Άρθρο 41: Υποχρεώσεις πιστοποιημένων εκτιμητών

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας των πιστοποιημένων εκτιμητών.

2. Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του κώδικα δεοντολογίας.

3. Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές υποχρεούνται ανά διετία να προσκομίζουν στην αρμόδια Διοικητική Αρχή σχετική βεβαίωση, επαγγελματική ταυτότητα ή άλλο πρόσφατο – πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η διαρκής συμμόρφωσή τους με τις προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων αα) και ββ) της περιπτώσεως στ’ της παραγράφου 2Α του άρθρου 35 του παρόντος νόμου.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί η μη πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από σχετική πρόταση της Αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, μπορεί να προβεί σε οριστική ή προσωρινή ανάκληση της πιστοποίησης, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης ή την καθ’ υποτροπή συμπεριφορά του πιστοποιημένου εκτιμητή, αφού θέσει στον ενδιαφερόμενο εύλογη προθεσμία για την υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και αυτή παρέλθει άπρακτη.

 • 27 Απριλίου 2013, 19:02 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΑΒΡΑΜΗ,αρχιτέκτων μηχανικός REV-TEGOVA

  ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ κοιν.ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/EE ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Φεβρουαρίου 2011,σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ.Αυτή εδώ η κοιν.οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Σύμφωνα λοιπόν με το Άρθρο 1,έχει ως Αντικείμενο:
  1. Ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών που, κατά πάσα πιθανότητα, έχουν σημασία για τη διοίκηση και την επιβολή της εγχώριας νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά στους φόρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2.
  2. Η παρούσα οδηγία ορίζει επίσης διατάξεις για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθώς και κανόνες και διαδικασίες δυνάμει των οποίων
  τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται σε θέματα που αφορούν το συντονισμό και την αξιολόγηση.Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις όταν το ζητά άλλο κράτος-μέλος και οφείλουν να διεξάγουν τις αναγκαίες έρευνες για να λάβουν τις πληροφορίες αυτές.
  Στο ΤΜΗΜΑ V μιλάει για «Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών»
  Άρθρο 15,Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις
  1. Τα κράτη μέλη, μαζί με την Επιτροπή, εξετάζουν και αξιολογούν τη διοικητική συνεργασία σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους με στόχο τη βελτίωση της εν λόγω συνεργασίας και, κατά περίπτωση, την κατάρτιση κανόνων στα
  οικεία πεδία.
  2. Τα κράτη μέλη, μαζί με την Επιτροπή, δύνανται να εκπονούν
  κατευθυντήριες γραμμές για κάθε θέμα που κρίνεται αναγκαίο για
  την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών.
  Ερώτηση και απορία δική μου:ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΚΥΤΤΑΖΕΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 35,36,41,42,ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ?ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΛΕΕΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΑ ΚΑΙ ΠAΡΕΘΕΣΑ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ?
  Μαριάννα Σαβράμη,αρχιτέκτων μηχανικός ,εκτιμήτρια REV-TEGOVA

 • 26 Απριλίου 2013, 23:54 | Αντώνης Χατζηκώστας, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, ΜΒΑ, Δντης Ανάπτυξης Pasal Development SA

  Θα συμφωνήσω με το προηγηθέν σχόλιο του κου Κεραμεύ.

  Αφού όμως επιδιώκουμε ευρωπαϊκή εναρμόνιση θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στον κώδικα δεοντολογίας που συνοδεύει τα εφαρμοζόμενα ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα (EVS), ο οποίος ενδεχομένως να πρέπει να αποτελεί το ελάχιστο standard

  Με εκτίμηση

 • 26 Απριλίου 2013, 22:36 | ΑΡΝΙΩΤΗ ΑΙΚ. , ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., REV-TEGoVA

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 41
  Στην παράγραφο 1, θα πρέπει ο «υπό θέσπιση» Κώδικας Δεοντολογίας των πιστοποιημένων εκτιμητών να είναι σε συμφωνία με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα.

 • 25 Απριλίου 2013, 17:51 | Δημήτρης Κεραμεύς, Οικονομολόγος

  Ενδεχομένως να ήταν κατάλληλη η χρησιμοποίηση του κώδικα δεοντολογίας που χρησιμοποιούν οι διεθνείς οργανισμοί (Appraisal Institute, Tegova, RICS, IVS, EVS) αντί της Υπουργικής Αποφάσεως, στα πλαίσια της εναρμόνισης με τα διεθνή πρότυπα, η οποία αποτεεί και έναν από τους κύριους σκοπούς του νόμοσχεδίου.