Άρθρο 25 – Σύσταση θέσης Διοικητικού Διευθυντή Αρχής Προσφυγών – Αντικατάσταση παρ.1 άρθρου 5 ν. 4375/2016

Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην Αρχή Προσφυγών συστήνεται θέση Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας. Ο Διοικητικός Διευθυντής:
α) προΐσταται της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών και των διοικητικών υπηρεσιών των Παραρτημάτων,
β) είναι αρμόδιος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία και υποστήριξη των Επιτροπών, την τήρηση και δημοσίευση των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής, την αποστολή στατιστικών δημοσίευσης των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6.»