Άρθρο 44: Τελικές – μεταβατικές διατάξεις

1. Η στελέχωση της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 26 του παρόντος νόμου ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι την ολοκλήρωση της στελέχωσης αυτής, οι σχετικές με τις κρατικές ενισχύσεις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών εξακολουθούν να ασκούνται από αυτή στη συνέχεια οι αρμοδιότητες αυτές μεταφέρονται στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.

2. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την κατάργηση του Σ.Ο.Ε., όπως κάθε θέμα κατάστασης προσωπικού, η διαφύλαξη και διαχείριση των αρχείων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζονται, κατά περίπτωση, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εποπτεύουν το Σ.Ο.Ε.. Οι εν λόγω αποφάσεις θα εκδοθούν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Στην περίπτωση ρύθμισης ζητημάτων κινητής και ακίνητης περιουσίας, τρόπου διάθεσης των ταμειακών υπολοίπων και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία θα εκδοθεί εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. α. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες, που υφίστανται κατά την κατάργηση του Σ.Ο.Ε., μεταφέρονται στα Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εποπτεύουν το Σ.Ο.Ε., τα οποία συνεχίζουν και τις εκκρεμείς δίκες.
β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σ.Ο.Ε., περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στα Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εποπτεύουν το Σ.Ο.Ε
Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρμόδιων αρχών.
γ. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του Σ.Ο.Ε., μεταφέρονται μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Οικονομικών, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

 • 25 Απριλίου 2013, 20:09 | ΚωνσταντΊνος Παναγιώτου

  Απ’οτι καταλαβαίνω,η κεντρική διοίκηση επιθυμεί,την κατάργηση του επίσημου κρατικού εκτιμητικού φορέα,και την ανάληψη των καθηκόντων αυτού από ιδιώτες.
  Αν θεωρείτε,ότι όλες οι εκτιμήσεις,πχ εκτιμήσεις δημόσιας περιουσίας,πχ Ελληνικό,απαλλοτριώσεις,απευθείας αγορές μεταξύ δήμων και,πρέπει να γίνονται από ιδιώτες,πολύ φοβούμαι ότι,θα απολεσθεί πλήρως η λειτουργία του κράτους ως ρυθμιστικός φορέας καιθα βρεθούμε μπροστά σε καταστάσεις μη ελεγχόμενες,εν σχέσει με την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
  Φιλελεύθερο κράτος ,δεν σημαίνει ολοκληρωτική κατίσχυση της αγοράς,αλλά αγορά με κανόνες.Οι κανόνες αυτοί όσον αφορά την δημόσια περιουσία με το ΣΟΕ,κάπως διασφαλιζόταν.Τώρα?

 • 24 Απριλίου 2013, 18:33 | ΝΙΚΟΣ

  Οι παράγραφοι 2 και 3 του σχεδίου, πρέπει να διαγραφούν και να μην ενσωματωθούν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο διότι δεν νομιμοποιούνται ως σχετικές με, και εμπίπτουσες εις τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3919/2011.

  Αιτιολογία
  Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών αποτελεί το θεσμοθετημένο φορέα της Πολιτείας για τη διασφάλιση των συμφερόντων του πολίτη έναντι πράξεων και παραλείψεων της Διοίκησης και για τη διασφάλιση του γενικότερου Δημοσίου συμφέροντος κατά τη διενέργεια δικαιοπραξιών στις οποίες συμπράττουν φορείς διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Αποτελεί επίσης το ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας για τον ποσοτικό προσδιορισμό αξιών (ακίνητα, εκτάσεις κλπ) με σκοπό τη συνδρομή σε διερεύνηση πιθανοτήτων αδικαιολόγητου πλουτισμού, διαφθοράς κλπ. Άλλωστε γι αυτό το λόγο, από συστάσεώς του και μέχρι σήμερα εποπτεύεται (ως θεσμός) αφ’ ενός μεν από το Υπουργείο Οικονομικών, αφ’ ετέρου δε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

  Ο Ορκωτός Εκτιμητής διορίστηκε ονομαστικώς με Προεδρικό Διάταγμα, δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου δημόσιου λειτουργού αναλαμβάνει έργο με σχέση εντολής, εκτελεί αυτό ανεπηρέαστος και στα πλαίσια μόνον των δεσμεύσεων που του επιβάλλει ο σχετικός όρκος για πίστη προς την Πατρίδα και απαγορεύεται να ασκεί οιαδήποτε κερδοσκοπική δραστηριότητα.

  Σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται σε εις βάθος νομικο-τεχνική κατάρτιση και προφανώς δύναται να παρακολουθεί αλλά και να συνδράμει στη διαμόρφωση μεθόδων, προτύπων, προδιαγραφών κλπ ώς προς το έργο της Εκτιμητικής,
  όπως κατ’ επανάληψη μέχρι σήμερα έχει πράξει με την Ελληνική Έκδοση Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων, τη συνδρομή στη θέσπιση εξεταστικών κριτηρίων αξιολόγησης της εμπειρίας και των γνώσεων υποψηφίων εκτιμητών και με πολλές και ποικίλες άλλες δράσεις.

  Στο έργο επομένως του Ορκωτού Εκτιμητή – μέλους του Σ.Ο.Ε.,
  συμπεριλαμβάνονται η συνδρομή στη Διοίκηση, στη Δικαιοσύνη, στον Πολίτη αλλά και στον επαγγελματία εκτιμητή ή αποτιμητή.

  Δυστυχώς , η συνδυασμένη μελέτη :
  α) της υφιστάμενης νομοθεσίας,
  β) της υφιστάμενης νομολογίας,
  γ) της υπ’αριθμ. 16/VI/2012 (Β 354) γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
  δ) της υποπαραγράφου Ε7 του πρόσφατου ν. 4093/2012 (Α 222), και
  ε) του παρόντος σχεδίου,

  συνηγορούν στη διαπίστωση κρατούσας σύγχυσης μεταξύ «Ιδιότητας Ορκωτού Εκτιμητή – μέλους του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών» και «Εκτιμητή-μέλους επαγγελματικού μητρώου».

  Το αιτιολογικό του παρόντος σχολίου ως προς το άρθρο 44, συμπληρώνει το αιτιολογικό του υποβληθέντος σχολίου ως προς το άρθρο 43.
  Επίσης , το αιτιολογικό του υποβληθέντος σχολίου ως προς το άρθρο 43, συμπληρώνει το αιτιολογικό του παρόντος σχολίου.

  Ευχαριστώ.

 • 24 Απριλίου 2013, 17:03 | ΝΙΚΟΣ

  Οι παράγραφοι 2 και 3 του σχεδίου, πρέπει μην ενσωματωθούν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο διότι δεν νομιμοποιούνται ως σχετικές με και εμπίπτουσες εις τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3919/2011.

  Αιτιολογία
  Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών αποτελεί το θεσμοθετημένο φορέα της Πολιτείας για τη διασφάλιση των συμφερόντων του πολίτη έναντι πράξεων και παραλείψεων της Διοίκησης και για τη διασφάλιση του γενικότερου Δημοσίου συμφέροντος κατά τη διενέργεια δικαιοπραξιών στις οποίες συμπράττουν φορείς διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Αποτελεί επίσης το ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας για τον ποσοτικό προσδιορισμό αξιών (ακίνητα, εκτάσεις κλπ) με σκοπό τη συνδρομή σε διερεύνηση πιθανοτήτων αδικαιολόγητου πλουτισμού, διαφθοράς κλπ. Άλλωστε γι αυτό το λόγο, από συστάσεώς του και μέχρι σήμερα εποπτεύεται (ως θεσμός) αφ’ ενός μεν από το Υπουργείο Οικονομικών, αφ’ ετέρου δε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

  Ο Ορκωτός Εκτιμητής διορίστηκε ονομαστικώς με Προεδρικό Διάταγμα, δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου δημόσιου λειτουργού αναλαμβάνει έργο με σχέση εντολής, εκτελεί αυτό ανεπηρέαστος και στα πλαίσια μόνον των δεσμεύσεων που του επιβάλλει ο σχετικός όρκος για πίστη προς την Πατρίδα και απαγορεύεται να ασκεί οιαδήποτε κερδοσκοπική δραστηριότητα.

  Σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται σε εις βάθος νομικο-τεχνική κατάρτιση και προφανώς δύναται να παρακολουθεί αλλά και να συνδράμει στη διαμόρφωση μεθόδων, προτύπων, προδιαγραφών κλπ ώς προς το έργο της Εκτιμητικής,
  όπως κατ’ επανάληψη μέχρι σήμερα έχει πράξει με την Ελληνική Έκδοση Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων, τη συνδρομή στη θέσπιση εξεταστικών κριτηρίων αξιολόγησης της εμπειρίας και των γνώσεων υποψηφίων εκτιμητών και με πολλές και ποικίλες άλλες δράσεις.

  Στο έργο επομένως του Ορκωτού Εκτιμητή – μέλους του Σ.Ο.Ε.,
  συμπεριλαμβάνονται η συνδρομή στη Διοίκηση, στη Δικαιοσύνη, στον Πολίτη αλλά και στον επαγγελματία εκτιμητή ή αποτιμητή.

  Δυστυχώς , η συνδυασμένη μελέτη :
  α) της υφιστάμενης νομοθεσίας,
  β) της υφιστάμενης νομολογίας,
  γ) της υπ’αριθμ. 16/VI/2012 (Β 354) γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
  δ) της υποπαραγράφου Ε7 του πρόσφατου ν. 4093/2012 (Α 222), και
  ε) του παρόντος σχεδίου,

  συνηγορούν στη διαπίστωση κρατούσας σύγχυσης μεταξύ «Ιδιότητας Ορκωτού Εκτιμητή – μέλους του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών» και «Εκτιμητή-μέλους επαγγελματικού μητρώου».

  Το αιτιολογικό του παρόντος σχολίου ως προς το άρθρο 44, συμπληρώνει το αιτιολογικό του υποβληθέντος σχολίου ως προς το άρθρο 43.
  Επίσης , το αιτιολογικό του υποβληθέντος σχολίου ως προς το άρθρο 43, συμπληρώνει το αιτιολογικό του παρόντος σχολίου.

  Ευχαριστώ.

 • 24 Απριλίου 2013, 15:26 | Ο Εκτιμητης

  Ολη η κινητη και ακινητη περιουσια του ΣΟΕ εχει αποκτηθει απο το εκτιμητικο εργο των Ορκωτων Εκτιμητων. Ουδεποτε συμετειχε το δημοσιο στην αποκτηση τους.