Άρθρο 31 -Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων του πολυετούς Εθνικού Προγράμματος – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4375/2016

Η παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4375/2016 (Α΄51) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τις χρηματοδοτήσεις και πληρωμές των έργων που διαχειρίζεται η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 27 και στο άρθρο 27Α του ν. 4314/2014 (Α’ 265)».