Άρθρο 16 – Ρύθμιση ζητημάτων ταξιδιωτικών εγγράφων – Αντικατάσταση παρ. 1 και 4 άρθρου 25 ν. 4636/2019

Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) τροποποιούνται και το άρθρο 25 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 25
(Άρθρο 25 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Ταξιδιωτικά έγγραφα

1. Στον δικαιούχο καθεστώτος του πρόσφυγα χορηγείται κατόπιν αίτησής του ταξιδιωτικό έγγραφο («titre de voyage»), σύμφωνα με το υπόδειγμα που εμπεριέχεται στο Παράρτημα της Σύμβασης της Γενεύης, ώστε να μπορεί να ταξιδεύει στο εξωτερικό, εκτός αν στο πρόσωπό του συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης ή εκκρεμεί σε βάρος του η διαδικασία εφαρμογής ρήτρας παύσης, αποκλεισμού, ανάκλησης ή ακύρωσης του χορηγηθέντος καθεστώτος.
2. Το ως άνω ταξιδιωτικό έγγραφο εκτυπώνεται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης και αντικατάστασης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τύπος, το περιεχόμενο ενδείξεων, η διάρκεια ισχύος του ως άνω ταξιδιωτικού εγγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του ν. 3103/2003 (Α` 23).
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, εφόσον αυτοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο, εκτός αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.
4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και στους αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον υφίστανται αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι υγείας που απαιτούν τη μετάβασή τους στο εξωτερικό, εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.
5. Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη ταξιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις λαμβάνεται από τον Προϊστάμενο των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου.»

  • 20 Ιουνίου 2021, 20:36 | Κωνσταντίνος Κουλαξίδης

    Στο άρθρο 4 παρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης 10302/2020 (ΦΕΚ Β’ 2036/30.05.2020) με τίτλο «Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία» αναγράφεται ότι «Δια της χορήγησης ή αντικατάστασης ταξιδιωτικού εγγράφου από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου του άρθρου 2 της παρούσας, τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου.» Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση δεν προβλέπεται η έκδοση απόφασης χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων και θα πρέπει να αφαιρεθεί η σχετική αναφορά στο κείμενο της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Ως τελική διαμόρφωση προτείνεται λοιπόν η εξής: «5. Η απόφαση για τη μη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις λαμβάνεται από τον Προϊστάμενο των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου.».