Άρθρο 79:

Η περίπτωση δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Έναν διοικητικό υπάλληλο με βαθμό Α’, που εκλέγεται με ομοιόβαθμο αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση του συνδικαλιστικού οργάνου των διοικητικών υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με τη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδικαλιστικού οργάνου αυτού. Ο τακτικός και ο αναπληρωτής διοικητικός υπάλληλος θα πρέπει να ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία. Προς τούτο πριν από τη συγκρότηση του Συμβουλίου απευθύνεται πρόσκληση στο συνδικαλιστικό όργανο για να εκλέξει το παραπάνω μέλος του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του. Αν δεν το εκλέξει, μέσα σε είκοσι ημέρες, η συγκρότηση του Συμβουλίου γίνεται και χωρίς το μέλος αυτό».

 • 2 Μαΐου 2013, 19:39 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 79 ( Αντικαθιστά την περίπτωση δ του άρθρου 54 παρ. 2 του Ν. 3086/2002 ).
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  Α) Αφορά τη διαδικασία εκλογής του ενός αιρετού εκπροσώπου των εργαζομένων στο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο διοικητικών υπαλλήλων Ν.Σ.Κ. ( στις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες υπάρχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι ) και τη νέα ;;; συγκρότηση του Οργάνου, χωρίς να υπάρχει μεταβατική διάταξη, μέχρι τη λήξη της θητείας (31-12-2013 ) του ήδη λειτουργούντος υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου, όπως προέβλεπε σε αντίστοιχη περίπτωση το άρθρο 60 του Ν. 3086/2002, πριν τεθεί σε ισχύ το ήδη υπό αντικατάσταση άρθρο 54 του ιδίου Νόμου, δημιουργώντας έτσι την εντύπωση ότι ίσως επιχειρείται κατάργηση της θητείας του ήδη αιρετού Μέλους και του αναπληρωτού του, με νομοθετική ρύθμιση.
  Β) Πέραν του ανωτέρω θέματος και αν πρέπει οι υποψήφιοι για αιρετοί εκπρόσωποι να είναι υπάλληλοι με βαθμό μόνον Α΄, δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα εκλογής ούτε ενός αιρετού εκπροσώπου των εργαζομένων στο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο διοικητικών υπαλλήλων Ν.Σ.Κ. στο μέλλον, δεδομένου ότι μετά το Ν. 4024/2011 μόνον ένας ( 1 ) υπάλληλος του Ν.Σ.Κ. επί συνόλου 120 υπηρετούντων σε όλη την Ελλάδα κατέχει πλέον τον Α ΄ βαθμό και αυτός μάλιστα είναι αποσπασμένος στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να έχει καμία επαφή με το Ν.Σ.Κ. και εξ αυτού του λόγου και μόνο, κατέχει τον Α΄ βαθμό ( άρθρο 1 παρ. 19 του Ν. 4038/2012 ) και για όσο διάστημα είναι Επιθεωρητής ή Ελεγκτής Δημοσίας Διοικήσεως. Όταν δε ( και αν ) επανέλθει στο Ν.Σ.Κ., θα καταταγεί και πάλι σε κατώτερο βαθμό, σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας και την Κατηγορία του. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μελλοντικά υποψήφιοι για να εκλεγούν και ο θεσμός του αιρετού εκπροσώπου των εργαζομένων στο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο διοικητικών υπαλλήλων Ν.Σ.Κ. ουσιαστικά καταργείται.
  Γ) Τίθεται για πρώτη φορά μία ακατανόητη προϋπόθεση συμμετοχής στην διαδικασία εκλογής . Η περίεργη αυτή ρύθμιση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο δικαστικό αντιπρόσωπο που θα διενεργήσει τις εκλογές, ακόμη και αν βρεθούν μελλοντικά υποψήφιοι, διότι δεν θα γνωρίζει από ποια Κατηγορία θα είναι ο τακτικός ή ο αναπληρωτής του, για να προσδιορίσει μετά τις αρχαιρεσίες, ποιος εκλέγεται τακτικός, από ποια Κατηγορία θα προέρχεται και ποιος είναι ο αναπληρωτής του και από ποια Κατηγορία θα προέρχεται. Ίσως δε να μην είναι τακτικός ο πρώτος σε ψήφους και αναπληρωτής ο δεύτερος σε ψήφους, όπως γίνεται σήμερα, αλλά να γίνονται υποχρεωτικά αλχημείες στην ανακήρυξη των επιτυχόντων, που δεν θα εκφράζουν τη γνώμη της Γενικής Συνελεύσεως.
  Δ) Δεν έχει ληφθεί μέριμνα να τροποποιηθεί η περίπτ. ε εδ. 2 της παρ. 2 άρθρου 54 . Όπως είναι γνωστό δεν υπάρχει πλέον βαθμός Διευθυντή, ούτε υπάλληλος του Ν.Σ.Κ., πλην ενός αποσπασμένου σε άλλη υπηρεσία, που να κατέχει το βαθμό Α΄. Έτσι δεν μπορεί κανείς διοικητικός υπάλληλος να είναι Εισηγητής στο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο και θα πρέπει πάντα Εισηγητής να είναι Μέλος του Ν.Σ.Κ., διαφορετικά οι αποφάσεις του θα πάσχουν.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

  1) Η προτεινόμενη ρύθμιση να αριθμηθεί ως παράγραφος 1.
  2) Στον πρώτο στίχο της παρ. 1 του προτεινομένου άρθρου 79 και μετά τις λέξεις , να προστεθούν οι λέξεις .
  3) Να αφαιρεθεί εντελώς η δεύτερη πρόταση του άρθρου 79 δηλαδή .
  4) Να προστεθεί στο τέλος του άρθρου 79 μεταβατική διάταξη ως εξής: .
  5) Να τεθεί παράγραφος 2 ως εξής: Το εδάφιο 2 της περ. ε παρ. 2 άρθρου 54 Ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: < Χρέη Εισηγητή εκτελεί Μέλος του Συμβουλίου ή διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α΄ ή Β΄, ή Γ΄.