλα υπάρχουν αλλοδαποί που εργάζονται σε επιχειρήσεις και τους έχουμε πολυ αναγκη γιατί παράγουν έργο Και είναι τιμοιοι. Όπου ένα μέρος από το μισθό τους το αφήνουν στη χώρα μας ενοικιάζοντας σπίτι αγοράζοντας ψωνίζοντας σε σούπερ μάρκετ.
  Νομίζω ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα σε αλλοδαπούς από Τρίτες χώρες που τους έχουν πάρει Το άσυλο και να τους χορηγήσουμε μία άδεια νόμιμης παραμονής για εργασία, και αν έχουν δεσμό συγγένειας με Έλληνα να μπει εγγυητής ο Έλληνας ή ο εργοδότης του και να σας παρουσιάσει την πρόσληψη του για τον αλλοδαπό και να συνεχίσουν να εργάζονται νόμιμα ,να παίρνει ένσημα. Και να κερδίζει το ασφαλιστικό μας ταμείο. Υπάρχουν αλλοδαποί που πρέπει να τους δίνουμε δεύτερη ευκαιρία και να τους έχουμε στο χέρι ελέγχοντας τους και προσκομίζοντας δικαιολογητικά όπως πρόσληψη από εργοδότη όπως συγγένεια η αδερφή του αλλοδαπού παντρεύτηκε Ελληνα ,συμβόλαιο ενοικίασης σπιτιού και να υπάρχει ως εγγυητής ο Έλληνας για αυτόν τον αλλοδαπό.

 • 30 Ιουνίου 2021, 20:50 | Εισηγητής 2021

  Σχετικά με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

  «β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών στην αρμόδια υπηρεσία ή σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πληρεξούσιό του».

  Πρέπει να ενσωματωθεί άμεσα στο ηλεκτρονικό σύστημα της μετανάστευσης πεδίο στο δικαιολογητικό «αίτηση» για την καταχώριση του e mail που θα είναι υποχρεωτικό (όπως υποχρεωτικά έχουν όλοι e mail στο taxisnet. Μπορείτε να το παίρνετε και απευθείας από τη βάση δεδομένων του taxisnet, μέχρι να γίνει το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας).

  Σε αυτό το e mail να γίνεται η αποστολή απορριπτικών – ανακλητικών αποφάσεων και σε αυτό το e mail να στέλνονται και έγγραφα που αφορούν τον πολίτη τρίτης χώρας. Αλλάζει το επίπεδο εξυπηρέτησης, εξοικονομείται χρόνος, χρήμα που ξοδεύεται για αποστολές με τα ταχυδρομεία, απίστευτη γραφειοκρατία.

  Αυτή τη στιγμή οι πολίτες τρίτης χώρας στέλνουν δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή και courier, αν έχουν επίσημα δηλωμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εξετάστε το ενδεχόμενο να στέλνονται δικαιολογητικά και με e mail, ούτως ή άλλως γίνεται χρήση του 4250/2014 και γίνονται αποδεκτά απλά φωτοαντίγραφα.

  Είναι γνωστό ότι απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή για να είναι έγκυρο ένα e mail και ελάχιστοι έχουν, αν όμως δηλώνονται επίσημα από τους ίδιους, ίσως υπάρχει μια φόρμουλα να καθιερωθεί αυτή η επικοινωνία (πρακτικά με τους λογιστές τους και τους δικηγόρους τους γίνεται στην πράξη) όπως γίνεται με την ΑΑΔΕ.