Άρθρο 33 – Ρυθμίσεις Ταμείου Αλληλεγγύης του άρθρου 196 του ν. 4662/2020 – Τροποποίηση άρθρου 196 ν. 4662/2020

Στο άρθρο 196 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), η παρ. 2 αντικαθίσταται, στην παρ. 4 αντικαθίστανται οι λέξεις «των Δήμων» από τις λέξεις «των δικαιούχων της παρ. 2» και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 196
Σύσταση «Ταμείου Αλληλεγγύης» για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων
1. Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στον Δεσμευμένο Τομέα, λογαριασμός, με την ονομασία «Ταμείο Αλληλεγγύης», τον οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Λογαριασμός «Ταμείο Αλληλεγγύης» είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσοστό της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Από τους τόκους που πιστώνονται κάθε εξάμηνο αφαιρούνται τα έξοδα ηλεκτρονικής μεταφοράς προς τους δικαιούχους και το λειτουργικό κόστος του Ταμείου. Για τα ποσά που κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται αμοιβή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2. Σκοπός του «Ταμείου Αλληλεγγύης» είναι η χρηματοδότηση δαπανών και έργων, προμηθειών και μελετών για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών. Δικαιούχοι χρηματοδότησης μπορεί να είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.
3. Το Ταμείο Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται ετησίως με το ποσό των 25.000.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο «Ταμείο Αλληλεγγύης» δύνανται να μεταφέρονται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους οι τυχόν αδιάθετες πιστώσεις, του ειδικού φορέα 1055-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» και των αντίστοιχων Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης των δικαιούχων της παρ. 2 από το Ταμείο Αλληλεγγύης, το σύστημα διοίκησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.»