Άρθρο 37: Κλάδοι πιστοποιημένων εκτιμητών

Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές δύνανται να δραστηριοποιούνται και να πιστοποιούνται σε έναν ή περισσότερους από τους εξής κλάδους:
α) Ακίνητα
β) Μηχανολογικός και Τεχνικός εξοπλισμός – Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
γ) Άυλα αγαθά
δ) Πλοία
ε) Επιχειρήσεις
στ) Κινητά κάθε είδους

 • 28 Απριλίου 2013, 13:07 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΠΤΗ

  Παρατηρήσεις σχετικά με το άρθρο 35:

  Το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις επαγγελματικές ενώσεις ή τους οργανισμούς πιστοποιήσεις όπως αυτοί διαμορφώθηκαν και μετά από τις 7 Σεπτεμβρίου 2005 (αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων παράγραφος 2 του άρθρου 3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ).
  Δηλαδή θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο μητρώο των εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών αυτοδίκαια όλοι οι πιστοποιημένοι εκτιμητές κατά REV με κατάλληλη τροποποίηση του σχεδίου Νόμου. Ως κράτος μέλος η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει στο νομοσχέδιο να συμπεριλάβει τον Πανευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης ο οποίος εκπροσωπεί όλους τους Εκτιμητικούς Συλλόγους της Ε.Ε. (TEGoVA) και έχει εκπονήσει τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS).
  Επίσης καλό είναι στο νομοσχέδιο να αναφέρονται ρητά οι φορείς πιστοποίησης καθώς και τα αντίστοιχα εκτιμητικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται σε κάθε μία από αυτές. π.χ. α) Εκτιμητικά πρότυπα του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Εκτιμητών – Πραγματογνωμόνων (RICS) του Ηνωμένου Βασιλείου β) Διεθνή εκτιμητικά πρότυπα της American Society of Appraisers (ASA) γ) Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) του
  Πανευρωπαϊκού Φορέα Πιστοποίησης της Ε.Ε (REV)

  Παρατηρήσεις σχετικά με το άρθρο 36:

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 αναφέρονται τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Ο ΣΕΚΕ είναι ο επίσημος φορέας στην Ελλάδα στον οποίο έχουν παραχωρηθεί τα δικαιώματα χορήγησης αναγνώρισης REV από τον Πανευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης ο οποίος εκπροσωπεί όλους τους Εκτιμητικούς Συλλόγους της Ε.Ε. (TEGoVA). Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σεβόμενη τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμπεριλάβει στην εξεταστική επιτροπή εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος ( ΣΕΚΕ).

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 42

  Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στις παρατηρήσεις του άρθρου 36 , τον μεγάλο αριθμό πιστοποιημένων εκτιμητών κατά REV και κυρίως τον κώδικα δεοντολογίας που περιγράφεται στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος ως επίσημος φορέας στην Ελλάδα του Πανευρωπαϊκού Φορέα Πιστοποίησης (REV) θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών .

 • 26 Απριλίου 2013, 09:01 | Βησσαρίων Κοιλούκος REV, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

  Άρθρο 37
  Να προστεθούν οι ακόλουθοι κλάδοι:
  ζ) έργα τέχνης
  η) κοσμήματα-τιμαλφή