Άρθρο 46:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Σ.ΛΟ.Τ. είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ ως Πρόεδρο και τέσσερις ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι έχουν υψηλό επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης στη Λογιστική και μακροχρόνια πείρα πρακτικής εφαρμογής της. Ένας, τουλάχιστον, εκ των ανωτέρω επιστημόνων απαιτείται να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3148/2003 καταργείται..

  • 22 Απριλίου 2013, 23:27 | αποστολος

    Εφόσον η ΕΛΤΕ έχει διοικητική αυτοτέλεια και απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας δεν θα έπρεπε τα μέλη του ΔΣ (Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι) να διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικής και επαγγελματικής κατάρτισης στην Λογιστική και Ελεγκτική δηλ. να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην Λογιστική και Ελεγκτική; Δεν μειώνονται τα προσόντα και άρα και η διοικητική τους αυτοτέλεια;