Άρθρο 64:

Το άρθρο 15 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 15
Διεύθυνση Διοικητικού και Διοικητικής Μέριμνας
Στη Διεύθυνση Διοικητικού και Διοικητικής Μέριμνας υπάγονται: α)Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού, β) Τμήμα Πρωτοκόλλου και παραλαβής δικογράφων, γ) Τμήμα Ευρετηρίου, Εικονοποίησης και Επεξεργασίας εγγράφων, δ)Τμήμα Αρχείου, ε) Τμήμα Διεκπεραίωσης και στ) Τμήμα Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστημάτων».

 • 2 Μαΐου 2013, 19:07 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

  1) ΑΡΘΡΟ 64 ( Αντικαθιστά το άρθρο 15 του Ν. 3086/2002 ).
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  Α) Με την προτεινόμενη διάταξη αυξάνονται στη Διεύθυνση Διοικητικού και Διοικητικής Μέριμνας τα Τμήματα κατά ένα ( 1 ). Πρόκειται για την περίπτωση στ , χωρίς όμως να αναφέρονται οι αρμοδιότητες του νέου Τμήματος και να καταργείται ταυτόχρονα η περ. γ του άρθρου 13 Ν. 3086/2002 και η τελευταία φράση του άρθρου, που αφορούν το αναβαθμιζόμενο ουσιαστικά σε Τμήμα, μη αυτοτελές, Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής του Ν.Σ.Κ. Επίσης, με τη νέα διάταξη, δεν μεταφέρονται, στο νέο Τμήμα, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 2 περ. γ του π.δ. 238/2003, του ουσιαστικώς καταργουμένου Γραφείου Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής του Ν.Σ.Κ., το οποίο έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το νεοσυνιστώμενο Τμήμα.
  Β) Στην περίπτωση γ της νέας διατάξεως υπάρχει η προσθήκη, σε σχέση με το ήδη υπάρχον Τμήμα Ευρετηρίου, . Ούτε στην προσθήκη αυτή αναφέρονται οι επί πλέον αρμοδιότητες, που πρέπει να αναλυθούν ιδιαίτερα, διότι πρόκειται για νέες αρμοδιότητες μη προβλεπόμενες από τη μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία.
  Γ) Στο υπό αντικατάσταση άρθρο 15 υπάρχει σήμερα, στην περίπτωση στ, το Γραφείο Ανατύπωσης και Τηλεομοιοτυπίας. Στην προτεινόμενη διάταξη το Γραφείο απλώς καταργείται, δια της αντικαταστάσεως της διατάξεως, αλλά δεν προβλέπεται που υπάγεται οργανικά το υπηρετούν σ’ αυτό προσωπικό και ποια οργανική μονάδα αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες, που μέχρι τώρα ασκούσε το καταργούμενο Γραφείο.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  Α) Η προτεινόμενη διάταξη να λάβει αριθμό παραγράφου 1.
  Β) Να τεθεί παράγραφος 2 με τις επί πλέον αρμοδιότητες του διευρυμένου Τμήματος Ευρετηρίου, Εικονοποίησης και Επεξεργασίας Εγγράφων.
  Γ) Να τεθεί παράγραφος 3, όπου να αναφέρεται ότι .
  Δ) Να τεθεί παράγραφος 4, όπου να αναφέρεται ότι .