Άρθρο 14 – Ανάκληση και άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγα – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 4636/2019

Στο άρθρο 14 του ν. 4636/2019 (Α΄169) προστίθεται νέα παρ. 4Α και το άρθρο διαμορφώνεται ως έξης:
«Άρθρο 14
(Άρθρο 14 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)

Περιπτώσεις ανάκλησης και άρνησης ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγα
1. Το καθεστώς πρόσφυγα ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται από την αποφαινόμενη αρχή, εφόσον το πρόσωπο αυτό παύσει να είναι πρόσφυγας, σύμφωνα με το άρθρο 11.
2. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του πρόσφυγα να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκομίζει κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεση του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4, η αποφαινόμενη αρχή καταδεικνύει σε εξατομικευμένη βάση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παύσει να είναι πρόσφυγας ή δεν υπήρξε ποτέ πρόσφυγας.
3. Η αποφαινόμενη αρχή ανακαλεί ή αρνείται να ανανεώσει το καθεστώς πρόσφυγα αν, μετά τη χορήγησή του, θεμελιώσει ότι:
α) το εν λόγω πρόσωπο θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί ή αποκλείεται από το καθεστώς πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 12,
β) η εκ μέρους του ενδιαφερομένου παραποίηση ή παράλειψη γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα.
4. Η αποφαινόμενη αρχή ανακαλεί, ή αρνείται να ανανεώσει το καθεστώς που χορηγήθηκε σε πρόσφυγα όταν:
α) ευλόγως θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας,
β) το πρόσωπο αυτό, συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία της Χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης του για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων και των αδικημάτων που αναφέρονται στην περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 17.
4Α. Στις περιπτώσεις της παρ. 4, η αποφαινόμενη αρχή δεν χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα όταν ακόμα δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση.
5. Τα πρόσωπα στα οποία έχει εφαρμογή η παρ. 4, απολαμβάνουν των δικαιωμάτων που προβλέπονται ή είναι ανάλογα εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4, 16, 22, 31, 32 και 33 της Σύμβασης της Γενεύης, εφόσον βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια.»

 • 24 Ιουνίου 2021, 23:27 | Παναγιώτης Παπαγιάννης

  Σχόλιο ἐπὶ τῆς παραγράφου 4: Εἶναι ἀδιανόητη ἡ μὴ κράτηση προσώπου τρίτης χώρας, γιὰ τὸ ὁποῖο:
  «α) ευλόγως θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας,
  β) το πρόσωπο αυτό, συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία της Χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης του για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων και των αδικημάτων που αναφέρονται στην περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 17.»
  Τὸ ἴδιο ἀδιανόητη εἶναι ἡ μὴ κράτηση τοῦ προσώπου πρὶν τὴν τελεσίδικη καταδίκη του. Δὲν μπορῶ νὰ σκεφτῶ λόγους ἀναστολῆς – διακοπῆς τῆς κράτησης, χωρὶς δυνητικὴ ἀπειλὴ γιὰ τὴν χώρα ἢ/καὶ τὸ κοινωνικὸ σύνολο.

 • 21 Ιουνίου 2021, 17:11 | Δημήτρης Κακοταρίτης

  Εφόσον οι λόγοι για τους οποίους ανακαλείται το καθεστώς του πρόσφυγα μπορεί να είναι και αυτοί που αναφέρονται στην παράγραφο 4, δηλαδή:
  α) ευλόγως θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας,
  β) το πρόσωπο αυτό, συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία της Χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης του για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων και των αδικημάτων που αναφέρονται στην περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 17.

  Μήπως θα έπρεπε το άτομο του οποίου η ιδιότητα του πρόσφυγα αφαιρείται για τους παραπάνω λόγους να κρατείται υποχρεωτικά μέχρι να απελαθεί; Δεν είναι δυνατόν να αφήνονται ελεύθεροι και να παραμένουν στη χώρα άνθρωποι που συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια ή για την ασφάλεια του πολίτη. Θα πρέπει στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού να εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του υπο διαβούλευση σχεδίου νόμου, και το άτομο αυτό να κρατείται έως ότου απελαθεί.

 • 21 Ιουνίου 2021, 15:09 | Βασιλική

  Άρθρο 14 παράγραφος 3, εδάφιο β
  1. Να αφαιρεθεί το » υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα». Για ποίο λόγο να δίνεται το δικαίωμα σε κάποιον, ο οποίος αιτείται άσυλο, να προσκομίζει στις ελληνικές αρχές πλαστά έγγραφα ή να παραποιεί γεγονότα, δηλαδή να δηλώνει ψευδή στοιχεία; Έχουν πρόσβαση σε διερμηνέα και αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα, επειδή εμπιστεύονται τις αρχές (δηλ. δεν φοβούνται ότι θα διωχθούν λόγω πεποιθήσεων, θρησκείας,…)
  2. Να προστεθεί ότι η δήλωση ψευδών στοιχείων ταυτότητας, (όνομα, όνομα πατρός/ μητρός, τόπος γέννησης, ημερομηνία γέννησης, συγγένεια με άλλα πρόσωπα,…)  είναι αιτία ανάκλησης  ή άρνησης ανανέωσης.

 • 20 Ιουνίου 2021, 19:58 | Κωνσταντίνος Κουλαξίδης

  Εφόσον σε εφαρμογή της νέας παραγράφου 4Α δεν χορηγείται καθεστώς πρόσφυγα, θα εκδίδεται/εκτελείται απόφαση επιστροφής/απέλασης και με ποια διαδικασία?