Άρθρο 38: Αντικείμενο εργασιών πιστοποιημένων εκτιμητών

Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζεται ειδική διαδικασία εκτιμήσεων συγκεκριμένων αγαθών, οι πιστοποιημένοι εκτιμητές διενεργούν εκτιμήσεις της αξίας αγαθών (ενσώματων ή άυλων), που αφορούν ενδεικτικά σε:
– Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα.
– Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμός τους.
– Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και άλλους τίτλους κινητών αξιών ανωνύμων εταιρειών ή συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή συνεταιρισμούς.
– Πάγια στοιχεία για την προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
– – Έργα τέχνης.
– Συλλογές, τιμαλφή, έπιπλα.
– Άυλα αγαθά, περιλαμβανομένων δικαιωμάτων βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, πνευματικών, συγγενικών δικαιωμάτων και γενικά κάθε άυλου στοιχείου, που έχει οικονομική αξία.
– Εκπόνηση μελετών οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής χρησιμοποίησης ή βέλτιστης χρήσης περιουσιακών στοιχείων.
– Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων.
– Ακίνητη περιουσία του ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
– Ακίνητη περιουσία των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων.
– Μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής ή βέλτιστης χρήσης περιουσιακών στοιχείων.
– Κοστολόγηση τεχνικών έργων και λοιπών κατασκευών.
– Ζημίες από τρομοκρατικές ενέργειες.

  • 26 Απριλίου 2013, 10:01 | Βησσαρίων Κοιλούκος REV, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

    Άρθρο 38:
    Κατ΄ αναλογία με τη διατύπωση του άρθρου 37, θα πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος : «Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους» με τον όρο: «Μηχανολογικό και Τεχνικό εξοπλισμό και Βιομηχανικές εγκαταστάσεις».