Άρθρο 07 – Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης – Αντικατάσταση παρ. 1 και 2 άρθρου 36 ν. 3907/2011

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπηκόου τρίτης χώρας, η οποία υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και εξετάζεται κατά προτεραιότητα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της, κατά τη διάρκεια της οποίας η προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης λογίζεται ως σιωπηρώς παραταθείσα. Η παράταση της προθεσμίας χορηγείται μόνο για τη διευθέτηση των εκκρεμών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συνθήκες ενόψει της αναχώρησης, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων κάθε περίπτωσης, όπως της διάρκειας της παραμονής του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, της φοίτησης των τέκνων αυτού σε σχολείο και της ύπαρξης άλλων οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών.
Κατά τη διάρκεια της ως άνω προθεσμίας ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης, ενώ το ως άνω χρονικό διάστημα διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας, στο πλαίσιο της παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης, δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην περίπτωση εφαρμογής του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) περί πρόσβασης στην ελληνική ιθαγένεια. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία αντίστοιχο της κατηγορίας που αφορούσε ο τίτλος διαμονής που κατείχε. Σε περίπτωση μη απάντησης της αρμόδιας υπηρεσίας εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της αίτησης παράτασης της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης.
2. Η προθεσμία της οικειοθελούς αναχώρησης αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Οι επιδόσεις των αποφάσεων διακοπής του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) και των τελεσίδικων αποφάσεων απόρριψης αιτήματος διεθνούς προστασίας διενεργούνται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του ν. 4636/2019. Οι επιδόσεις των αποφάσεων απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και των αποφάσεων ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής διενεργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 (Α’ 80).»

  • 2 Ιουλίου 2021, 13:50 | Ινστιούτο «Η Εξέλιξη»

    Θα πρέπει σε αυτή την πρόταση να παραμείνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης μέχρι την αναχώρηση. Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητας που πιθανός μπορεί να χρειαστεί και να επιθυμεί να διευθετήσει κάποιος όπως για παράδειγμα οφειλές προς το δημόσιο, διευθετήσεις με τράπεζες ή επιχειρήσεις. Κυρίως υπάρχει η ανάγκη για όσους έχουν παιδιά τα οποία συνεχίζουν το σχολείο, να μπορούν αυτά τα παιδιά να συνεχίζουν την σχολική χρονιά χωρίς να διαταράσσεται η κανονικότητα τους και η εκπαίδευσή τους και η ομαλότητα στην ζωή ενός παιδιού είναι μια πάγια σύσταση όλων των παιδοψυχολόγων και των θεσμών που ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν τα παιδιά . Ως οργανισμός προτείνουμε το χρονικό διάστημα να οριστεί στους 8 μήνες.
    Επιπλέον προτείνουμε κατά την διάρκεια του διαστήματος από την έκδοση της απόφασης μέχρι την αναχώρηση να μην διακοπεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανήλικων τέκνων.

  • 21 Ιουνίου 2021, 14:52 | Βασιλική

    Άρθρο 7 παράγραφος 1
    Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης αναστέλλονται όλες οι οικονομικές ή άλλες παροχές του ελληνικού δημοσίου, με εξαίρεση την πρόσβαση σε περίθαλψη και εκπαίδευση ανήλικων παιδιών