Άρθρο 36: Διενέργεια εξετάσεων

1. Το πιστοποιητικό της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2Α, του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, χορηγείται μετά από επιτυχία του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή των κλάδων, στους οποίους επιθυμεί να πιστοποιηθεί. Οι εξετάσεις διεξάγονται κυρίως με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α’, γ’ και ε’, της παραγράφου 2Α του άρθρου 35 του παρόντος νόμου.

2. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο από Εξεταστική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας είναι τα εξής:
α. Δύο μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από συναφείς, ως προς το γνωστικό αντικείμενο του εκτιμητή, Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο αρχαιότερος ορίζεται πρόεδρος. Τα εν λόγω μέλη δεν θα πρέπει να ασκούν το επάγγελμα του πιστοποιημένου εκτιμητή.
β. Δύο εκπρόσωποι του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής με τους αναπληρωτές τους.
γ. Ένας Προϊστάμενος Τμήματος ή Δ/νσης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.
Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών γίνεται η συγκρότηση της Επιτροπής.

3. Η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται εγγράφως, κατά πλειοψηφία και με συνοπτική αιτιολογία.

4. Η Εξεταστική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, εισηγείται την εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων και προβαίνει στην βαθμολόγηση των υποψηφίων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται, ειδικότερα, η διαδικασία, ο τρόπος, τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις εξέτασης των υποψηφίων εκτιμητών ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής και κάθε άλλο θέμα συναφές με τη λειτουργία της Επιτροπής και τη διενέργεια των εξετάσεων.
Στην ίδια απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται το ύψος και η διαδικασία καταβολής του παραβόλου της συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, καθώς και η αμοιβή των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής του παρόντος άρθρου.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:43 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΠΤΗ

  Παρατηρήσεις σχετικά με το άρθρο 36:

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 αναφέρονται τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Ο ΣΕΚΕ είναι ο επίσημος φορέας στην Ελλάδα στον οποίο έχουν παραχωρηθεί τα δικαιώματα χορήγησης αναγνώρισης REV από τον Πανευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης ο οποίος εκπροσωπεί όλους τους Εκτιμητικούς Συλλόγους της Ε.Ε. (TEGoVA). Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σεβόμενη τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμπεριλάβει στην εξεταστική επιτροπή εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος ( ΣΕΚΕ).

 • 27 Απριλίου 2013, 19:18 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΑΒΡΑΜΗ

  ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ κοιν.ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/EE ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Φεβρουαρίου 2011,σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ.Αυτή εδώ η κοιν.οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Σύμφωνα λοιπόν με το Άρθρο 1,έχει ως Αντικείμενο:
  1. Ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών που, κατά πάσα πιθανότητα, έχουν σημασία για τη διοίκηση και την επιβολή της εγχώριας νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά στους φόρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2.
  2. Η παρούσα οδηγία ορίζει επίσης διατάξεις για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθώς και κανόνες και διαδικασίες δυνάμει των οποίων
  τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται σε θέματα που αφορούν το συντονισμό και την αξιολόγηση.Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις όταν το ζητά άλλο κράτος-μέλος και οφείλουν να διεξάγουν τις αναγκαίες έρευνες για να λάβουν τις πληροφορίες αυτές.
  Στο ΤΜΗΜΑ V μιλάει για «Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών»
  Άρθρο 15,Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις
  1. Τα κράτη μέλη, μαζί με την Επιτροπή, εξετάζουν και αξιολογούν τη διοικητική συνεργασία σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους με στόχο τη βελτίωση της εν λόγω συνεργασίας και, κατά περίπτωση, την κατάρτιση κανόνων στα
  οικεία πεδία.
  2. Τα κράτη μέλη, μαζί με την Επιτροπή, δύνανται να εκπονούν
  κατευθυντήριες γραμμές για κάθε θέμα που κρίνεται αναγκαίο για
  την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών.
  Ερώτηση και απορία δική μου:ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΚΥΤΤΑΖΕΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 35,36,41,42,ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ?ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΛΕΕΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΑ ΚΑΙ ΠAΡΕΘΕΣΑ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ?
  Μαριάννα Σαβράμη,αρχιτέκτων μηχανικός ,εκτιμήτρια REV-TEGOVA

 • 26 Απριλίου 2013, 23:57 | Αντώνης Χατζηκώστας, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, ΜΒΑ, Δντης Ανάπτυξης Pasal Development SA

  Στην παράγραφο 2, η εξεταστική επιτροπή, που θεσπίζει το Υπουργείο, θα πρέπει να συμπεριλάβει εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος και εκπρόσωπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής, καθόσον ο μεν Σ.ΕΚ.Ε. είναι ο επίσημος φορέας στον οποίο η TEGoVA έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα χορήγησης αναγνώρισης πιστοποίησης REV, το δε ΕΛ.Ι.Ε. αποτελεί εξειδικευμένο φορέα γνώσης συστηματικά ασχολούμενο με τα θέματα εκτιμήσεων (σημειώσατε ότι σε επίπεδο ανώτατων σχολών δεν υπάρχει έδρα εκτιμητικής σε ελληνικό πανεπιστήμιο ή πολυτεχνείο)

  Τέλος αποτελεί ξανά παράδοξο σε επιτροπή που εισηγείται θέματα και εξεταστέα ύλη και επιμελείται τη βαθμολόγηση επαγγελματιών, να συμμετέχουν άτομα που δεν είναι πιστοποιημένα και δεν ασκούν εκτιμητικό επάγγελμα.
  Δεν αντιλαμβάνεται ο νομοθέτης ότι το θέμα αφορά επαγγελματική πιστοποίηση και όχι ακαδημαϊκή προσέγγιση ???

  Με εκτίμηση

 • 26 Απριλίου 2013, 22:09 | ΑΡΝΙΩΤΗ ΑΙΚ. , ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., REV-TEGoVA

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 36: Στην παράγραφο 2, όπου περιγράφεται η σύνθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, καθόσον ο ρόλος του Σ.ΕΚ.Ε. δεν είναι μόνο συνδικαλιστικός αλλά είναι και ο επίσημος φορέας στον οποίο η TEGoVA έχει παραχωρήσει το δικαίωμα χορήγησης αναγνώρισης REV.

 • 26 Απριλίου 2013, 17:08 | Δαλαρούγκα Αικατερίνη, REV

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 36

  Στην παράγραφο 1, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, σε εξεταστική διαδικασία συμμετέχουν μόνο αυτοί που αναφέρονται στην παρ.2Α /στ/ (γγ) του άρθρου 35

  Στην παράγραφο 2, στην Εξεταστική Επιτροπή, που θεσπίζει το Υπουργείο, πρέπει να είναι μέλος και εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (ο οποίος αριθμεί ήδη 290 πιστοποιημένα μέλη), αφού είναι ο επίσημος φορέας στον οποίο η TEGoVA έχει παραχωρήσει το δικαίωμα χορήγησης αναγνώρισης REV.

  Στην επιτροπή που εισηγείται θέματα – εξεταστέα ύλη και επιμελείται τη βαθμολόγηση, πρέπει να συμμετέχουν άτομα που είναι πιστοποιημένα και ενεργά στο εκτιμητικό επάγγελμα.

 • 26 Απριλίου 2013, 16:10 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

  Απτεται της κοινής λογικής οι εξεταστές να είναι έμπειροι και γνώστες του αντικειμένου της εκτιμιτικής, δηλ. πιστοποιημένοι εκτιμητές από αναγνωριμένους φορείς όπως η TEGoVA, που εκτός των άλλων εκδίδει τα ευρωπαικά εκτιμητικά πρότυπα.

 • 26 Απριλίου 2013, 16:50 | Οικονομόπουλος Αντώνιος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, MSc

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 36

  Στην παράγραφο 1, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, σε εξεταστική διαδικασία συμμετέχουν μόνο αυτοί που αναφέρονται στην παρ.2Α /στ/ (γγ) του άρθρου 35

  Στην παράγραφο 2, η Εξεταστική Επιτροπή, που θεσπίζει το Υπουργείο, θα πρέπει να εμπλουτιστεί και με εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, καθόσον ο ρόλος του Σ.ΕΚ.Ε. δεν είναι μόνο συνδικαλιστικός αλλά είναι και ο επίσημος φορέας στον οποίο η TEGoVA έχει παραχωρήσει το δικαίωμα χορήγησης αναγνώρισης REV.

  Επίσης θα πρέπει σε επιτροπή που εισηγείται θέματα – εξεταστέα ύλη και επιμελείται τη βαθμολόγηση, να συμμετέχουν άτομα που είναι πιστοποιημένα και ασκούν εκτιμητικό επάγγελμα.

 • 26 Απριλίου 2013, 12:00 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ MRICS, REV, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εκτιμητων Ελλάδος

  Παρατηρήσεις για το άρθρο 36

  Παράγραφος 1: ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ πως σε εξεταστική διαδικασία συμμετέχουν μόνο αυτοί που αναφέρονται στην παρ.2Α /στ/ (γγ) του άρθρου 35

  Παράγραφος 2: Στην Εξεταστική Επιτροπή που θεσπίζεται απο το Υπουργείο, θα πρέπει ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφου ο Σ.ΕΚ.Ε είναι Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η TEGoVA ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ REV και δεν έχει μόνο συνδικαλιστικό χαρακτήρα

  Θεωρώ αδόκιμο να συμμετέχουν στην Επιτροπή που εισηγείται εξεταστέα ύλη/θέματα να συμμετέχουν άτομα που δεν είναι πιστοποιημένα και δεν ασκούν εκτιμητικό επάγγελμα.

 • 26 Απριλίου 2013, 11:33 | Σαμάνθα Καρρά REV, Μέλος Δ.Σ. Σ.Ε.Κ.Ε.

  Η εξεταστική διαδικασία που προτείνεται είναι ακαδημαϊκή ή επαγγελματική; Διότι η προτεινόμενη σύνθεση σαφώς υπονοεί ακαδημαϊκή κατεύθυνση. Δεν υπάρχει στην Επιτροπή ούτε ένας επαγγελματίας πιστοποιημένος εκτιμητής (!), αλλά η εξεταστική διαδικασία θα οδηγεί σε πιστοποίηση επαγγελματία ! Θεωρώ ότι η Επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνει αναγνωρισμένης αξίας πιστοποιημένους εκτιμητές, εκπροσώπους των δύο σημαντικότερων δεξαμενών πιστοποιημένων εκτιμητών στην Ελλάδα, του Σ.ΕΚ.Ε. (Μέλος της TEGoVA) και του RICS. Όσον αφορά στο ΕΛΙΕ (του οποίου είμαι μέλος), θεωρώ ότι μπορεί να εκπροσωπείται αντίστοιχα από ένα μέλος, το οποίο όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι είναι επαγγελματίας πιστοποιημένος εκτιμητής, ώστε να είναι άτομο που να παραμένει ενεργός στο επάγγελμα, αφού αυτό δεν προκύπτει από τις λοιπές διαδικασίες του ΕΛΙΕ.
  Η διαδικασία εξέτασης είναι εξαιρετικά ασαφής. H διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να είναι γραπτή και να περιλαμβάνει θεωρία και επίλυση εκτιμητικού προβλήματος. Γίνομαι κουραστική, αλλά δεν πρόκειται για σχολικές εξετάσεις ή εξετάσεις πανεπιστημίου, πρόκειται για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων. Δυστυχώς, αυτή η ειδοποιός διαφορά διαφαίνεται ότι δεν έχει γίνει κατανοητή.

 • 26 Απριλίου 2013, 11:39 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΗΣ

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 36
  Στην παράγραφο 1, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, σε εξεταστική διαδικασία συμμετέχουν μόνο αυτοί που αναφέρονται στην παρ.2Α /στ/ (γγ) του άρθρου 35
  Στην παράγραφο 2, η Εξεταστική Επιτροπή, που θεσπίζει το Υπουργείο, θα πρέπει να εμπλουτιστεί και με εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, καθόσον ο ρόλος του Σ.ΕΚ.Ε. δεν είναι μόνο συνδικαλιστικός αλλά είναι και ο επίσημος φορέας στον οποίο η TEGoVA έχει παραχωρήσει το δικαίωμα χορήγησης αναγνώρισης REV.
  Είναι αδικαιολόγητο, κατά τη γνώμη μας, σε επιτροπή που εισηγείται θέματα – εξεταστέα ύλη και επιμελείται τη βαθμολόγηση, να συμμετέχουν άτομα που δεν είναι πιστοποιημένα και δεν ασκούν εκτιμητικό επάγγελμα.
  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 42
  Είναι αβάσιμο κατά την άποψή μας να παραλείπεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος, ο οποίος διαθέτει κώδικα δεοντολογίας σύμφωνο με αυτόν που περιγράφεται στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και έχει θεσπίσει διαδικασίες ελέγχου και Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθόσον εκπροσωπεί το μεγαλύτερο αριθμό εκτιμητών στην Ελλάδα (860 μέλη εκ των οποίων 290 πιστοποιημένοι –δεύτερη χώρα στην Ευρώπη μετά τη Γερμανία).

 • 26 Απριλίου 2013, 11:58 | ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, REV, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

  Στην παράγραφο 1 θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι σε εξεταστική διαδικασία συμμετέχουν μόνο αυτοί που αναφέρονται στην παρ.2Α/στ/ (γγ) του άρθρου 35.
  Επίσης είναι ορθότερο οι εξετάσεις να διεξάγονται τόσο με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών όσο και με την επίλυση ενός ή περισσότερων εκτιμητικών προβλημάτων.

  Στην παράγραφο 2 η Εξεταστική Επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), του επίσημου φορέα στον οποίο η TEGoVA (ένας από τους μεγαλύτερους διεθνώς οργανισμούς πιστοποιημένων εκτιμητών)έχει παραχωρήσει το δικαίωμα χορήγησης αναγνώρισης πιστοποιημένων εκτιμητών REV.

  Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι στην επιτροπή που εισηγείται τα θέματα εξετάσεων για πιστοποίηση εκτιμητών και προβαίνει στη σχετική βαθμολόγηση θα συμμετέχουν απαραιτήτως και μόνο άτομα που είναι ήδη πιστοποιημένα και ασκούν το εκτιμητικό επάγγελμα για 10 και πλέον έτη.

 • 26 Απριλίου 2013, 09:04 | Βησσαρίων Κοιλούκος REV, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 36

  Παράγραφος 1 : Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι σε εξεταστική διαδικασία συμμετέχουν μόνο αυτοί που αναφέρονται στην παρ.2Α/στ/ (γγ) του άρθρου 35. Επίσης είναι ορθότερο οι εξετάσεις να διεξάγονται τόσο με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών όσο και με την επίλυση ενός ή περισσότερων εκτιμητικών προβλημάτων.

  Παράγραφος 2 : Η Εξεταστική Επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), του επίσημου φορέα στον οποίο η TEGoVA – ένας από τους μεγαλύτερους διεθνώς οργανισμούς πιστοποιημένων εκτιμητών – έχει παραχωρήσει το δικαίωμα χορήγησης αναγνώρισης πιστοποιημένων εκτιμητών REV.
  Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι στην επιτροπή που εισηγείται τα θέματα εξετάσεων για πιστοποίηση εκτιμητών και προβαίνει στη σχετική βαθμολόγηση θα συμμετέχουν απαραιτήτως άτομα που είναι ήδη πιστοποιημένα και ασκούν το εκτιμητικό επάγγελμα για 10 και πλέον έτη.

 • 26 Απριλίου 2013, 09:49 | Γιώργος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, REV, Tοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. – MSc Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π.

  1. Είναι απαράδεκτο οι εξεταστές των εκτιμητών για τις εξετάσεις πιστοποίησης, να μην είναι και οι ίδιοι, πέραν των άλλων προσόντων που οφείλουν να διαθέτουν, πιστοποιημένοι εκτιμητές.
  2. Δεν είναι δυνατόν ο επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας των Ελλήνων Εκτιμητών που είναι ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε) με 860 μέλη εκ των οποίων 290 πιστοποιημένα, να μην εκπροσωπείται στην Εξεταστική Επιτροπή.
  3. Είναι απαραίτητο στην εξεταστική διαδικασία, πέραν των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών να υπάρχει και η επίλυση εκτιμητικών προβλημάτων.

 • 26 Απριλίου 2013, 00:12 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ, M.Arch., M.Sc., REV

  Άρθρο 36 παρ. 1 Εφόσον ο νομοθέτης δεν επιθυμεί να δώσει λεπτομερέστερη περιγραφή των εξετάσεων, κρίνεται το λιγότερο παράξενη η αναφορά στο σύστημα πολλαπλής επιλογής και στο (ένα;) εκτιμητικό πρόβλημα. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην εξέταση υποβάλλονται μόνο αυτοί που αναφέρονται στην παρ. 2(Α) στ-γγ του άρθρου 35.
  Άρθρο 36 παρ. 2 Η Εξεταστική Επιτροπή ίσως θα πρέπει να περιλαμβάνει και εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, του επίσημος φορέα στον οποίο η TEGoVA – ένας από τους μεγαλύτερους διεθνώς οργανισμούς πιστοποιημένων εκτιμητών – έχει παραχωρήσει το δικαίωμα χορήγησης αναγνώρισης πιστοποιημένων εκτιμητών. Θεωρείται παράλογο σε επιτροπή που εισηγείται θέματα εξετάσεων για πιστοποίηση εκτιμητών και προβαίνει στη σχετική βαθμολόγηση να μη συμμετέχουν άτομα που είναι ήδη πιστοποιημένα και ασκούν το εκτιμητικό επάγγελμα για 20-30 ή και πλέον έτη.

 • 25 Απριλίου 2013, 22:14 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 36

  Στην παράγραφο 1, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, σε εξεταστική διαδικασία συμμετέχουν μόνο αυτοί που αναφέρονται στην παρ.2Α /στ/ (γγ) του άρθρου 35

  Στην παράγραφο 2, η Εξεταστική Επιτροπή, που θεσπίζει το Υπουργείο, θα πρέπει να εμπλουτιστεί και με εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, καθόσον ο ρόλος του Σ.ΕΚ.Ε. δεν είναι μόνο συνδικαλιστικός αλλά είναι και ο επίσημος φορέας στον οποίο η TEGoVA έχει παραχωρήσει το δικαίωμα χορήγησης αναγνώρισης REV.

  Είναι αδικαιολόγητο, κατά τη γνώμη μας, σε επιτροπή που εισηγείται θέματα – εξεταστέα ύλη και επιμελείται τη βαθμολόγηση, να συμμετέχουν άτομα που δεν είναι πιστοποιημένα και δεν ασκούν εκτιμητικό επάγγελμα.

 • 25 Απριλίου 2013, 19:14 | Ανδρέας Αγραφιώτης

  Πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει εκπρόσωπως του ΤΕΕ,του μεγαλύτερου επιστημονικού φορέ της χώρας,κάτω από τη σκέπη του οποίου βρίσκονται όλες οι επιμέρους ενασχολήσεις των μηχανικών,όπως και αυτή της εκτιμητικής.Ας μη λησμονούμε το γεγονός,ότι ποσοστό άνω του 90%,των εκτιμητών,είναι μηχανικοί με υψηλοτάτου επίπεδο σπυδών (πενταετείς).
  Πρόκειται για ένα θεσμό με ιστορία 70 έτων,που αποτελεί τον επίσημο τεχνικύ σύμβουλο της πολιτείας.Κατά την εκτίμηση μου δε,θεωρώ ότι το ΙΕΚΕΕΜ ΤΕΕ,θα πρέπει να αναλάβει και την εξεταστική διαδικασία,αντί για κάποιο ΚΕΚ της Πλατείας Κάννιγγος.

 • 25 Απριλίου 2013, 17:46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ

  Στην κρατική διαδικασία πιστοποίησης καθώς και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών εκτιμάται ότι είναι αναγκαίο να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι του Σ.ΕΚ.Ε. και του ΕΛ.Ι.Ε., φορείς που εκπροσωπούν τον κλάδο στη χώρα μας.

 • 25 Απριλίου 2013, 12:21 | Νικόλαος Μπαστρογιάννης , MEng, REV

  Θα παρακαλούσα σε όσους σχολίασαν ή θα σχολιάσουν, όταν προτείνουμε τρόπους εξετάσεων να αναφερόμαστε με απόλυτη σαφήνεια για ποιούς προτείνουμε τρόπους εξέτασης(REV, RICS, εκτιμητές δίχως πιστοποίηση κλπ). Εκτός αν απευθυνόμαστε εμμέσως μόνο σε αυτούς(REV) που το νομοσχέδιο αποκλείει από την απευθείας εγγραφή τους στο μητρώο, απαξιώνοντας έτσι μια μερίδα συναδέλφων επιστημόνων με κύρος και γνώσεις…Ευχαριστώ

 • 25 Απριλίου 2013, 11:40 | Νικόλαος Μπαστρογιάννης , MEng, REV

  1. Το πιστοποιητικό της περίπτωσης στ’ (γγ) της παραγράφου 2Α, του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, χορηγείται μετά από επιτυχία του ενδιαφερόμενου σε γραπτές εξετάσεις, στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή των κλάδων, στους οποίους επιθυμεί να πιστοποιηθεί. Οι εξετάσεις διεξάγονται κυρίως με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών αλλά και με την επίλυση εκτιμητικού προβλήματος. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α’, γ’ και ε’, της παραγράφου 2Α του άρθρου 35 του παρόντος νόμου.

  2. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο από Εξεταστική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας είναι τα εξής:

  α. Δύο μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από συναφείς, ως προς το γνωστικό αντικείμενο του εκτιμητή, Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο αρχαιότερος ορίζεται πρόεδρος.
  β. Ένας εκπρόσωπος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής με τον αναπληρωτή του.
  γ. Ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος με τον αναπληρωτή του.
  δ. Ένας Προϊστάμενος Τμήματος ή Δ/νσης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.
  Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.
  Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής.
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών γίνεται η συγκρότηση της Επιτροπής.
  3. Η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται εγγράφως, κατά πλειοψηφία και με συνοπτική αιτιολογία.

  4. Η Εξεταστική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, εισηγείται την εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων και προβαίνει στην βαθμολόγηση των υποψηφίων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται, ειδικότερα, η διαδικασία, ο τρόπος, τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις εξέτασης των υποψηφίων
  εκτιμητών ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής και κάθε άλλο θέμα συναφές με τη λειτουργία της Επιτροπής και τη διενέργεια των εξετάσεων.
  Στην ίδια απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται το ύψος και η διαδικασία καταβολής του παραβόλου της συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, καθώς και η αμοιβή των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής του παρόντος άρθρου.

 • 25 Απριλίου 2013, 09:28 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΟΥΖΗΣ

  Εκτιμώ ότι η διαδικασία εξέτασης επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις και παρεμβάσεις, τόσο σε λεκτικό όσο και ουσιαστικό περιεχόμενο:

  – Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τα οποία ενεργούν και ως εκτιμητές θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να είναι πιστοποιημένα τόσο για προφανής ουσιαστικούς λόγους όσο και για τυπικούς λόγους ορθότητας της συγκρότησης και σύνθεσής της. Προφανώς δεν θα πρέπει να μη συμμετέχει ο Σ.ΕΚ.Ε. στη σύσταση της Επιτροπής αυτής, καθώς διαθέτει τόσα πολλά πιστοποιημένα μέλη εκπροσωπόντας τα στη Τ.Ε.Go.V.A.

  – Εφόσον επιλεγεί πέραν των multiple choises να υπάρχει και η επίλυση ενός μόνο εκτιμητικού προβλήματος, τότε αυτό θα πρέπει να είναι σύνθετο και να απαιτεί από τον εξεταζόμενο την επιλογή και εφαρμογή περισσοτέρων εκ της μίας εκτιμητικών μεθοδολογιών καθώς και λοιπών προβλεπομένων «διατάξεων» από τα εκτιμητικά πρότυπα που υιοθετεί

  – ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, κατά την οποία παρέχεται η δυνατότητα διαπίστωσης της κριτικής αντιμετώπισης από τη πλευρά του διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτιμητική διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να διενγωσθεί μέσα από μία μαζική γραπτή εξέταση κατά την οποία για λόγους βαθμολόγησης τα δεδομένα για όλους θα πρέπει να είναι κοινά.

 • 25 Απριλίου 2013, 09:19 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Δεν είναι δυνατόν να μην αναφέρεται διακριτά, αλλά να υπονοείται από τα συμφραζόμενα η ένταξη των REV εκτιμητών στο Μητρώο. Οι πιστοποιημένοι REV αποτελούν την ποιοτική αναβάθμιση αλλά και την αναγνώριση του επαγγέλματος του εκτιμητή. Ως εκ τούτου μέλη του συλλόγου τους, ΣΕΚΕ, πρέπει να συμμετέχουν στην επιτοπή αξιολόγησης και εξετάσεων ως βασικά μέλη.
  Αθανάσιος Χριστόπουλος
  Πολιτικός μηχανικός & Οικονομολόγος

 • 24 Απριλίου 2013, 19:36 | Κωνσταντίνος Πάλλης Γεν. Γραμματέας Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος

  Άρθρο 36

  Στο πλαίσιο της επαγγελματικής πιστοποίησης, όπως αυτή καθορίζεται και μέσα από τα πρότυπα της σειράς ΕΝ/ISO 45000, ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) με πάνω απο 850 εγγεγραμμένα μέλη, εκ των οποίων τα 300 περίπου έχουν πιστοποιηθεί κατά REV, είναι σαφώς μέσα στα «σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη» που αναφέρουν τα πρότυπα – εκπροσωπώντας το σύνολο των εκτιμητών στην Ελλάδα – και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να εκπροσωπείται στην Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης του άρθρου 36 του Σχεδίου Νόμου. Θα έπρεπε λοιπόν η σύνθεση της Επιτροπής Εξετάσεων να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει και εκπροσώπους του ΣΕΚΕ.
  Επιπλέον τα μέλη της Επιτροπής που είναι εκτιμητές θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και η εξεταστική διαδικασία θα πρέπει να δηλώνεται σαφώς ότι είναι γραπτή και να περιλαμβάνει και ένα πλήρες εκτιμητικό θέμα και όχι μόνο ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

  Το άρθρο θα μπορούσε να έχει την ακόλουθη μορφή:

  Άρθρο 36
  Διενέργεια εξετάσεων

  1. Το πιστοποιητικό της περίπτωσης στ’ (γγ) της παραγράφου 2Α, του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, χορηγείται μετά από επιτυχία του ενδιαφερόμενου σε γραπτές εξετάσεις, στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή των κλάδων, στους οποίους επιθυμεί να πιστοποιηθεί. Οι εξετάσεις διεξάγονται κυρίως με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών αλλά και με την επίλυση εκτιμητικού προβλήματος. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην Αρμόδια
  Διοικητική Αρχή, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α’, γ’ και ε’, της παραγράφου 2Α του άρθρου 35 του παρόντος νόμου.

  2. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο από Εξεταστική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας είναι τα εξής:

  α. Δύο μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από συναφείς, ως προς το γνωστικό αντικείμενο του εκτιμητή, Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο αρχαιότερος ορίζεται πρόεδρος.
  β. Ένας πιστοποιημένος εκτιμητής ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής με τον αναπληρωτή τους.
  γ. Ένας πιστοποιημένος εκτιμητής ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος με τον αναπληρωτή του.
  δ. Ένας Προϊστάμενος Τμήματος ή Δ/νσης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.
  Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.
  Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής.
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών γίνεται η συγκρότηση της Επιτροπής.
  3. Η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται εγγράφως, κατά πλειοψηφία και με συνοπτική αιτιολογία.

  4. Η Εξεταστική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, εισηγείται την εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων και προβαίνει στην βαθμολόγηση των υποψηφίων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται, ειδικότερα, η διαδικασία, ο τρόπος, τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις εξέτασης των υποψηφίων
  εκτιμητών ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής και κάθε άλλο θέμα συναφές με τη λειτουργία της Επιτροπής και τη διενέργεια των εξετάσεων.
  Στην ίδια απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται το ύψος και η διαδικασία καταβολής του παραβόλου της συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, καθώς και η αμοιβή των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής του παρόντος άρθρου.