Άρθρο 19 – Διάρκεια ισχύος δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία – Στοιχεία ταυτότητας αιτούντων – Παραίτηση από το καθεστώς δικαιούχου διεθνούς προστασίας – Τροποποίηση άρθρων 70, 79 και 91 ν. 4636/2019

1.Η παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δελτίο έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους και ανανεώνεται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας.»
2.Η παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4636/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα στοιχεία ταυτότητας των αιτούντων προκύπτουν από το διαβατήριό τους, το δελτίο ταυτότητας τους, εφόσον αναγράφεται σε αυτό η πλήρης ημερομηνία γέννησής τους, ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησής τους εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου μπορεί να γίνεται δεκτή και άλλη κατηγορία εγγράφων.»
3.Η παρ. 6 του άρθρου 91 του ν. 4636/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων, το καθεστώς του δικαιούχου διεθνούς προστασίας παύει αυτοδικαίως αν ο δικαιούχος παραιτηθεί ρητώς από αυτό, με έγγραφη δήλωσή του, η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Αρχές Παραλαβής, με τη διαδικασία του άρθρου 80 ή αν ο δικαιούχος αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.»

 • 20 Ιουνίου 2021, 21:40 | Κωνσταντίνος Κουλαξίδης

  Για λόγους πληρότητας (έκδοση δελτίων με μικρότερη διάρκεια) προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4636/2019 σε:

  «1. Το δελτίο έχει διάρκεια ισχύος έως και ενός (1) έτους και ανανεώνεται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας.»

  Για λόγους σαφήνειας, ακρίβειας και πληρότητας, η παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4636/2019 προτείνεται ν’ αντικατασταθεί ως εξής:
  «1. Τα στοιχεία ταυτότητας των αιτούντων προκύπτουν από το ταξιδιωτικό τους έγγραφο ή το δελτίο ταυτότητάς τους, εφόσον αναγράφονται σε αυτά ευκρινώς, αναλυτικά και πλήρως τα βασικά τους στοιχεία, ή από τη ληξιαρχική πράξη γέννησής τους, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Με απόφαση του Διοικητή (σημ.: έχει καταργηθεί ο τίτλος του Διευθυντή) της Υπηρεσίας Ασύλου μπορεί να γίνεται δεκτή και άλλη κατηγορία εγγράφων.». Επίσης, θα ήταν καλό να προστεθεί πρόβλεψη σχετικά με την δυνατότητα, εφόσον κριθεί απαραίτητο, μετάφρασης ή/και διερμηνείας/απόδοσης του περιεχομένου των συγκεκριμένων εγγράφων με μέριμνα της αρμόδιας Αρχής Παραλαβής.

  Ως προς την αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 91 του ν. 4636/2019 προτείνεται η συμπερίληψη της προϋπόθεσης συναίνεσης του αρμόδιου Εισαγγελέα/εκπροσώπου/Επιτρόπου στην περίπτωση παραίτησης ασυνόδευτου ή χωρισμένου ανήλικου, καθώς και αναφοράς στην δυνατότητα παραίτησης από καθεστώς εξ ονόματος εξαρτώμενων τέκνων σε περίπτωση αναγνώρισης οικογένειας.