Άρθρο 06 – Ίδρυση ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης -Ζητήματα αδειοδότησης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 35 ν. 3907/2011

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3907/2011 (Α’ 7) τροποποιείται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Οι ειδικές εγκαταστάσεις όπου κρατούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών κατ` εφαρμογή του άρθρου 31 ιδρύονται και καταργούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονομικών και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) περί αδειοδότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καταλαμβάνει και τις ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης του άρθρου 31 του ν. 3907/2011 που λειτουργούν εντός των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51).

  • 2 Ιουλίου 2021, 12:32 | International Rescue Committee Hellas (IRC)

    Η χρήση του όρου Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, είναι δυνατόν να μετατρέψει τα Ανοιχτά Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε χώρους δύσκολα προσβάσιμους από τους αιτούντες/σες άσυλο για την πρώτη υποδοχή και καταγραφή. Παράλληλα, πρόκειται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα μετακίνησης και ελέγχου των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, στην είσοδο και έξοδό τους από τις αναφερόμενες Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, εφόσον υπάρχει έλεγχος στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων παραβιάζοντας το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Οι άνθρωποι που πρόκειται να διαβιούν σε καθεστώς Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών, θα ζουν αποκλεισμένοι, χωρίς τις απαραίτητες συναναστροφές με την τοπική κοινωνία, γεγονός επιζήμιο για τις προοπτικές ένταξης και κοινωνικής συνοχής τους. Κάθε προσπάθεια για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, κουλτούρας, του ελληνικού τρόπου ζωής, με τον αποκλεισμό των αιτούντων/σών άσυλο και των προσφύγων/ισσών θα αποβεί άκαρπη.