Άρθρο 48:

«Το άρθρο 6 του ν. 3148/2003, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν. 3301/2004 (Α΄ 263) και το άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής αυτών
1. Αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση παραβάσεων της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών αποφάσεων της ΕΛΤΕ, του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας και των ελεγκτικών προτύπων ή των προτύπων διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις που διατυπώνονται από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε) της ΕΛΤΕ συνεπεία της διενέργειας ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του παρόντος, από τα πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174) («πειθαρχικά παραπτώματα»), και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος τους, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της ΕΛΤΕ. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ της ΕΛΤΕ για την επιβολή κυρώσεων είναι μυστικές.
2. Κάθε διάταξη με την οποία ρυθμίζεται αρμοδιότητα άλλου διοικητικού οργάνου για τη διαπίστωση τέλεσης παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Το Δ.Σ της ΕΛΤΕ δύναται να επιβάλλει τις ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:
α) Επίπληξη.
β) Σύσταση λήψης συγκεκριμένων μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ελεγχόμενου προσώπου με την κείμενη νομοθεσία, εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσεται στο ελεγχόμενο πρόσωπο. Τυχόν μη συμμόρφωση του ελεγχόμενου προσώπου προς σύσταση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα.
γ) Προσωρινή απαγόρευση διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων επί των ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς και άλλων οντοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ, για χρονικό διάστημα από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες.
δ) Πρόστιμο ύψους έως 1.000.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το Δ.Σ της ΕΛΤΕ δύναται να επιβάλλει πρόστιμο ύψους έως 2.000.000 ευρώ. Ειδικώς, στην περίπτωση επιβολής προστίμου σε νομικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων, το επιβαλλόμενο πρόστιμο δύναται να ανέλθει έως ποσού ίσου με το δεκαπλάσιο της αμοιβής που τιμολογήθηκε στην ελεγχόμενη οντότητα κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης κατά την οποία τελέσθηκε η παράβαση και προέρχεται από κάθε είδους ελεγκτική εργασία.
ε) Προσωρινή αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.
στ) Οριστική αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας και διαγραφή από το Μητρώο Ελεγκτών.
Για την επιμέτρηση του επιβαλλομένου προστίμου σε κάθε μία από τις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ της παραγράφου αυτής λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικώς, η σοβαρότητα της παράβασης, ο κίνδυνος για την αξιοπιστία και την ορθή λειτουργία του ελεγκτικο-λογιστικού θεσμού, ο τυχόν προσπορισμός οφέλους και η τυχόν συνδρομή στο πρόσωπο του παραβάτη της ιδιότητας του κυρίου εταίρου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 14 του ν. 3693/2008.
Το Δ.Σ της ΕΛΤΕ επιλαμβάνεται υποθέσεως για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων κατόπιν εισηγήσεως του Σ.Π.Ε. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ της ΕΛΤΕ για την έκδοση των αποφάσεων για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων λαμβάνει μέρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ που μετέχει στη σύνθεση του Σ.Π.Ε, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης της τέλεσης παράβασης από νόμιμο ελεγκτή, που διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους στο όνομα και για λογαριασμό ελεγκτικού γραφείου, η ευθύνη του νόμιμου ελεγκτή δεν αίρει την τυχόν σωρευτική πειθαρχική ευθύνη του ελεγκτικού γραφείου.
Σε κάθε περίπτωση, η δια πράξεως ή παραλείψεως πλημμελής άσκηση εποπτείας εκ μέρους εταίρου ή ιδιοκτήτη ή μέλους της διοίκησης ή μέλους εποπτικού οργάνου ελεγκτικού γραφείου επί των κυρίων εταίρων κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 14 του ν. 3693/2008 και των νομίμων ελεγκτών, καθώς και κάθε άλλου προσώπου που συμμετέχει εν γένει στην ελεγκτική διαδικασία για λογαριασμό του ελεγκτικού γραφείου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα καταλογιζόμενο αυτοτελώς στο ελεγκτικό γραφείο ή και στα μέλη των οργάνων διοίκησής του που εμπλέκονται στην πλημμελή άσκηση εποπτείας. Ομοίως αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο καταλογίζεται στο ελεγκτικό γραφείο ή και τα μέλη των οργάνων διοίκησης του ελεγκτικού γραφείου αυτοτελώς, και κάθε πράξη ή παράλειψη εταίρου ή ιδιοκτήτη ή μέλους της διοίκησης ή μέλους εποπτικού οργάνου ή κυρίου εταίρου ελεγκτικού γραφείου κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 14 του ν. 3693/2008, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα νόμιμου ελεγκτή. Στην τελευταία περίπτωση, πέραν των λοιπών κυρώσεων, επιβάλλεται σε βάρος του ελεγκτικού γραφείου και στα μέλη των οργάνων διοίκησής του που εμπλέκονται στην παράβαση η κύρωση της αφαίρεσης της επαγγελματικής άδειας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
5. Ειδικώς, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ορκωτών ελεγκτών με την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου αυτού πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το Δ.Σ της ΕΛΤΕ δύναται να αποφασίσει την αποβολή της μη συμμορφούμενης επιχείρησης και των νομίμων ελεγκτών αυτής από το πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων της ΕΛΤΕ με συνέπεια κάθε ελεγκτική εργασία που διενεργείται από αυτούς να μην παράγει έννομα αποτελέσματα. Η, για οποιονδήποτε λόγο ακόμα και με δικαστική απόφαση, αναβολή ή αναστολή καταβολής του υπέρ της ΕΛΤΕ πόρου δεν αναστέλλει την άσκηση του δικαιώματος του Δ.Σ της ΕΛΤΕ να αποφασίσει την αποβολή από το πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων που διενεργεί. Οι αποφάσεις περί αποβολής δημοσιοποιούνται με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ, που καθορίζει τη φύση, έκταση και τον τρόπο δημοσιοποίησης τους.
6. Πριν την έκδοση της απόφασης για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, το Δ.Σ της ΕΛΤΕ υποχρεούται να καλέσει τον ελεγχόμενο νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγχόμενο ελεγκτικό γραφείο να εκθέσει τις απόψεις του. Η σχετική κλήση είναι έγγραφη και σε αυτή μνημονεύονται υποχρεωτικά η εικαζόμενη παράβαση, καθώς και τα πραγματικά περιστατικά που αποτελούν τη βάση αυτής και τάσσεται εύλογη προθεσμία στον ενδιαφερόμενο να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως. Το Δ.Σ της ΕΛΤΕ μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να καλέσει τον ελεγχόμενο νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγχόμενο ελεγκτικό γραφείο και σε παροχή προφορικών επεξηγήσεων ενώπιόν του. Σε περίπτωση αναβολής, ή διακοπής της συζήτησης για άλλη μέρα και ώρα, η γνωστοποίηση της ημερομηνίας της μετά την αναβολή ή τη διακοπή συζήτησης, μπορεί να γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.
7. Το Δ.Σ της ΕΛΤΕ δύναται για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος να δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέσο τις αποφάσεις αυτού που αφορούν την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.
8. Κατά των αποφάσεων του Δ.Σ της ΕΛΤΕ για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την κοινοποίησή τους.
9. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 αποτελούν έσοδο του Δημοσίου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), από την εκάστοτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), η οποία οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΕΛΤΕ για την είσπραξη ή μη του προστίμου.»

  • 23 Απριλίου 2013, 00:49 | Δημήτρης Π.

    Το άρθρο 48 της παρούσας πρότασης προβλέπει: «…οι συνεδριάσεις της ΕΛΤΕ για την επιβολή κυρώσεων είναι μυστικές…». Δηλ. δεν τηρούνται πρακτικά; Η απόφαση του ΔΣ δεν θα ανακοινώνεται στην Διαύγεια;