Άρθρο 34 – Κάλυψη θέσεων προϊσταμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – Τροποποίηση παρ. 1, 3 και 4 άρθρου 113 ν. 4674/2020

Οι παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 113 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) αντικαθίστανται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«1. α. Οι θέσεις του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών και του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μπορεί να πληρούνται από: (i) δημόσιο υπάλληλο κάτοχο πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμου τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος της αλλοδαπής και γνώση μίας ξένης γλώσσας, που διαθέτει κατάλληλη διοικητική ικανότητα και συναφή εξειδίκευση ή εμπειρία στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες, κεντρικές, αποκεντρωμένες ή περιφερειακές του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), που υπάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με τοποθέτηση, έπειτα από απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο υπάλληλος ανήκει οργανικά στον φορέα, ή με απόσπαση και ανάθεση καθηκόντων, έπειτα από κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, για τρία (3) έτη και με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, ή (ii) με διορισμό μετακλητού υπαλλήλου του κλάδου Ειδικών Θέσεων με βαθμό πρώτο (1ο), κατόχου πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμου τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος της αλλοδαπής και γνώση μίας ξένης γλώσσας, που διαθέτει κατάλληλη διοικητική ικανότητα και συναφή εξειδίκευση ή εμπειρία στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για θητεία τριών ετών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.
β. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, ο Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών και ο Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μπορεί να παύονται πριν τη λήξη της θητείας τους, είτε κατόπιν παραίτησής τους, είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβόμενων καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων καθηκόντων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του ως προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αν ο διοριζόμενος ως Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου ή ως Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών ή ως Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, τελεί υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας του.
2. Οι προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης φέρουν τον τίτλο του Διοικητή. Η Υπηρεσία Ασύλου και η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργούν σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης.
3. Στην Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συστήνονται από μία θέση Υποδιοικητή. Η θέση Υποδιοικητή δύναται να πληρούται από: (α) δημόσιο υπάλληλο που κατέχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος της αλλοδαπής, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες, κεντρικές, αποκεντρωμένες ή περιφερειακές του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που υπάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με τοποθέτηση, με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο υπάλληλος ανήκει οργανικά στον φορέα, ή με απόσπαση και ανάθεση καθηκόντων, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις για τρία (3) έτη και με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, ή (β) με διορισμό μετακλητού υπαλλήλου που κατέχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος της αλλοδαπής, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για θητεία τριών ετών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης. Για τα προσόντα των μετακλητών υπαλλήλων που διορίζονται σε θέση προϊσταμένου εφαρμόζεται το άρθρο 48 του ν. 4622/2019 (Α` 133).
4. Οι αποδοχές των Διοικητών και Υποδιοικητών της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθώς και του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.»

  • 21 Ιουνίου 2021, 15:08 | Βασιλική

    Παραγραφος 3, εδάφιο β.
    Να καταργηθεί. Σίγουρα υπάρχει κάποιος κατάλληλος της περίπτωσης α, ώστε να μην χρειάζεται να πληρώνουμε επί πλέον μετακλητό για αυτήν την θέση.
    Ή τουλάχιστον να επιτρέπεται ο διορισμός μετακλητού ΜΟΝΟ αν αποδεδειγμένα (δηλ. ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που ισχύουν για πλήρωσης θέσης δημοσίου φορέα) και δεν βρέθηκε κανένας της περίπτωσης α. Τα τυπικά προσόντα του μετακλητού υπαλλήλου, δεν μπορεί να είναι απλά η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα πρέπει να ζητείται προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης/διοίκησης ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
    Σε κάθε περίπτωση, να καταργηθεί η παράταση για άλλα 3 χρόνια. Είναι υποχρέωση του υπουργείου μέσα σε 3 χρόνια να βρει κατάλληλο της περίπτωσης α, ώστε να μην χρειάζεται ο διορισμός μετακλητού!