Άρθρο 39: Αμοιβή

Η αμοιβή για τη διενέργεια εκτιμήσεων καθορίζεται ελεύθερα μετά από κοινή συμφωνία του πιστοποιημένου εκτιμητή και του ενδιαφερομένου.

  • 25 Απριλίου 2013, 21:52 | ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

    θα ηθελα να παρκαλεσω ν α απαιτούνται 4 έτη από τη λήψη πτυχίου Αν. Σχολής έως την πιστοποίηση.