Άρθρο 33:

Οι διατάξεις των διατάξεων των άρθρων 33-44 του παρόντος νόμου έχουν σκοπό τη ρύθμιση της πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλματος του πιστοποιημένου εκτιμητή, σε εναρμόνιση προς τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3919/2011 (Α’ 32).

  • 26 Απριλίου 2013, 09:58 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

    Επιβάλεται οι εκτιμητές με την πιστοποίηση REV(Recognized European Valuer), την οποία χορηγεί ο Ευρωπαϊκός Εκτιμητικός Φορέας (TEGoVA)να εγγράφονται αυτοδικαίως στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.

  • 25 Απριλίου 2013, 14:10 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΤΟΥΡΗ

    Υπάρχει βασικό θέμα αρχής στο Άρθρο 35, στο οποίο ουσιαστικά υπάρχει ασάφεια ως προς την πιστοποίηση REV (Recognized European Valuer), την οποία χορηγεί ο Ευρωπαϊκός Εκτιμητικός Φορέας (TEGoVA), ως χαρακτηριστικό που να επιτρέπει την εγγραφή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν είναι δυνατόν να μην αναφέρεται διακριτά, αλλά να υπονοείται από τα συμφραζόμενα η ένταξη των REV εκτιμητών στο Μητρώο, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει αμφιλεγόμενες απόψεις στην ερμηνεία του Νόμου.

    Άλλωστε η πιστοποίηση REV αναγνωρίζεται σε όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, και οι εκεί αναγνωρισμένοι εκτιμητές γίνονται αποδεκτοί ως εκτιμητές στην Ελλάδα με σαφήνεια (παρ. 2, ββ).