Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, Θέματα κρατικών ενισχύσεων, Αναμόρφωση Οργανισμού ΝΣΚ, ΕΛΤΕ και άλλες διατάξεις»

Με το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, Θέματα κρατικών ενισχύσεων, Αναμόρφωση Οργανισμού ΝΣΚ, ΕΛΤΕ και άλλες διατάξεις» επιδιώκεται η ρύθμιση διοικητικών και οργανωτικών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:

Ι. Με τις διατάξεις των άρθρων 1-24, που αποτελούν το Α’ Μέρος του παρόντος νόμου, ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και θεσπίζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, που θα διασφαλίσει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της διαρκώς αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης της εσωτερικής αγοράς. Η Οδηγία 2011/16/ΕΕ αξιοποιεί τα επιτεύγματα της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ και εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, διαλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής αφού ισχύει για όλους τους φόρους παντός τύπου και για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου όλου του φάσματος νομικών μορφωμάτων που υπόκεινται στους φόρους που καλύπτονται από αυτήν.
ΙΙ. Στόχος του Κεφαλαίου Α’, άρθρα 25-32, του Μέρους Β’ του νόμου, είναι η αναδιοργάνωση της πολιτικής και της διαχείρισης των Κρατικών ενισχύσεων με τη σύσταση Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και Δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων στα Υπουργεία και στους Δημόσιους Φορείς.
ΙΙΙ. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’, άρθρα 33-44, του Β’ Μέρους, ρυθμίζεται η πρόσβαση και η άσκηση του επαγγέλματος του πιστοποιημένου εκτιμητή, σε εναρμόνιση προς τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3919/2011 (Α’ 32).
IV. Ο ρόλος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ως αρμόδιας διοικητικής αρχής για την εποπτεία των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, αναδεικνύεται ως ιδιαιτέρως σημαντικός στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας. Με τις προτεινόμενες στα άρθρα 45 – 57 ρυθμίσεις επιχειρείται η αναμόρφωση της πειθαρχικής διαδικασίας και επιχειρείται η ενίσχυση της λειτουργικής αυτονομίας και ανεξαρτησίας της ΕΛΤΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αδιακώλυτη εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της.
V. Με τις ρυθμίσεις των άρθρων 58 – 81 αναμορφώνεται και εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με στόχο την αποτελεσματικότερη και πλέον εύρυθμη προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.
VI. Τέλος, με τα άρθρα 82 έως 85 ρυθμίζονται επιμέρους θέματα, όπως οργανωτικά, ή συμπληρώνεται νομοθεσία, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, καλούνται οι πολίτες σε διαβούλευση, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι τις 23.04.2013 και ώρα 08:00 π.μ., επί των υιοθετούμενων ρυθμίσεων και να υποβάλουν τυχόν προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

Ο Υπουργός Οικονομικών
Ιωάννης Στουρνάρας