Άρθρο 24 – Στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου – Αντικατάσταση παρ. 1 και 2 άρθρου 2 ν. 4375/2016

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην Υπηρεσία Ασύλου συστήνεται θέση Διοικητή. Τα καθήκοντα του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου είναι :
α. Η ευθυγράμμιση του στρατηγικού σκοπού της Υπηρεσίας Ασύλου με την αποστολή του Υπουργείου,
β. ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Υπηρεσία Ασύλου για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων,
γ. η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα,
δ. η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,
ε. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων,
στ. η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι,
ζ. η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) των υποκείμενων οργανικών μονάδων,
η. η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού,
θ. η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και
ι. η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας Ασύλου στο πλαίσιο των καθηκόντων του ή όταν ειδικώς εντέλλεται από τους ιεραρχικώς προϊστάμενούς του.».
2. H περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. α. Η Υπηρεσία Ασύλου στελεχώνεται από δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143) ή από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση η Διεύθυνση Επιστροφών και Ανακλήσεων, η Διεύθυνση Νήσων Αιγαίου και το Τμήμα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου της Διεύθυνσης Υποστήριξης δύναται να στελεχώνονται και από μη πολιτικό προσωπικό που αποσπάται από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της Υπηρεσίας Ασύλου. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενες ή συγχωνευόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου όπως ορίζεται ανωτέρω, προς την Υπηρεσία Ασύλου διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με κοινή απόφαση των συναρμόδιων οργάνων, μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου. Στη δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσδιορίζονται τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων. Η Υπηρεσία ενημερώνει, επί ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τον αριθμό και τις ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται με μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων οργάνων διοίκησης κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου και με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται παράταση των αποσπάσεων αυτών. Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορούν, με αίτησή τους, να μεταταγούν στις Υπηρεσίες αυτές με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση. Η απόσπαση μπορεί να διενεργείται και με αίτηση του υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται δημόσια πρόσκληση. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος. Σε περίπτωση που ο αποσπώμενος υπάλληλος δικαιούται επίδομα θέσης ευθύνης λόγω ανάληψης καθηκόντων προϊσταμένου στη θέση που αποσπάσθηκε, το συγκεκριμένο επίδομα καταβάλλεται από την Υπηρεσία Ασύλου.
β. Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται να στελεχώνεται με προσωπικό αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας που περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, οι οποίοι πίνακες δημοσιεύθηκαν από 1.1.2009 έως 31.12.2012 και εφόσον το προσωπικό αυτό δεν έχει διοριστεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Στην αίτησή του ο υποψήφιος θα αναγράφει κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις τις οποίες επιθυμεί να καταλάβει και η αίτησή του θα συνοδεύεται με φωτοαντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί ο πίνακας διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνεται και με υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει διοριστεί ή προσληφθεί με βάση τον πίνακα αυτόν. Η πλήρωση θα διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών. Η επιλογή θα πραγματοποιείται από το ΑΣΕΠ από τους περιλαμβανόμενους στους παλαιότερους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων και με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων σε αυτούς. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται κατόπιν έκδοσης της προβλεπόμενης στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/ 2010 (Α 40), όπως ισχύει, απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών. Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου, οι οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού μπορεί να καλύπτονται, σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσής τους με προσωπικό της κατηγορίας αυτής, με προσωπικό προσόντων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με γνωστικό αντικείμενο, νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστημών, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση, του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ή φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010) που περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν έχει διορισθεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που συμπέσει η παλαιότητα πινάκων γραπτού διαγωνισμού με άλλους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προηγούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε πίνακες γραπτού διαγωνισμού. Ο πίνακας των επιλεγομένων από το ΑΣΕΠ αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ταυτόχρονα κοινοποιείται άμεσα στον Υπουργό Εσωτερικών, για διορισμό ή πρόσληψη.
Οι επιτυχόντες που αποδέχτηκαν το διορισμό τους και ανέλαβαν υπηρεσία στην Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012 (Α 63) διαγράφονται από τον οριστικό πίνακα διοριστέων τον οποίο επικαλέστηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες πλήρωσης των συγκεκριμένων θέσεων και ο διορισμός που απορρέει από αυτόν παύει να υφίσταται ως εκκρεμότητα. Όσοι από αυτούς που διορίστηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012, παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους, μπορούν να επιλέξουν είτε την παραμονή τους στον αρχικό φορέα διορισμού είτε την επαναπρόσληψή τους στην Υπηρεσία Ασύλου ή την πρόσληψή τους στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όσων διορίστηκαν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012, οι οποίοι παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους και εν συνεχεία ο διορισμός τους αυτός ανακλήθηκε διοικητικώς, προκειμένου να επαναπροσληφθούν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής.»