Άρθρο 78:

Το άρθρο 40 του ν.3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής
«Άρθρο 40
Συμμετοχή σε Ταμεία
Τα μέλη του Ν.Σ.Κ. μετέχουν στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων με τους ίδιους όρους, όπως και οι δικαστές των αντίστοιχων βαθμών.».