Άρθρο 49:

Στον ν. 3148/2003 προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:
«Άρθρο 6Α
Διερεύνηση υποθέσεων
1. Η διερεύνηση των υποθέσεων για τη διαπίστωση της συνδρομής ή μη παράβασης της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος διενεργείται με τη διοικητική μέριμνα του Σ.Π.Ε και με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων της ΕΛΤΕ και των «εντεταλμένων ελεγκτών» της ΕΛΤΕ.
2. Ως «εντεταλμένοι ελεγκτές» της ΕΛΤΕ νοούνται, πέραν του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Διεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων, και τα φυσικά πρόσωπα που δύνανται να ορίζονται από το Δ.Σ της ΕΛΤΕ, μετά από εισήγηση του Σ.Π.Ε, ως εντεταλμένοι ελεγκτές εφόσον κρίνεται ότι το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της εν λόγω Διεύθυνσης, δεν επαρκεί από άποψη διαθεσιμότητας. Οι ως άνω οριζόμενοι «εντεταλμένοι ελεγκτές» της ΕΛΤΕ έχουν κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία και έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση ιδίως σε θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων. Ως «εντεταλμένοι ελεγκτές» μπορούν να ορίζονται ιδιώτες ή υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Με απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΤΕ μπορούν να εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και οι απαιτούμενες ειδικότητες των «εντεταλμένων ελεγκτών», καθώς και η διαδικασία επιλογής και αποζημίωσής τους. Οι «εντεταλμένοι ελεγκτές» της ΕΛΤΕ υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 του ν. 3693/2008 και 11 του παρόντος νόμου. Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των ποιοτικών ελέγχων, οι «εντεταλμένοι ελεγκτές» της ΕΛΤΕ υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:
(α) Δεν επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του νόμιμου ελεγκτή ή να εργάζονται για λογαριασμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου ή του δικτύου τους.
(β) Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε έλεγχο νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, στο οποίο κατά την προηγούμενη διετία εργάστηκαν ως εταίροι ή υπάλληλοι ή με το οποίο συνδέονταν κατά οποιοδήποτε τρόπο ή από το οποίο λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως αμοιβή.
(γ) Δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτών και του ελεγχόμενου φορέα, επί του οποίου θα πραγματοποιήσουν έλεγχο.
Οι «εντεταλμένοι ελεγκτές» της ΕΛΤΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Σ.Π.Ε πριν από την έναρξη έκαστου ελέγχου που τους ανατίθεται, «δήλωση», με την οποία θα δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με τους παραπάνω περιορισμούς και απαιτήσεις.
3. Το Σ.Π.Ε δύναται να δίδει εντολές ελέγχου – είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας –, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές στην Διεύθυνση της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και στους «εντεταλμένους ελεγκτές» ως προς θέματα ασκήσεως του ελέγχου και, γενικώς, εποπτεύει την εν λόγω ελεγκτική αρμοδιότητά τους. Η Διεύθυνση Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων ή/και οι «εντεταλμένοι ελεγκτές» της ΕΛΤΕ («τα ελεγκτικά όργανα της ΕΛΤΕ») μετά το πέρας της διερεύνησης υποθέσεως υποβάλλουν το πόρισμά τους στο Σ.Π.Ε.
4. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια διενέργειας ποιοτικού ελέγχου πιθανολογείται σοβαρά η τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, το Σ.Π.Ε. δύναται να εισηγείται προς το Δ.Σ της ΕΛΤΕ την επιβολή κυρώσεων, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υποθέσεως από τα ελεγκτικά όργανα της ΕΛΤΕ».

  • 22 Απριλίου 2013, 23:09 | Ηλίας Ν.

    Δημιουργείται πρόβλημα αξιοπιστίας των αποφάσεων της ΕΛΤΕ από το άρθρο 49 παρ.2 που αφορά τον διορισμό «εντεταλμένων ελεγκτών». Ποιος ο ρόλος και η θέση του ΣΟΕΛ??? Σε ποιο βαθμό οι ελεγχόμενοι δηλ. το ΣΟΕΛ εμπλέκονται στην διοικητική λειτουργία της ΕΛΤΕ ???