Άρθρο 62

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1049 προστίθεται περίπτωση δ) ως εξής:

«δ) από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 7 Ιανουαρίου του επομένου έτους, ε) από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά και στ) την προηγουμένη και την επομένη εβδομάδα των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες.»