Άρθρο 63:

Το άρθρο 13 του ν.3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Σχηματισμός Επιστημονικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων
Ο Σχηματισμός Επιστημονικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων, στο οποίο προΐσταται λειτουργός του Ν.Σ.Κ., είναι αρμόδιος για:
α) Την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Ν.Σ.Κ.
β) Την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή λειτουργών του ΝΣΚ, δικαστικών λειτουργών, μελών ΔΕΠ, δικηγόρων και άλλων επιστημόνων, με αντικείμενο τη συζήτηση, διερεύνηση και ανάδειξη νομικών ζητημάτων που αφορούν ιδίως το Δημόσιο.
γ) Την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού για τις δραστηριότητες του ΝΣΚ.
δ) Την οργάνωση άλλων εκδηλώσεων που αφορούν τη λειτουργία του ΝΣΚ και των λειτουργών του.
ε) Την παρακολούθηση του επιστημονικού και ειδησεογραφικού τύπου σε σχέση με θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Ν.Σ.Κ. και την εισήγηση, όποτε κρίνεται αναγκαίο, των ενδεδειγμένων παρεμβάσεων».

  • 29 Απριλίου 2013, 11:33 | Κωνστατνίνος Γιαννακούρης

    Στην παράγραφο (β) μετά τους δικηγόρους, έχετε παραλείψει τους συμβολαιογράφους, ήτοι «… μελών ΔΕΠ, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άλλων επιστημόνων…»