Άρθρο 35: Εγγραφή στο μητρώο

1. Το επάγγελμα του πιστοποιημένου εκτιμητή ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του στη Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (εφεξής: Αρμόδια Διοικητική Αρχή) και την εγγραφή του πιστοποιημένου εκτιμητή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών.
Το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών τηρείται στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Στην ίδια αρχή τηρείται κατάλογος διενεργηθεισών εκτιμήσεων.

2. Η αναγγελία συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α. Για φυσικό πρόσωπο :
α. Αίτηση πιστοποίησης, όπου αναφέρεται ο συγκεκριμένος ή οι συγκεκριμένοι κλάδοι στους οποίους επιθυμεί να πιστοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα.
β. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο ανανεώνεται κάθε δύο έτη με επιμέλεια της Αρμόδιας Διοικητικής Αρχής. Ο αιτών πρέπει να μην έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για κάποιο άλλο οικονομικής φύσεως έγκλημα.
γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον αρμόδιο Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμοι και αντίστοιχοι ή ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
δ. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα εκτιμητικά πρότυπα (ευρωπαϊκά ή διεθνή) που εφαρμόζει κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων και τη δέσμευσή του για την πιστή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας του άρθρου 41του παρόντος νόμου.
ε. Βεβαίωση με υπογραφή και σφραγίδα πιστοποιημένου εκτιμητή ή άλλο πρόσφορο έγγραφο στοιχείο, από το οποίο να αποδεικνύεται διετής εκτιμητική εμπειρία του ενδιαφερόμενου.
στ. Πιστοποιητικό, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών πληροί τουλάχιστον μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
αα) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιμητής από φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από επαγγελματική ένωση ή οργανισμό που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
ββ) Ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του εκτιμητή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους, ή του τρίτου κράτους.
γγ) Έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία εξετάσεων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 36του παρόντος νόμου.

Β. Για νομικό πρόσωπο:
α. Αίτηση πιστοποίησης, στην οποία θα αναφέρεται ο συγκεκριμένος ή οι συγκεκριμένοι κλάδοι, στους οποίους επιθυμεί να πιστοποιηθεί.
β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος.
γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος.
δ. Επικυρωμένο αντίγραφο του ιδρυτικού του εγγράφου ή τυχόν τροποποιητικού αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι στον σκοπό του προβλέπεται η παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών.
ε. Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι στο νομικό πρόσωπο απασχολείται ένας ή περισσότεροι πιστοποιημένοι εκτιμητές, οι οποίοι είναι και οι μόνοι αρμόδιοι να διενεργούν εκτιμήσεις για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

3. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας να απαγορεύσει την έναρξη του επαγγέλματος εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, η Αρμόδια Διοικητική Αρχή ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στο Μητρώο, γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λόγους.

4. Εφόσον πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Αρμόδια Διοικητική Αρχή εγγράφει τον ενδιαφερόμενο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, στον κλάδο ή στους κλάδους στους οποίους έχει πιστοποιηθεί και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό.

 • 29 Απριλίου 2013, 21:42 | ΤΑΡΛΑ ΚΙΚΗ. Πολιτικός Μηχανικός

  Παρατηρήσεις σχετικά με το άρθρο 35: Το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις επαγγελματικές ενώσεις ή τους οργανισμούς πιστοποιήσεις όπως αυτοί διαμορφώθηκαν και μετά από τις 7 Σεπτεμβρίου 2005 (αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων παράγραφος 2 του άρθρου 3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ). Δηλαδή θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο μητρώο των εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών αυτοδίκαια όλοι οι πιστοποιημένοι εκτιμητές κατά REV με κατάλληλη τροποποίηση του σχεδίου Νόμου. Ως κράτος μέλος η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει στο νομοσχέδιο να συμπεριλάβει τον Πανευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης ο οποίος εκπροσωπεί όλους τους Εκτιμητικούς Συλλόγους της Ε.Ε. (TEGoVA) και έχει εκπονήσει τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS).

  Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και στην επιτροπή εξετάσεων να μετέχουν εκπρόσωποι του ΣΕΚΕ κλπ.

  Θα πρέπει να απαιτούνται τουλάχιστον 4 έτη από τη λήψη πτυχίου Αν. Σχολής έως την πιστοποίηση.

 • 29 Απριλίου 2013, 10:30 | Σπύρος Ράπτης, MSc, MSc, MEng, RICS

  Πρέπει να αναφέρεται το RICS οπωσδήποτε, καθώς και άλλοι οργανισμοί πιστοποίησης εκτιμητικής γνώσης και εμπειρίας

 • 28 Απριλίου 2013, 22:32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΠΤΗ

  Παρατηρήσεις σχετικά με το άρθρο 35:

  Το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις επαγγελματικές ενώσεις ή τους οργανισμούς πιστοποιήσεις όπως αυτοί διαμορφώθηκαν και μετά από τις 7 Σεπτεμβρίου 2005 (αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων παράγραφος 2 του άρθρου 3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ).
  Δηλαδή θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο μητρώο των εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών αυτοδίκαια όλοι οι πιστοποιημένοι εκτιμητές κατά REV με κατάλληλη τροποποίηση του σχεδίου Νόμου. Ως κράτος μέλος η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει στο νομοσχέδιο να συμπεριλάβει τον Πανευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης ο οποίος εκπροσωπεί όλους τους Εκτιμητικούς Συλλόγους της Ε.Ε. (TEGoVA) και έχει εκπονήσει τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS).
  Επίσης καλό είναι στο νομοσχέδιο να αναφέρονται ρητά οι φορείς πιστοποίησης καθώς και τα αντίστοιχα εκτιμητικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται σε κάθε μία από αυτές. π.χ. α) Εκτιμητικά πρότυπα του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Εκτιμητών – Πραγματογνωμόνων (RICS) του Ηνωμένου Βασιλείου β) Διεθνή εκτιμητικά πρότυπα της American Society of Appraisers (ASA) γ) Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) του
  Πανευρωπαϊκού Φορέα Πιστοποίησης της Ε.Ε (REV)

 • 28 Απριλίου 2013, 09:32 | Ζαχαράκης Θεόδωρος ,REV Πολ. Μηχανικός ΑΠΘ Msc

  Πολύ θετική εξέλιξη η δημιουργία του μητρώου.
  Μην τιμωρούμε όμως τον ιδιωτικό τομέα που με προσπάθεια ετών καλύπτει μέχρι σήμερα το υφιστάμενο κενό, υιοθετώντας διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και κανόνες και μάλιστα υπό ένα αυστηρότερο πλαίσιο (5ετής και μάλιστα πιο απαιτητική εμπειρία στο χώρο της εκτιμητικής, απαίτηση διαρκούς επιμόρφωσης κλπ) από το προτεινόμενο.
  Η αυτοδίκαιη εγγραφή στο Μητρώο των ήδη αναγνωρισμένων εκτιμητών REV κατά TEGoVa αλλά και των εκτιμητών από την RICS θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο άρθρο 35

 • 27 Απριλίου 2013, 19:07 | ΔΗΜΗΤΡΙΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

  Διακριτή αναφορά ένταξης των REV εκτιμητών στο Μητρώο.

 • 27 Απριλίου 2013, 19:09 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΑΒΡΑΜΗ

  ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ κοιν.ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/EE ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Φεβρουαρίου 2011,σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ.Αυτή εδώ η κοιν.οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Σύμφωνα λοιπόν με το Άρθρο 1,έχει ως Αντικείμενο:
  1. Ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών που, κατά πάσα πιθανότητα, έχουν σημασία για τη διοίκηση και την επιβολή της εγχώριας νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά στους φόρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2.
  2. Η παρούσα οδηγία ορίζει επίσης διατάξεις για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθώς και κανόνες και διαδικασίες δυνάμει των οποίων
  τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται σε θέματα που αφορούν το συντονισμό και την αξιολόγηση.Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις όταν το ζητά άλλο κράτος-μέλος και οφείλουν να διεξάγουν τις αναγκαίες έρευνες για να λάβουν τις πληροφορίες αυτές.
  Στο ΤΜΗΜΑ V μιλάει για «Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών»
  Άρθρο 15,Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις
  1. Τα κράτη μέλη, μαζί με την Επιτροπή, εξετάζουν και αξιολογούν τη διοικητική συνεργασία σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους με στόχο τη βελτίωση της εν λόγω συνεργασίας και, κατά περίπτωση, την κατάρτιση κανόνων στα
  οικεία πεδία.
  2. Τα κράτη μέλη, μαζί με την Επιτροπή, δύνανται να εκπονούν
  κατευθυντήριες γραμμές για κάθε θέμα που κρίνεται αναγκαίο για
  την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών.
  Ερώτηση και απορία δική μου:ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΚΥΤΤΑΖΕΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 35,36,41,42,ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ?ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΛΕΕΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΑ ΚΑΙ ΠAΡΕΘΕΣΑ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ?
  Μαριάννα Σαβράμη,αρχιτέκτων μηχανικός ,εκτιμήτρια REV-TEGOVA

 • 27 Απριλίου 2013, 07:06 | Μαργέλος Μάριος, Οικονομολογος, MSc Fin, MSc RE, REV, Cand. ΜRICS

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 35 (2Α/στ/αα)

  Κρίνεται απαραίτητη η εξέταση νεότερων πιστοποιήσεων ευρωπαϊκών-διεθνών οργανισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς έκτοτε έχουν παρέλθει 8 έτη.

  Σήμερα στην Ελλάδα οι οργανισμοί πιστοποίησης του επαγγέλματος του εκτιμήτή είναι δύο. Το RICS HELLAS, όπου απονέμει το τίτλο του Ορκωτού Εκτιμητή (MRICS) με διεθνή αναγνώριση και o ΣΕΚΕ, μέλος της TEGOVA, όπου πιστοποιεί το επάγγελμα του εκτιμητή (Recognised European Valuer REV)σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δύο οργανισμοί απαριθμούν περί τα 7.300 πιστοποιημένα μέλη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης λαμβάνουν υπόψη την ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία, την ενεργή εμπειρία στον κλάδο και προάγουν την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση (CPD) των μελών τους.

  Σχετικά sites: http://www.rics.org, http://www.tegova.org

  έχουν προσθήκη Καθώς η κοινοτική οδηγία 2005/36/ΕΚ, αφορά

  Κρίνεται απαραίτητη
  Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιμητής από φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από επαγγελματική ένωση ή οργανισμό που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

 • 26 Απριλίου 2013, 22:47 | ΑΡΝΙΩΤΗ ΑΙΚ. , ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., REV-TEGoVA

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 35 – 2Α/στ/αα: Στη συγκεκριμένη παράγραφο θα έπρεπε να περιγράφεται με μεγαλύτερη σαφήνεια το είδος του πιστοποιητικού. Eφόσον, μάλιστα, αναφέρεται με ιδιαίτερη μνεία σε επαγγελματική ένωση ή οργανισμό που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ε.Κ του Συμβουλίου της 7/9/2005, θα έπρεπε να αναφέρεται και σ΄αυτούς που κατέχουν σήμερα πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από Ευρωπαϊκό ή Διεθνή Εκτιμητικό Φορέα που παρέχει επαγγελματική πιστοποίηση και να κατονομάσει το σχήμα REV-ΤEGoVA, ΑSA κ.λ.π.

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 35 – 2Α/στ/ββ: Στην παράγραφο αυτή θα πρέπει να διευκρινίζεται σαφώς κατά πόσον περιλαμβάνονται οι ΄Ελληνες εκτιμητές που έχουν πιστοποιηθεί στην Ελλάδα και ποιός είναι ο αρμόδιος φορέας που πρέπει να εκδώσει το πιστοποιητικό.

 • 26 Απριλίου 2013, 22:50 | Αντώνης Χατζηκώστας, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, ΜΒΑ, Δντης Ανάπτυξης Pasal Development SA

  Κύριοι,
  Προκαλεί έκπληξη η γενικόλογη και ασαφής τοποθέτηση στο άρθρο 35 παρ. 2.
  Συμφωνώ με την πιστοποίηση από εθνικό φορέα. Όμως δεν πρέπει να εξισώσουμε τα πράγματα προς τα κάτω καθώς οι προϋποθέσεις πιστοποίησης REV που παρέχεται από την TEGoVA είναι υψηλότερου επιπέδου από την αντίστοιχη που προτείνεται στο υπό ψήφιση σχέδιο Νόμου, όσον αφορά τη διαδικασία εξετάσεων, τα επαγγελματικά προσόντα του εκτιμητή, τη διαρκή επαγγελματική κατάρτιση που αποδεικνύεται από παρακολούθηση σεμιναρίων από τον εκτιμητή τουλάχιστον 20 ωρών ετησίως και τη απαραίτητη τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στο εκτιμητικό επάγγελμα.

  Πως λοιπόν είναι δυνατόν ο νομοθέτης να αγνοεί -και κατά τον τρόπο αυτό να απαξιώνει -μία επαγγελματική αναγνώριση (REV) που χορηγείται από τον μόνο ουσιαστικά Πανευρωπαϊκό Φορέα που συγκεντρώνει όλους τους Εκτιμητικούς Φορείς της ΕΕ και εκδίδει τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) !!!
  Εφόσον λοιπόν μιλούμε για εναρμόνιση με κοινοτική οδηγία , η ρητή αναφορά στην ακριβή ονομασία του Φορέα Πιστοποίησης (REV-ΤEGΟVA, RICS, κλπ)θα πρέπει να ενσωματωθεί στο άρθρο 35 άλλως εισάγουμε πανευρωπαϊκή καινοτομία μη αναγνωρίζοντας στην χώρα μας Έλληνες πιστοποιημένους εκτιμητές που μέσω της πιστοποίησης TEGOVA REV αναγνωρίζονται σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

  Κατά συνέπεια :
  • Στο 2Α/στ/αα
  Θα πρέπει να προστεθεί σαφής διατύπωση ότι για τη χώρα μας επίσημη πιστοποίηση είναι και αυτή του σχήματος REV-TEGOVA που εκδίδει ο αρμόδιος φορέας ΣΕΚΕ (Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδας).
  • Στο 2Α/στ/ββ
  Θα πρέπει στα πλαίσια της αρχής της αμοιβαιότητας να κατοχυρώνεται ρητά ο Έλληνας πιστοποιημένος εκτιμητής με ρητή αναφορά στην πιστοποίηση TEGOVA REV (και παρακαλώ εδώ να σημειωθεί ότι στις χώρες της ΕΕ η εκτιμητική αποτελεί επιστήμη σπουδών ανωτάτου επιπέδου και συνεπώς για την ένταξη στο μητρώο των εκτιμητών θα πρέπει – κατά πλήρη αναλογία με τις χώρες αυτές – να απαιτείται πτυχίο ανώτατης και μόνο σχολής).

  Τέλος, ως ενεργό μέλος εταιρείας αξιοποίησης και επένδυσης ακίνητης περιουσίας εισηγμένης στο ΧΑ, οφείλω να σημειώσω ότι για τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή και διεθνείς εταιρείες (εν δυνάμει επενδυτές στην εγχώρια αγορά ακινήτων )η Ελλάδα αποτελεί πρότυπο «παράδοξων» που δημιουργούν απίστευτη επιφυλακτικότητα – ας μην αποτελέσει λοιπόν αυτός ο νόμος, που αγγίζει ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, ένα ακόμη σημείο όπου η διαφορετικότητα αυτής της χώρας θα την καθιστά «ακατανόητη» σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα την απομονώνει. Η κοινή γλώσσα των ευρωπαϊκών εκτιμητικών προτύπων (EVS) και η ύπαρξη εκτιμήσεων με την υπογραφή εκτιμητών πιστοποιημένων REV, στα μάτια ευρωπαίων του χώρου της ακίνητης περιουσίας θέτει σταθερές βάσεις συνεννόησης και αποδοχής.

  Με εκτίμηση

  Αντώνης Χατζηκώστας
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ
  Mέλος ΔΣ Pasal Development SA

 • 26 Απριλίου 2013, 22:26 | Παρασκευή Γιαννακοπούλου, Οικονομολόγος, MSc, REV

  Έλλειψη σαφούς διατύπωσης των πιστοποιημένων εκτιμητών (RICS – REV) που θα εξαιρούνται από τη νέα διαδικασία πιστοποίησης για τους μη πιστοποιημένους εκτιμητές.

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 35
  2Α/στ/αα
  Στη συγκεκριμένη παράγραφο θα έπρεπε να περιγράφεται με μεγαλύτερη σαφήνεια το είδος του πιστοποιητικού.
  Δηλαδή, εφόσον αναφέρεται με ιδιαίτερη μνεία σε επαγγελματική ένωση ή οργανισμό που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ε.Κ του Συμβουλίου της 7/9/2005, εννοώντας τα πιστοποιητικά της Αγγλίας και της Ιρλανδίας (το REV τότε δεν υπήρχε), θα έπρεπε επίσης να αναφέρεται ιδιαιτέρως και σ΄αυτούς που κατέχουν σήμερα πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από Ευρωπαϊκό ή Διεθνή Εκτιμητικό Φορέα που παρέχει επαγγελματική πιστοποίηση και να κατονομάσει το σχήμα REV-ΤEGoVA, ΑSA κ.λ.π.
  2Α/στ/ββ
  Στην παράγραφο αυτή γίνεται αναφορά στην αρχή της αμοιβαιότητας.
  Γίνεται λοιπόν εύκολα κατανοητό ότι κατοχυρώνεται ο πιστοποιημένος εκτιμητής όταν από την Ευρώπη έρχεται στη χώρα μας.
  Δεν διευκρινίζεται όμως αν συμπεριλαμβάνονται οι ΄Ελληνες εκτιμητές που έχουν πιστοποιηθεί στην Ελλάδα και ποιός είναι ο αρμόδιος φορέας που πρέπει να εκδώσει το πιστοποιητικό.

 • 26 Απριλίου 2013, 21:13 | Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός REV

  Παρατηρήσεις επί του Αρθρου 35: η πιστοποίηση REV αναγνωρίζεται στην Ευρώπη και οι ξένοι εκτιμητές γίνονται αποδεκτοί στην Ελλάδα ενώ δεν καθίσταται σαφές εάν οι Έλληνες REV αναγνωρίζονται, παρότι η πιστοποίηση REV παρέχεται στον εκτιμητή μετά από εξεταστική διαδικασία και για να παραμένει σε ισχύ απαιτείται διαρκής επαγγελματική κατάρτιση. Θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά ότι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών εντάσσονται αυτοδίκαια οι πιστοποιημένοι κατά REV εκτιμητές.
  Παρατηρήσεις επί του Άρθρου 36: στην Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνεται και εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος.

 • 26 Απριλίου 2013, 20:52 | ΔΙΠΛΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 (2Α/στ/αα)
  ΘΕΩΡΩ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΟΤΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΟΤΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ REV ΑΠΟ ΤΗΝ TEGOVA ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ.

 • 26 Απριλίου 2013, 19:00 | Γάκιας Κων/νος, Αρχιτέκτων Μηχ., REV

  – Υποχρεωτικά προσόντα: πτυχίο ανώτατης σχολής, παρέλευση 5 ετών από τη λήψη πτυχίου και 5ετή εμπειρία στο χώρο της εκτίμησης

  – Αυτόματη αυτοδίκαια εγγραφή στο μητρώο των εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών όλων των μέχρι σήμερα πιστοποιημένων εκτιμητών που πιστοποιήθηκαν μετά από εξετάσεις, άμεσα και χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. (εξετάσεις, παράβολα, προσκόμιση διαφόρων εγγράφων κ.τ.λ.)

  – Υποχρεωτική παρουσία του ΣΕΚΕ και του ΕΛΙΕ στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και στην διαδικασία των εξετάσεων.

 • 26 Απριλίου 2013, 19:33 | Παπαδόπουλος Σταύρος, REV

  θα πρέπει όσοι έχουν πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο φορέα (TEGOVA) να εγγράφονται αυτόματα στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών χωρίς πρόσθετες διαδικασίες, αφού έχουν αποδείξει την ικανότητά τους.
  Η Ελλάδα αλλάζει και δεν υπάρχουν περιθώρια για πισωγυρίσματα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τις γνώσεις και την εμπειρία αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει με επιτυχία τις επίπονες και απαιτητικές εξετάσεις πιστοποίησης REV – TEGoVA
  Επιπρόσθετα προσόντα για την εγγραφή στο μητρώο θα πρέπει να είναι το πτυχίο ανώτατης σχολής και η αποδεδειγμένη 5ετής εμπειρία στο αντικείμενο των εκτιμήσεων.
  Τέλος ο Σ.ΕΚ.Ε., σύλλογος με τους περισσότερους εκτιμητές στην Ελλάδα, πρέπει να εκπροσωπείται στην Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

  Με εκτίμηση,
  Παπαδόπουλος Σταύρος, REV
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

 • Πολύ γενικόλογο, με πολλά κενά, όπου σίγουρα θα χρειαστούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι.
  Βασικές παρατηρήσεις:
  1) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ: Δηλαδή ένας απόφοιτος Θεολογικής σχολής, θα μπορεί αφού περάσει κάποιο σεμινάριο, να δώσει εξετάσεις και να γίνει εκτιμητής!
  Νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι θεωρητικό υπόβαθρο θα έχει ο εκτιμητής. Για πληροφορίες, μπορούν να ρωτήσουν στον ΣΕΚΕ
  2) Ευρωπαικά Πρότυπα: Είναι δυνατόν, να έχεις πιστοποιηθεί από τον φορέα που εκδίδει τα πρότυπα, αλλά να χρειάζεσαι επιπλέον πιστοποίηση από Δημόσιο Φορέα; Έλεος πια με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες!
  Μιλάμε για άνοιγμα επαγγελμάτων, για μάζεμα του Δημόσιου τομέα και από την άλλη βάζουμε επιπλέον διαδικασίες μέσω του Δημοσίου
  3) 2ετής εμπειρία είναι πολύ λίγη, για ένα σύνθετο αντικείμενο όπως η εκτίμηση, όπου πρέπει να έχεις γνώσεις & εμπειρία μηχανικού/οικονομολόγου/δικηγόρου

 • 26 Απριλίου 2013, 18:29 | Μάνος Μαράκης MRICS REV

  Θα πρέπει το άρθρο 35 να γίνεται ρητή αναφορά στους πιστοποιημένους εκτιμητές τόσο κατά TEGoVA – REV όσο και κατά RICS (περιλαμβάνονται ήδη) οι οποίοι για να αποκτήσουν την πιστοποίηση περνάνε από αυστηρές διαδιασίες εξετάσεων και σοβαρό έλεγχο επαγγελματικής εξέλιξης.

  Επιπλέον, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και στην επιτροπή εξετάσεων θα πρέπει να μετέχουν εκπρόσωποι των παραπάνω εκτιμητικών οργανισμών – συλλόγων.

 • 26 Απριλίου 2013, 16:37 | Οικονομόπουλος Αντώνιος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, MSc

  Ο κ. Καπετανίδης δίνει μια πολύ καλη διατύπωση για την ορθή διατύπωση του παρόντος άρθρου.

 • 26 Απριλίου 2013, 15:50 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

  Πρέπει να ενταχθούν αυτόνομα στο Μητρώο οι πιστοποιημένοι εκτιμητές REV που πιστοποιούνται από τον οργανισμό TEGoVA, ο οποιός εκδίδει τα Ευρωπαικά Εκτιμητικά πρότυπα. Αποτελεί αντίφαση και είναι θέμα αρχής,να γίνονατι αποδεκτά τα διεθνή εκτιμητικά πρότυπα (εφόσον ο υποψήφιος καλείται να δηλώσει ποιά πρότυπα ακολουθεί διεθνή ή ευρωπαικά)και να μην συμπεριλαμβάνεται αυτόματα αυτός που έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα που δημιούργησε αυτά τα πρότυπα!!!

 • 26 Απριλίου 2013, 15:40 | Δαλαρούγκα Αικατερίνη, REV

  Άρθρο 35
  1. Στην πρόταση του ΣΕΚΕ
  «Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιμητής από φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από επαγγελματική ένωση ή οργανισμό που είτε πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είτε έχει αναγνωριστεί από άλλο Ευρωπαϊκό ή Διεθνή Εκτιμητικό Φορέα που παρέχει επαγγελματική πιστοποίηση.»
  ίσως πρέπει να αναφέρονται σαφώς και ονομαστικά τα σχήματα πιστοποίησης REV-TEGOVA και RICS.
  Η πιστοποίηση REV με την οποία οι εκεί αναγνωρισμένοι εκτιμητές γίνονται αποδεκτοί ως εκτιμητές στην Ελλάδα με σαφήνεια (παρ. 2, ββ), σαφώς πρέπει να διατυπωθεί ότι το ίδιο ισχύει και για τους Έλληνες REV .

  Άρθρο 36 και42
  Ο ΣΕΚΕ ως εκπρόσωπος του μεγαλύτερου αριθμό εκτιμητών στην Ελλάδα (860 μέλη εκ των οποίων 290 πιστοποιημένοι), που διαθέτει κώδικα δεοντολογίας σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και έχει διαδικασίες ελέγχου και Πειθαρχικό Συμβούλιο, πρέπει να συμμετέχει τόσο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών, όσο και στην επιτροπή εξετάσεων.

  Με εκτίμηση
  Αικ. Δαλαρούγκα, REV
  Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 (2Α/στ/αα)

  ΘΕΩΡΩ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΟΤΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ.
  ΚΑΚΩΣ ΟΜΩΣ -ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΓΙΝΕ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ- ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΟΤΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ REV ΑΠΟ ΤΗΝ TEGOVA ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ.
  Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ- ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤEGOVA ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 290 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ (ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΤΗΝ ΡΑΧΟΚΟΚΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΥΤΕ ΛΟΓΙΚΟ Η ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΑΥΤΟ ΧΩΡΟ.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 36

  ΘΕΩΡΩ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕ) ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΟ ΘΕΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.