Άρθρο 52: Τροποποιήσεις στον ν. 3693/2008

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ΕΛΤΕ είναι αρμόδια να αποφασίζει, με απόφαση του Δ.Σ, για την ύπαρξη ή μη δικτύου είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτημα που της υποβάλλεται.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ΕΛΤΕ είναι αρμόδια να αποφασίζει, με απόφαση του Δ.Σ, για τη συνδρομή ή μη της ιδιότητας του συνδεδεμένου μέρους ελεγκτικού γραφείου, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτημα που της υποβάλλεται».

3. Η παράγραφος 15 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ»: Απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ που έχει κανονιστικό χαρακτήρα.

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η χορήγηση ή μη επαγγελματικής άδειας γίνεται με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου».

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3693/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επαγγελματική άδεια του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου».

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η επαγγελματική άδεια του νόμιμου ελεγκτή και του ελεγκτικού γραφείου ανακαλείται οριστικά, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο του δικαιούχου μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) επιβολή πειθαρχικής ποινής οριστικής αφαίρεσης επαγγελματικής άδειας με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ.
β) θάνατος ή θέση σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική).
γ) καταδίκη με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
δ) συνταξιοδότηση από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
ε) σε κάθε περίπτωση σοβαρής αμφισβήτησης της εντιμότητάς του νομίμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου και εφόσον δεν υλοποιηθούν από αυτούς, μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ τυχόν μέτρα που θα τους υποδειχθούν από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ, για να αποκατασταθεί η αμφισβήτηση αυτή.».

7. Στο άρθρο 5 του ν. 3693/2008 προστίθεται νέα παράγραφος 4:
«4. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, η ΕΛΤΕ προβαίνει στη διαγραφή του νόμιμου ελεγκτή από το Μητρώο Ελεγκτών».

8. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο υποψήφιος να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής».

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η καθυστέρηση στην παροχή από τους νόμιμους ελεγκτές, τα ελεγκτικά γραφεία, τους ελεγκτές τρίτης χώρας και τις ελεγκτικές οντότητες τρίτης χώρας των πληροφοριών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του παρόντος νόμου, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται, πέραν λοιπών πειθαρχικών κυρώσεων, και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 6 παρ. 2 περ. ε΄ και στ΄ του ν. 3148/2003 από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ.».

10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η άρνηση υποβολής ή η ανακριβής ή παραπλανητική παροχή των υποβαλλόμενων, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στοιχείων, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται, πέραν λοιπών πειθαρχικών κυρώσεων, και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 6 παρ. 2 περ. ε΄ και στ΄ του ν. 3148/2003 από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ.».

11. Στο άρθρο 19 του ν. 3693/2008 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η ΕΛΤΕ με απόφαση του Δ.Σ μπορεί να συγκεκριμενοποιεί τις ρυθμίσεις του ως άνω Κώδικα Δεοντολογίας, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, καθώς και να προβλέπει ρυθμίσεις ως προς τη δεοντολογία και τη συμπεριφορά των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, πέραν των όσων επιβάλλονται με τον ως άνω Κώδικα Δεοντολογίας. Για το σκοπό αυτό η ΕΛΤΕ διαβουλεύεται πριν από τη λήψη της απόφασής της με το ΣΟΕΛ ή κάθε άλλη επαγγελματική ένωση νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων.».

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα πειθαρχικά παραπτώματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συνεπάγονται, πέραν των λοιπών κυρώσεων, και κυρώσεις του άρθρου 6 παρ. 3 περ. γ’ και δ’ του ν. 3148/2003 από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ.».

13. Το άρθρο 28 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για κάθε παράβαση της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών, αποκλειστικά αρμόδιο όργανο ορίζεται το Δ.Σ της ΕΛΤΕ.».

14. Η παράγραφος 7 του άρθρου 29 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Με κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ αναπροσαρμόζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και τα ποσά της αποζημίωσης και της ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται από το άρθρο αυτό».

15. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ κρίνεται, μετά από αίτημα οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά περίπτωση η συνδρομή ή μη της γενικής αρχής που καθιερώνεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.».

16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ΕΛΤΕ έχει δικαίωμα ελέγχου της πληρότητας και ακρίβειας του περιεχομένου της έκθεσης διαφάνειας. Η μη υποβολή, η εκπρόθεσμη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς ή μη πλήρους έκθεσης διαφάνειας συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.».

17. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η ΕΛΤΕ με απόφαση του Δ.Σ μπορεί να χορηγήσει επαγγελματική άδεια σε ελεγκτή τρίτης χώρας, αν κατά την κρίση της, πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 11 του παρόντος νόμου.».

18. Η παράγραφος 5 του άρθρου 41 του ν.3693/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών εγγράφονται στο Δημόσιο Μητρώο με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ, αν συντρέχουν σωρευτικά:
α) οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου,
β) για την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού οργάνου της ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας συντρέχουν προϋποθέσεις ισοδύναμες, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 έως 10 του παρόντος νόμου,
γ) για τον ελεγκτή τρίτης χώρας που διενεργεί τον έλεγχο για λογαριασμό ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας, συντρέχουν προϋποθέσεις ισοδύναμες, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 έως 10 του παρόντος νόμου.
δ) οι έλεγχοι των ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διενεργούνται με βάση τα Ελεγκτικά Πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου ή ισοδύναμα, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, Ελεγκτικά Πρότυπα και τα οριζόμενα στα άρθρα 20, 22 και 23 του παρόντος νόμου ή ισοδύναμο, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, ρυθμιστικό πλαίσιο,
ε) υποβάλλεται στην ΕΛΤΕ και δημοσιοποιείται δια του διαδικτυακού τόπου του ελεγκτή ή της ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας, Έκθεση διαφάνειας με περιεχόμενο αυτό που ορίζεται από το άρθρο 36 του παρόντος νόμου ή με ισοδύναμο, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, περιεχόμενο.».

19. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 43 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ καθορίζονται για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας νόμιμου ελεγκτή κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.».

20. Στο άρθρο 44 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της ΕΛΤΕ, τροποποιείται το π.δ. 226/1992 (Α’ 120) «Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή».».

 • 29 Απριλίου 2013, 10:56 | Διονύσιος Γούσιος

  Στο άρθρο 52:

  Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Ο υποψήφιος να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής».

  να προστεθεί η φράση, σχολών του πέμπτου επιστημονικού πεδίου( νοώντας τις οικονομικές σχολές)

  Επιπλέον,

  στο άρθρο: Για να εξασφαλισθεί η ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων, οι ασκούμενοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών εφόσον είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ και έξι ετών στις λοιπές περιπτώσεις
  Να καταργηθεί η φράση έξι ετών στις λοιπές περιπτώσεις.

  Τέλος, εφόσον το επάγγελμα είναι πλέον ανοιχτό, δεν βρίσκω λόγο τα 2/3 της άσκησης να μετράνε μετά το πέρας των επαγγελματικών εξετάσεων. Θεωρώ ότι ο ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής που εργάζεται στον έλεγχο επί τρία χρόνια χωρίς να έχει αποπερατώσει τις επαγγελματικές εξετάσεις, έχει πάρει την πρακτική εμπειρία που χρειάζεται, οπότε με το πέρας των εξετάσεων να μπορεί να πάρει την άδεια του.

  Διονύσιος Γούσιος,

  Οικονομολόγος, MBA

 • 28 Απριλίου 2013, 17:32 | Γεώργιος Παπιδάκης

  Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 , να προστεθεί απόφοιτος πανεπιστημιακής η τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΕΙ η ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.
  Δεν γίνεται οποιοσδήποτε απο γεωπόνος μέχρι θεολόγος να μπορεί να γίνει ορκωτός ελεγκτής λογιστής.
  Με τις ισχύουσες διατάξεις απαξιώνονται οι σπουδές των παιδιών των οικονομικών και λογιστικών σπουδών.
  Υπάρχει τέτοια ρύθμιση για το επάγγελμα του δικηγόρου;
  Με την τροποποίηση στο αντικείμενο σπουδών διασφαλίζεται η θεωρητική γνώση και το υπόβαθρο των ασκουμένων ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
  Ειναι πολυ σημαντικό να υπαρχει ήδη το υπόβαθρο, ενώ δεν τίθεται θέμα κλειστού επαγγέλματος , ούτε αυξημένων προσόντων.
  Σας παρακαλώ πολύ να αναλογιστείτε τα τόσα χιλιάδες παιδιά που σπουδάζουν οικονομικές επιστήμες και λογιστική και επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα.
  Σας ευχαριστω πολύ

  Με εκτίμηση ,
  Γεώργιος Παπιδάκης

 • 25 Απριλίου 2013, 14:37 | Κώστας Κ.

  Σχολιασμός «Άρθρου 52 – Τροποποιήσεις στον ν. 3693/2008″.

  Με βάση μια συγκεκριμένη τροποποίηση του ν. 3693/2008 και συγκεκριμένα αυτή της παραγράφου (8.):

  8. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 του ν. 3693/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Ο υποψήφιος να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής».

  To Άρθρο 6 του νόμου 3693/2008, τροποποιείται και παίρνει την παρακάτω μορφή:

  Άρθρο 6 Προσόντα
  Για να χορηγηθεί σε φυσικό πρόσωπο επαγγελματική άδεια νόμιμου ελεγκτή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του υποψηφίου οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  1. Ο υποψήφιος να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
  2. Απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα του Άρθρου 8 του παρόντος νόμου, η οποία αποδεικνύεται με την επιτυχία του υποψηφίου στις επαγγελματικές εξετάσεις, επιπέδου τέλους πανεπιστημιακών σπουδών ή ισοδυνάμου επιπέδου, που αναφέρονται στο Άρθρο 7 του παρόντος νόμου.
  3. Ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης που προβλέπεται από το Άρθρο 10 του παρόντος νόμου.

  Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι πλέον με την επιχειρούμενη αλλαγή, δικαίωμα για άσκηση επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή έχουν μόνο οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και όχι οι απόφοιτοι Λυκείου που ίσχυε με τον νόμο Παπαθανασίου(2008).
  Βάση αυτής της αλλαγής θα έπρεπε το παρόν νομοσχέδιο προς Διαβούλευση, να τροποποιεί και το «Άρθρο 10 Πρακτική άσκηση» του νόμου 3693/2008 και συγκεκριμένα στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου που αναφέρεται ο χρόνος διενέργειας Πρακτικής Άσκησης από τον υποψήφιο ορκωτό ελεγκτή.
  Δηλαδή θα πρέπει να αφαιρεθεί από την παράγραφο:

  «1. Για να εξασφαλισθεί η ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων, οι ασκούμενοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών εφόσον είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ και έξι ετών για τις λοιπές περιπτώσεις. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει κυρίως τη συμμετοχή ασκουμένων σε υποχρεωτικούς ελέγχους.»

  Η φράση: «και έξι ετών για τις λοιπές περιπτώσεις», καθώς πλέον δεν θα υπάρχουν «λοιπές περιπτώσεις» υπονοώντας τους «Αποφοίτους Λυκείου».

 • 22 Απριλίου 2013, 23:34 | Μαρία Φα.

  Άρθρο 52 (της παρούσας πρότασης) όπως είναι διατυπωμένο σημαίνει ότι καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 6 έως 11 του ν. 3148/03?? Για ποιο λόγο επιχειρείται μείωση των προσόντων ?? Με τι αντικαθίστανται αυτά ???