Άρθρο 42: Πειθαρχικό συμβούλιο

1. Συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο πιστοποιημένων εκτιμητών, το οποίο αποτελείται από:
α) Έναν Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας με τον αναπληρωτή του, μετά από πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.
β) Έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τον αναπληρωτή του, μετά από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.
δ) Δύο πιστοποιημένους εκτιμητές με ελάχιστη εκτιμητική εμπειρία 10 ετών, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι επιλέγονται μετά από κλήρωση.
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δύο Παρέδρων και γραμματέας υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.
Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν έγγραφης καταγγελίας, περιπτώσεων πλημμελούς ασκήσεως των καθηκόντων του πιστοποιημένου εκτιμητή, ανάρμοστης ή αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και παραβάσεων του κώδικα δεοντολογίας ή προδήλως εσφαλμένων εκτιμήσεων.

3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα, μετά από κλήση σε ακρόαση του πιστοποιημένου εκτιμητή, εκτιμώντας δε τα πραγματικά περιστατικά, δύναται να επιβάλει, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ακόλουθες ποινές:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Χρηματικό πρόστιμο ανάλογο της βαρύτητας του παραπτώματος και του ύψους της προκληθείσας ζημίας.
γ) Προσωρινή στέρηση πιστοποίησης για χρονικό διάστημα μέχρι 1 έτος.
δ) Οριστική διαγραφή του πιστοποιημένου εκτιμητή από το Μητρώο.

4. Κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου χωρεί προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του παρόντος άρθρου αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΠΤΗ

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 42

  Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στις παρατηρήσεις του άρθρου 36 , τον μεγάλο αριθμό πιστοποιημένων εκτιμητών κατά REV και κυρίως τον κώδικα δεοντολογίας που περιγράφεται στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος ως επίσημος φορέας στην Ελλάδα του Πανευρωπαϊκού Φορέα Πιστοποίησης (REV) θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών .

 • 27 Απριλίου 2013, 19:01 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΑΒΡΑΜΗ

  ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ κοιν.ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/EE ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Φεβρουαρίου 2011,σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ.Αυτή εδώ η κοιν.οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Σύμφωνα λοιπόν με το Άρθρο 1,έχει ως Αντικείμενο:
  1. Ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών που, κατά πάσα πιθανότητα, έχουν σημασία για τη διοίκηση και την επιβολή της εγχώριας νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά στους φόρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2.
  2. Η παρούσα οδηγία ορίζει επίσης διατάξεις για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθώς και κανόνες και διαδικασίες δυνάμει των οποίων
  τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται σε θέματα που αφορούν το συντονισμό και την αξιολόγηση.Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις όταν το ζητά άλλο κράτος-μέλος και οφείλουν να διεξάγουν τις αναγκαίες έρευνες για να λάβουν τις πληροφορίες αυτές.
  Στο ΤΜΗΜΑ V μιλάει για «Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών»
  Άρθρο 15,Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις
  1. Τα κράτη μέλη, μαζί με την Επιτροπή, εξετάζουν και αξιολογούν τη διοικητική συνεργασία σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους με στόχο τη βελτίωση της εν λόγω συνεργασίας και, κατά περίπτωση, την κατάρτιση κανόνων στα
  οικεία πεδία.
  2. Τα κράτη μέλη, μαζί με την Επιτροπή, δύνανται να εκπονούν
  κατευθυντήριες γραμμές για κάθε θέμα που κρίνεται αναγκαίο για
  την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών.
  Ερώτηση και απορία δική μου:ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΚΥΤΤΑΖΕΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 35,36,41,42,ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ?ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΛΕΕΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΑ ΚΑΙ ΠAΡΕΘΕΣΑ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ?
  Μαριάννα Σαβράμη,αρχιτέκτων μηχανικός ,εκτιμήτρια REV-TEGOVA

 • 26 Απριλίου 2013, 23:23 | Αντώνης Χατζηκώστας, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, ΜΒΑ, Δντης Ανάπτυξης Pasal Development SA

  Κύριοι,

  Είναι ξανά παράδοξο κατά την άποψη μου σε πειθαρχικό συμβούλιο που αφορά επαγγελματίες να μην μετέχουν πρόσωπα εγνωσμένου κύρους από τον αντίστοιχο χώρο !!! (επί τη βάσει ποιών δηλαδή παραστάσεων και εμπειριών ή πρόσωπα άσχετα με τον συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα θα μπορέσουν να κρίνουν επαγγελματίες)
  Εύκολα αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι μία τέτοια σύνθεση θα υποβαθμίσει το κύρος του οργάνου και κατ επέκταση το κύρος της όλης προσπάθειας.

  Δεν είναι λοιπόν λογικό να παραλείπεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος. Σημειώσατε ότι ο ΣΕΚΕ (στον οποίο έχω την τιμή να είμαι μέλος) έχει θεσπίσει κώδικα δεοντολογίας σύμφωνο με αυτόν που περιγράφεται στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθόσον εκπροσωπεί το μεγαλύτερο αριθμό επαγγελματιών εκτιμητών στην Ελλάδα.

  Με εκτίμηση

 • 26 Απριλίου 2013, 12:30 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ MRICS, REV, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εκτιμητων Ελλάδος

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 42

  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος, ο οποίος διαθέτει ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ σύμφωνο με αυτόν που περιγράφεται στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και έχει θεσπίσει ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ και Πειθαρχικό Συμβούλιο, αφού ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (πάνω από 850 μέλη από τα οποία 300 περίπου πιστοποιημένα τα οποία κατατάσσουν την ελλάδα στη δεύτερη χώρα στην ευρώπη σε αριθμό πιστοποιημένων εκτιμητών μετά τη Γερμανία)

 • 26 Απριλίου 2013, 11:48 | Σαμάνθα Καρρά REV, Μέλος Δ.Σ. Σ.Ε.Κ.Ε.

  Θεωρώ εύλογο αίτημα της εκπροσώπηση του Σ.ΕΚ.Ε. από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών, αφού αποτελεί το μεγαλύτερο Σύλλογο Εκτιμητών στη χώρα με ιδιαίτερα έμπειρα και καταξιωμένα μέλη στον κλάδο, διαθέτει κώδικα δεοντολογίας σύμφωνο με τα EVS, καθώς και διαδικασίες ελέγχου και Πειθαρχικό Συμβούλιο. Είναι επίσης σοβαρή παράλειψη του Νόμου ότι δεν προβλέπει διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου των Mελών του Μητρώο και δη όσων εντάσσονται από την Εξεταστική Διαδικασία του Υπουργείου, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες της TEGoVA και του RICS. Τέλος, πάλι το κριτήριο που τίθεται για την εμπειρία είναι μόνο χρονικό (10 έτη) και όχι ποιοτικό. Θα πρέπει να υπάρχει συνδυασμός κριτηρίων (έτη, βαθμός εμπλοκής, τύπος εκτιμήσεων (σύνθετες) κλπ).

 • 26 Απριλίου 2013, 10:10 | Βησσαρίων Κοιλούκος REV, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

  Άρθρο 42
  Παράγραφος 1/δ :
  Οι δύο πιστοποιημένοι εκτιμητές (και οι αναπληρωτές τους) θα πρέπει να διαθέτουν εκτός της ελάχιστης εκτιμητικής εμπειρίας η οποία θα μπορούσε να οριστεί στα 20 έτη, και θεσμική κατοχύρωση. Γι αυτό θα πρέπει είτε να συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΚΕ και του ΕΛΙΕ είτε να επιλέγονται μετά από κλήρωση από κατάσταση εκτιμητών που θα ζητείται για το σκοπό αυτό από το ΣΕΚΕ (Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδας) και το ΕΛΙΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής).

 • 26 Απριλίου 2013, 07:37 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών, δεν περιλαμβάνεται ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος, ο οποίος διαθέτει κώδικα δεοντολογίας σύμφωνο με αυτόν που περιγράφεται στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και έχει θεσπίσει διαδικασίες ελέγχου και Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 • 26 Απριλίου 2013, 00:48 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ, M.Arch., M.Sc., REV

  Άρθρο 42 παρ. 1 (δ) Ποιοι ή ποιές ακριβώς θα είναι οι πιστοποιημένοι εκτιμητές που θα συμμετέχουν στο Πειθαρχικό; Μήπως η 10ετής εμπειρία είναι πολύ μικρή για μια τέτοια ευθύνη; Ας αναλογιστούμε ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν θα συγκαλείται για εύκολες περιπτώσεις και όποιος συμμετέχει σε αυτό θα πρέπει να έχει «αντιμετωπίσει» εκτιμητικά πληθώρα περιπτώσεων εκτίμησης με κάθε είδους ιδιαιτερότητα.
  Αλήθεια, γιατί παραλείπεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος, ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει μέλη με αρκετές δεκαετίες εμπειρίας, ενώ διέπεται από κώδικα δεοντολογίας σύμφωνο με αυτόν που περιγράφεται στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και έχει θεσπίσει και ο ίδιος Πειθαρχικό Συμβούλιο;
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η αβίαστη/αμερόληπτη άποψη κάθε μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και η επαγγελματική του προέλευση και προσανατολισμός. Ενδεχομένως να πρέπει να αποκλείονται κάποια μέλη λόγω ασυμβίβαστου.

 • 25 Απριλίου 2013, 22:38 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 42

  Είναι αβάσιμο κατά την άποψή μας να παραλείπεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος, ο οποίος διαθέτει κώδικα δεοντολογίας σύμφωνο με αυτόν που περιγράφεται στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και έχει θεσπίσει διαδικασίες ελέγχου και Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθόσον εκπροσωπεί το μεγαλύτερο αριθμό εκτιμητών στην Ελλάδα (860 μέλη εκ των οποίων 290 πιστοποιημένοι –δεύτερη χώρα στην Ευρώπη μετά τη Γερμανία).

 • 25 Απριλίου 2013, 09:31 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Δεν είναι δυνατόν να μην αναφέρεται διακριτά, αλλά να υπονοείται από τα συμφραζόμενα η ένταξη των REV εκτιμητών στο Μητρώο. Οι πιστοποιημένοι REV αποτελούν την ποιοτική αναβάθμιση αλλά και την αναγνώριση του επαγγέλματος του εκτιμητή.
  Ως εκ τούτου πρέπει μέλη του συλλόγου τους να υπάρχουν σε όλες τις σχετικές κρίσεις πειθαρχικών συμβουλίων.
  Αθανάσιος Χριστόπουλος
  Πολιτικός μηχανικός & Οικονομολόγος