Αρθρο 43: Καταργούμενες διατάξεις

Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται:
Διατάξεις σχετικές με το Α’ Μέρος:
α) τα άρθρα 19 έως 24α του Κεφαλαίου Β «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» του ν. 1914/1990, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1977 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων και των φόρων επί των ασφαλίστρων,

β) τα άρθρα 1 και 2 του Πρώτου Κεφαλαίου του ν.3312/2005, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2003/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον τομέα της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας (ΕΕ L 264 της 15.10.2003) και

γ) τα άρθρα 3 και 4 του Κεφαλαίου Β’ του ν.3453/2006, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2004/56/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τροποποίηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων, ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρων (ΕΕ L 127 της 29.4.2004).

Οι παραπομπές στις καταργούμενες διατάξεις θεωρείται ότι γίνονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

1. Διατάξεις σχετικές με το Β’ Μέρος:
Το άρθρο 15 του ν. 820/1978 (Α΄ 174), το π.δ. 279/1979 (Α΄ 81), καθώς και το άρθρο 2 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καταργούνται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία, αναφέρεται το Ειδικό Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (στο εξής: Σ.Ο.Ε.), νοείται εφεξής το σύνολο των πιστοποιημένων εκτιμητών, του παρόντος νόμου. Επίσης, καταργείται οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, απόφαση ή πράξη, που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Εκκρεμείς υποθέσεις εκτιμήσεων, που έχει αναλάβει το Σ.Ο.Ε. διεκπεραιώνονται μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το Σ.Ο.Ε. παύει να αναλαμβάνει νέες υποθέσεις εκτιμήσεων

 • 24 Απριλίου 2013, 17:49 | ΝΙΚΟΣ

  Ολόκληρη η παράγραφος 1. του άρθρου (43) στο σύνολό της:
  (» 1. Διατάξεις σχετικές με το Β’ Μέρος: Το άρθρο 15 (… … … ) νέες υποθέσεις εκτιμήσεων»)
  πρέπει να εξαφανιστεί και να αντικατασταθεί ως εξής:
  » 1. Διατάξεις σχετικές με το Β’ Μέρος:
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του ν. 1041/1980 (Α 75) καθώς και κάθε άλλη σχετική με την παράγραφο αυτήν αναφορά και διάταξη καταργούνται. »

  Αιτιολογία :
  Τυχόν ισχυρισμός ότι «Το άρθρο 15 του ν. 820/1978 (Α΄ 174), το π.δ. 279/1979 (Α΄ 81), καθώς και το άρθρο 2 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν» δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις του μνημονίου δεν ευσταθεί.
  Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών δεν υπάγεται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν.3919/2011 διότι αποτελεί θεσμικό όργανο της Πολιτείας, τα μέλη του είναι Ανεξάρτητοι Δημόσιοι Λειτουργοί και ενεργούν με σχέση εντολής. Άλλωστε ακόμη και η υπ’ αριθμ. 16/VI/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε κανένα σημείο δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες περί αυτού.
  Με τη ρύθμιση της παροχής εκτιμητικών επαγγελματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, όπως προτείνεται με το παρόν νομοσχέδιο, θεσπίζεται (για πρώτη φορά στην Ελλάδα) το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την αναγγελία σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων με σκοπό την προστασία του καταναλωτή.
  Η θέσπιση όρων για τη διασφάλιση του πολίτη (αλλά και του ικανού εκτιμητή έναντι ανταγωνισμού), αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Αυτομάτως οφείλει να απαλλαγεί νομοθετικά και το Σ.Ο.Ε. από την εκ του νόμου υποχρέωση του για ικανοποίηση μεγάλου πλήθους αιτημάτων για (ενδεχομένως εκ περισσού) παροχή ενόρκων εκτιμητικών υπηρεσιών (οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις ζητούνται εν όψει π.χ. ιδιωτικών δικαιοπραξιών), καθόσον αυτές μπορούν πλέον να παρέχονται από πιστοποιημένους επιστήμονες επαγγελματίες.
  Η (μόνη επιβαλλόμενη) προς κατάργηση με το υπό ψήφιση άρθρο 43 του παρόντος νομοσχεδίου) διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 1041/1980 (Α75) είχε διατυπωθεί από το νομοθέτη με σκοπό τη συνεισφορά του Σ.Ο.Ε. ως προς το έργο παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών εκτίμησης, ελλείψει σχετικού επαγγελματικού πλαισίου. Σημειώνεται εδώ, ότι η εκ του νόμου παρεχόμενη δυνατότητα σε οιονδήποτε επιθυμεί εκτίμηση, να μπορεί να απευθύνεται και στο Σ.Ο.Ε. (ελλείψει τυπικά πιστοποιημένου επαγγελματία εκτιμητή), ήδη έχει δώσει αρκετό υπόβαθρο για επιχειρήματα περί «μονοπωλίου στις εκτιμήσεις» με αποκορύφωμα στο σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 16/VI/2012 γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
  Σχετικές αναφορές, μπορούν να αναζητηθούν τόσον στα Πρακτικά από τη Συνεδρίαση Β’ της 2 Ιουλίου 1997 της Βουλής των Ελλήνων – σελ. 58 κατά τη συζήτηση του άρθρου 2 του ν.2515/97, ως και στις προηγηθείσες επ’ αυτού συνεδριάσεις (8η, 13η και 14η Μαϊου 1997) της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων (Περίοδος Θ’- Σύνοδος Α’) .
  Με τη θέσπιση των διατάξεων του υπό ψήφιση κεφαλαίου Β’ οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δύνανται πλέον (και πρέπει) να αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους επαγγελματίες και το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών να αφεθεί όπως λειτουργήσει στον αμιγώς θεσμικό ρόλο του, ο οποίος πρέπει να εμπλουτιστεί με το ειδικό αντικείμενο του δειγματοληπτικού ή κατ’ απαίτηση ελέγχου αμεροληψίας του παραγομένου εκτιμητικού έργου.