Άρθρο 28 – Ρυθμίσεις στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4375/2016

1. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συστήνεται θέση Διοικητή. Τα καθήκοντα του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι τα παρακάτω:
α. Η ευθυγράμμιση του στρατηγικού σκοπού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με την αποστολή του Υπουργείου,
β. ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων,
γ. η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα,
δ. η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,
ε. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων,
στ. η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι,
ζ. η έγκριση των Π.Θ.Ε. των υποκείμενων οργανικών μονάδων,
η. η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού,
θ. η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και
ι. η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο πλαίσιο των καθηκόντων του ή όταν ειδικώς εντέλλεται από τους ιεραρχικώς προϊστάμενούς του.».
2. Στο άρθρο 11 του ν. 4375/2016 προστίθεται παρ. 5α ως εξής:
«5α. Σε περίπτωση κατάργησης δομής της παρ. 4 του άρθρου 8, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να μετακινείται ο Διοικητής της καταργηθείσας δομής σε κενή θέση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μέχρι τη λήξη της θητείας του, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς. Σε περίπτωση που ο Διοικητής είναι δημόσιος υπάλληλος, επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική του θέση.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης στελεχώνεται από δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143) ή από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον, δύναται να στελεχώνεται και από μη πολιτικό προσωπικό που αποσπάται από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις πραγματοποιούνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενες ή συγχωνευόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου όπως ορίζεται ανωτέρω, προς την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με απόφαση των συναρμόδιων οργάνων, μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην οποία προσδιορίζονται τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων. Η Υπηρεσία ενημερώνει, επί ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τον αριθμό και τις ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται με μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη μετάταξη. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με απόφαση των συναρμόδιων διοικητικών οργάνων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται παράταση των αποσπάσεων αυτών. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση των συναρμόδιων οργάνων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος. Σε περίπτωση που ο αποσπώμενος υπάλληλος δικαιούται επίδομα θέσης ευθύνης λόγω ανάληψης καθηκόντων προϊσταμένου στη θέση που αποσπάσθηκε, το συγκεκριμένο επίδομα καταβάλλεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στον ν. 4765/2021 (A’ 6)».

  • 24 Ιουνίου 2021, 22:32 | Δημητρης Γ.

    Στο αρθρο 28,παρ.3 αναφορικα με τη στελεχωση της Υπηρεσιας Υποδοχης και Ταυροποιησης προτεινω να προστεθει ρυθμιση αναλογη με την προβλεψη για στελεχωση της Υπηρεσιας Ασυλου της παρ.2β του αρθρου 24 ως εξης.»Η Υπηρεσία Υποδοχης και Ταυτοποιησης δύναται να στελεχώνεται με προσωπικό αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας που περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, οι οποίοι πίνακες δημοσιεύθηκαν από 1.1.2009 έως 31.12.2012 και εφόσον το προσωπικό αυτό δεν έχει διοριστεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Στην αίτησή του ο υποψήφιος θα αναγράφει κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις τις οποίες επιθυμεί να καταλάβει και η αίτησή του θα συνοδεύεται με φωτοαντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί ο πίνακας διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνεται και με υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει διοριστεί ή προσληφθεί με βάση τον πίνακα αυτόν. Η πλήρωση θα διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών. Η επιλογή θα πραγματοποιείται από το ΑΣΕΠ από τους περιλαμβανόμενους στους παλαιότερους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων και με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων σε αυτούς. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται κατόπιν έκδοσης της προβλεπόμενης στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/ 2010 (Α 40), όπως ισχύει, απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών.»