Άρθρο 45:

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 (Α΄ 136) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η ΕΛΤΕ λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ΕΛΤΕ εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η εν λόγω εποπτεία λαμβάνει τη μορφή της προηγούμενης έγκρισης μόνον για τις πράξεις του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού της ΕΛΤΕ.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ως γραμματέας του Δ.Σ ορίζεται, με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ, υπάλληλος της ΕΛΤΕ.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.3148/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται από πρόσωπα που διαθέτουν ευρεία επιστημονική κατάρτιση στη Λογιστική ή/και Ελεγκτική.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ απολαύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, δεσμεύονται μόνον από το νόμο και τη συνείδησή τους και δεν εκπροσωπούν τους φορείς που τα υπέδειξαν».
6. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του Δ.Σ της ΕΛΤΕ, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατ’ ανώτατο όριο.».
7. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν.3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ καθορίζεται η αμοιβή του γραμματέα του Δ.Σ.».

  • 22 Απριλίου 2013, 23:23 | GIORGOS

    Το άρθρο 45 παρ.1 (της παρούσας πρότασης) αναφέρει για οικονομική αυτοτέλεια ενώ το άρθρο 51 (της παρούσας πρότασης) αναφέρει ότι σε περίπτωση μη κάλυψης των οικονομικών πόρων τότε η ΕΛΤΕ επιχορηγείται από τον Κρατικό προϋπολογισμό. Άρα, τι οικονομική αυτοτέλεια υπάρχει;