Άρθρο 15 – Ρυθμίσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας και σε μέλη οικογένειάς του – Αντικατάσταση παρ. 1 και 4 άρθρου 24 ν. 4636/2019

Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) διαγράφεται το τρίτο εδάφιο και προστίθενται τέσσερα εδάφια, το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του ιδίου άρθρου τροποποιείται με την προσθήκη των συμβιούντων και το άρθρο 24 διαμορφώνεται ως εξής:

«(Άρθρο 24 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)

Άδειες διαμονής

 1. Σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας χορηγείται από την αρμόδια αρχή παραλαβής, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 21, άδεια διαμονής τριετούς διάρκειας. Η άδεια ανανεώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή παραλαβής, το αργότερο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη λήξη της. Σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή ο οποίος αναγνωρίζεται ως δικαιούχος επικουρικής προστασίας, χορηγείται από την αρμόδια αρχή παραλαβής, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 21, άδεια διαμονής ενός (1) έτους. Η άδεια ανανεώνεται για δύο (2) ακόμα έτη, κατόπιν επανεξέτασης, με απόφαση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή παραλαβής, το αργότερο τριάντα ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της. Η ανανέωση των ανωτέρω αδειών διαμονής ανατρέχει στον χρόνο λήξης της αρχικής άδειας. Η εκπρόθεσμη χωρίς αιτιολογία υποβολή της αίτησης ανανέωσης δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε απόρριψή της. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Το αρμόδιο όργανο για την επιβολή και η διαδικασία βεβαίωσης του προστίμου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονομικών.
 2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 άδειες διαμονής δεν χορηγούνται ή δεν ανανεώνονται με απόφαση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, όταν εξετάζεται ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας.
 3. Στην περίπτωση του άρθρου 23 παράγραφος 2, στα μέλη της οικογένειας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας χορηγούνται άδειες διαμονής για όσο χρόνο ισχύει η άδεια διαμονής του δικαιούχου, εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του μέλους της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση που δικαιούχος διεθνούς προστασίας αποκτήσει τέκνο στο πλαίσιο οικογένειας που υπήρχε πριν την είσοδο στη χώρα, στο τέκνο αυτό χορηγείται άδεια διαμονής, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μετά από αίτηση του δικαιούχου, η οποία υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
 4. Σε μέλη οικογένειας δικαιούχου διεθνούς προστασίας, η οποία δημιουργείται μετά την είσοδό του στη χώρα και εντός της, χορηγείται άδεια διαμονής σύμφωνα με την παρ. 3, μετά από αίτηση του δικαιούχου και την προσκόμιση, για τους συζύγους ή συμβιούντες, αντιστοίχως της σχετικής ληξιαρχικής πράξης γάμου ή του συναφθέντος συμφώνου συμβίωσης μετά της ληξιαρχικής πράξης καταχώρησής του, με κάτοχο άδειας διαμονής σε ισχύ και για τα τέκνα δικαιούχου, ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή πράξης αναγνώρισης τέκνου. Η άδεια δεν χορηγείται αν αυτό δεν είναι συμβατό με άλλο καθεστώς που τα μέλη της οικογένειας ήδη απολαμβάνουν.
 5. Η ως άνω άδεια διαμονής, η οποία αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, εκτυπώνεται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.»
 • Η επιβολή προστίμου 150 ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας είναι υπερβολική. Συμφωνούμε με τις «Παρατηρήσεις νομικών οργανώσεων επί του Σχεδίου Νόμου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών»», διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο https://rsaegean.org/el/paratiriseis-sn-anamorfosi-diadikasion-apelaseon-kai-epistrofon/)

 • 2 Ιουλίου 2021, 13:04 | International Rescue Committee Hellas (IRC)

  Η πρόβλεψη της επιβολής προστίμου ύψους 150 ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το εισαγόμενο εδ. ζ΄ της παρ. 1 του αρ. 24 Ν 4636/2019, εισάγει πρόσθετη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής πέραν των όρων που θέτει το αρ. 24 της Οδηγίας για την αναγνώριση. Η κύρωση υπονομεύει, δε, την προστασία που παρέχει το εδ. στ΄ της ίδιας διάταξης, σύμφωνα με το οποίο μόνη η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης ανανέωσης της άδειας δεν θεμελιώνει την απόρριψη αυτής.
  Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου «Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.» από την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169).

 • 1 Ιουλίου 2021, 14:46 | HIAS Greece

  Η πρόβλεψη της επιβολής προστίμου ύψους 150 ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το εισαγόμενο εδ. ζ΄ της παρ. 1 του αρ. 24 Ν 4636/2019, εισάγει πρόσθετη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής πέραν των όρων που θέτει το αρ. 24 της Οδηγίας για την αναγνώριση. Η κύρωση υπονομεύει, δε, την προστασία που παρέχει το εδ. στ΄ της ίδιας διάταξης, σύμφωνα με το οποίο μόνη η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης ανανέωσης της άδειας δεν θεμελιώνει την απόρριψη αυτής.

  Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου «Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.» από την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169).

  (βλ. και τις «Παρατηρήσεις νομικών οργανώσεων επί του Σχεδίου Νόμου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών»», διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο https://rsaegean.org/el/paratiriseis-sn-anamorfosi-diadikasion-apelaseon-kai-epistrofon/)

 • 30 Ιουνίου 2021, 14:03 | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

  Η πρόβλεψη της επιβολής προστίμου ύψους 150 ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το εισαγόμενο εδ. ζ΄ της παρ. 1 του αρ. 24 Ν 4636/2019, εισάγει πρόσθετη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής πέραν των όρων που θέτει το αρ. 24 της Οδηγίας για την αναγνώριση. Η κύρωση υπονομεύει, δε, την προστασία που παρέχει το εδ. στ΄ της ίδιας διάταξης, σύμφωνα με το οποίο μόνη η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης ανανέωσης της άδειας δεν θεμελιώνει την απόρριψη αυτής.

  Προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου «Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.» από την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169).

 • 29 Ιουνίου 2021, 10:37 | DRC Greece

  Η πρόβλεψη της επιβολής προστίμου ύψους 150 ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το εισαγόμενο εδ. ζ΄ της παρ. 1 του αρ. 24 Ν 4636/2019, εισάγει πρόσθετη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής πέραν των όρων που θέτει το αρ. 24 της Οδηγίας για την αναγνώριση. Η κύρωση υπονομεύει, δε, την προστασία που παρέχει το εδ. στ΄ της ίδιας διάταξης, σύμφωνα με το οποίο μόνη η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης ανανέωσης της άδειας δεν θεμελιώνει την απόρριψη αυτής.

 • 28 Ιουνίου 2021, 12:13 | Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)

  Η πρόβλεψη της επιβολής προστίμου ύψους 150 ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το εισαγόμενο εδ. ζ΄ της παρ. 1 του αρ. 24 Ν 4636/2019, εισάγει πρόσθετη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής πέραν των όρων που θέτει το αρ. 24 της Οδηγίας για την αναγνώριση. Η κύρωση υπονομεύει, δε, την προστασία που παρέχει το εδ. στ΄ της ίδιας διάταξης, σύμφωνα με το οποίο μόνη η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης ανανέωσης της άδειας δεν θεμελιώνει την απόρριψη αυτής.

  Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου «Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.» από την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169).

 • 21 Ιουνίου 2021, 15:53 | Βασιλική

  Παράγραφος 1
  α. Να αφαιρεθεί το «χωρίς αιτιολογία» στο  » Η εκπρόθεσμη χωρίς αιτιολογία υποβολή της αίτησης ανανέωσης δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε απόρριψή της. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.»(Το ελληνικό κράτος βάζει πρόστιμα για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις ή δηλώσεις κληρονομιάς, χωρία να δέχεται «δικαιολογία». Γιατί να δέχεται δικαιολογία για τους αιτούντες διεθνούς προστασίας, οι οποίοι ζητούν ανανέωση, δηλαδή έχουν ήδη απολαύσει την προστασία του κράτους;)
  Στην Ελλάδα οι εξαιρέσεις τείνουν να γίνονται κανόνες
  β. Το πρόστιμο για εκπρόθεσμη αίτηση, το οποίο θα επιβάλλεται σε όλους χωρίς καμία εξαίρεση, να είναι 300Ε για να είναι αποτρεπτικό. (Φυσικά να έχει γίνει σωστή ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την προθεσμία και την διαδικασία ανανέωσης)