Άρθρο 22 – Ρυθμίσεις σχετικά με αποφάσεις ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 94 ν. 4636/2019

Η παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα η άδεια διαμονής του.»