Άρθρο 04 – Περί αναβολής της απομάκρυνσης – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 24 ν. 3907/2011

Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 (Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η απομάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας που τελεί υπό διαδικασία επιστροφής αναβάλλεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που:
α) παραβιάζεται η αρχή της μη επαναπροώθησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας που κυρώθηκε με τον ν. 1782/1988 (Α’ 116), στο άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα που κυρώθηκε με τον ν. 2462/1997 (Α’ 25), στα άρθρα 31 και 33 της Σύμβασης της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων 1951, που κυρώθηκε με το ν.δ. 3989/1959 (Α’ 201) και στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974, (Α’ 256) ή
β) έχει ανασταλεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28.»

  • 24 Ιουνίου 2021, 17:23 | Ιάσονας Αλεξανδρόπουλος

    Αναγκαία καθίσταται η ένταξη της 6μηνης βεβαίωσης όσων βρίσκονται σε καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 24 ν. 3907/2011 (σε συνδυασμό με την παρ. 3 του αρ. 68 και παρ. 4 του αρ. 104 ν. 4636/2019) στο σύστημα αδειών διαμονής και η ρύθμιση του πλαισίου χορήγησης και ανανέωσής της. Παράλληλα, πρέπει να ορίζονται σαφώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ατόμων, που υπάγονται στο εν λόγω καθεστώς, με αντικατάσταση της ΚΥΑ 53619/735 (ΦΕΚ Β’ 2631/07-12-2015) και του άρθρου 13Α του ν. 4251/2014.