Άρθρο 13 – Αιτήσεις θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 25 ν. 4251/2014

Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) τροποποιείται η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Αίτηση θεραπείας κατά απόφασης που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος Κώδικα δεν εξετάζεται, εφόσον υποβληθεί μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της απόφασης. Οι αιτήσεις θεραπείας συνοδεύονται από παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η υπηρεσία, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση θεραπείας, αποφαίνεται επ’ αυτής εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.»

 • 2 Ιουλίου 2021, 14:23 | Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity

  Ως προς την προτεινόμενη παρ. 3 που απαλείφει και από τον ν. 4251/2014 την κατηγορία της άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους έπειτα από παραπομπή σε απορριπτική απόφαση της Αρχής Προσφυγών, η οποία είχε καταργηθεί ήδη από τον ν. 4375/2016 με τον ν. 4686/2020 αναφέρουμε τα εξής:
  Ως οργανισμός έχουμε εκφράσει εξ αρχής την αντίθεσή μας στην κατάργηση της δυνατότητας χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες άσυλο. Η παραπομπή σε άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους αποτελεί την απαραίτητη δικλείδα ασφαλείας για ευάλωτες ομάδες αιτούντων άσυλο. Πολλοί άνθρωποι, μπορεί να μην στοιχειοθετούν τις προϋποθέσεις για το καθεστώς διεθνούς προστασίας, έχουν όμως σοβαρούς λόγους (υγείας ή υφιστάμενων βιοτικών δεσμών), ώστε να χρειάζεται να τους παρασχεθεί το δικαίωμα νόμιμης διαμονής στη χώρα. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία η επαναφορά αυτής της δυνατότητας.

 • 2 Ιουλίου 2021, 14:21 | Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity

  Η αίτηση θεραπείας είναι κατ’ αρχήν απρόθεσμη σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δεν προβλέπεται δηλαδή κάποια γενική προθεσμία για την άσκησή της. Η ισχύουσα διάταξη του ν. 4251/2014 προβλέπει για την αίτηση θεραπείας ότι «δεν εξετάζεται, εφόσον υποβληθεί μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την επίδοση της απόφασης, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας».
  Με την προτεινόμενη τροποποίηση η προθεσμία αυτή μειώνεται από το μισό έτος στον ένα μήνα, χωρίς μάλιστα τη δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης για λόγους ανωτέρας βίας. Μειώνεται, επομένως, ουσιωδώς το χρονικό περιθώριο άσκησης αυτού του δικαιώματος του αιτούντος, ενώ σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα όπως ο ένας μήνας τίθεται ο κίνδυνος ο διοικούμενος να μην έχει προλάβει να συλλέξει όλα τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα ως αποδεικτικά των ισχυρισμών που επιθυμεί να προβάλει στην αίτηση θεραπείας.
  Τέλος, πρέπει να αναθεωρηθεί το παράβολο των 50 ευρώ, καθώς είναι υπέρμετρα υψηλό συγκριτικά και με άλλες διοικητικές διαδικασίες (π.χ. ενστάσεις κατά της διοίκησης) και προσομοιάζει περισσότερο σε δικαστικό παράβολο.

 • 2 Ιουλίου 2021, 13:39 | Ινστιούτο «Η Εξέλιξη»

  Η αντικατάσταση της παρ. 2 είναι μια δυσμενής εξέλιξη καθώς μειώνεται κατά πολύ ο χρόνος για υποβολή αίτησης θεραπείας το οποίο ήταν 6 μήνες και τώρα με την πρόταση αυτή γίνεται 1 μήνας. Είναι παρά πολύ μικρό το χρονικά διάστημα για έναν άνθρωπο να μπορεί να μαζέψει όσα δικαιολογητικά χρειάζονται για την αίτηση θεραπείας ακόμα περισσότερο σε μια εποχή όπου οι υπηρεσίες κάθε είδους υπολειτουργούν λόγω της υγειονομικής κατάστασης και δεν γνωρίζει κανείς πως θα εξελιχθεί η κατάσταση λειτουργείας τους ούτε μεσοπρόθεσμα ούτε μακροπρόθεσμα. Η πρότασή μας είναι το χρονικό περιθώριο για την αίτηση θεραπείας να γίνει 3 μήνες ώστε να εξασφαλιστεί αντικειμενικά η δυνατότητα των ατόμων να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
  Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί το ποσό του παραβόλου διότι τα 50 ευρώ είναι μεγάλο ποσό.

 • 2 Ιουλίου 2021, 13:52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Τα αστεία πρέπει να τελειώσουν.
  Δυνατότητα υποβολής απεριορίστου αριθμού αιτήσεων θεραπείας, οποτεδήποτε, όπως ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις εκτός του Νόμου 4251/2014 και έχει κρίνει η νομολογία του ΣτΕ, καθώς και υποχρέωση της διοίκησης να εξετάζει κατ’ ουσίαν την αίτηση θεραπείας, κατά τα λοιπά καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο.
  Μην προσπαθείτε να αποφύγετε τον έλεγχο εσφαλμένων αποβάσεων σας περιορίζοντας τα νόμιμα δικαιώματα των αλλοδαπών.

  Παναγιώτης Σταματόπουλος
  ΑΜ ΔΣΑ 011156

 • 1 Ιουλίου 2021, 14:32 | SolidarityNow

  Το παράβολο των 50 ευρώ είναι υπερβολικό και θα πρέπει να αναθεωρηθεί η καταβολή του.
  Μοιάζει με εισπρακτικό τιμωρητικό μέτρο.
  Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης θεραπείς με αιτιολόγηση (λόγοι υγείας κτλ)