Άρθρο 63 Μεταβατικές διατάξεις

1. Όλα τα χρηματικά ποσά που ορίζουν οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε ευρώ, επιτρέπεται να αυξομειώνονται με διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Στις δίκες που κατά την εισαγωγή του παρόντος νόμου είναι εκκρεμείς στον πρώτο βαθμό, οι διαδικαστικές πράξεις ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, όσες όμως είχαν ενεργηθεί πριν από την εισαγωγή του ρυθμίζονται από το προγενέστερο δίκαιο.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 214 Α και 233 παράγραφοι 2-4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται και στις αγωγές που ασκήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του, και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί.

4. Το παραδεκτό των ενδίκων μέσων, το επιτρεπτό των προβαλλόμενων λόγων και ο χρόνος της άσκησής τους κρίνονται σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κατά το χρόνο που δημοσιεύεται η απόφαση. Στα ένδικα μέσα που είχαν ασκηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.

5. Οι σχετικές με την αναγκαστική εκτέλεση, διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις εκτελέσεις που αρχίζουν μετά την έναρξη της ισχύος του. Τα άρθρα 959 παράγραφος 2, 963 και 975 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται και επί πλειστηριασμών, που θα διενεργηθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6. Οι διατάξεις των άρθρων 960 παράγραφος 2 εδάφιο β και 999 παράγραφος 3 εδάφιο β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας θα τεθούν σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1047 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται και στις αγωγές που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 • 21 Μαρτίου 2011, 20:21 | Κώστας Δημητρίου

  Πρέπει να υπάρξει και μια τροπολογία απαραίτητη για τις μεταλλικές δραχμές.
  Η τελευταία προσαρμογή ήταν με βάση τις δραχμές και ως γνωστό ισχύει έως σήμερα και είναι 1 μεταλλική δραχμή ίσον με 140 δραχμές και ανάλογα μετατρέπουμε σε Ευρώ ήτοι 140 / 340,75 και 1 μεταλλική δραχμή ισούται με 0,41 € .

  Πρέπει λοιπόν να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει κάτι σχετικό. Λ.χ.

  Έως πλήρους εξαλείψεώς της από την χρήση στην εφαρμογή της εν γένει νομοθεσίας, η μεταλλική δραχμή ισούται με δύο (2) Ευρώ. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης και μετά σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται η σχέση μεταξύ μεταλλικής δραχμής και ευρώ.

 • 21 Μαρτίου 2011, 19:00 | Δαφνη

  Σχετικά με τις αγωγές διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας που θα έχουν ήδη ασκηθεί κατά το χρόνο δημοσίευσης του νέου νόμου, καλό θα ήταν να δοθεί προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου για την εγγραφή τους στα βιβλία διεκδικήσεων.

 • 19 Μαρτίου 2011, 21:22 | Βασίλης

  Όλως περιττή η παράγραφος 1 του άρθρου 63. Ήδη υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 5 παρ. 1 του ΕισνΚΠολΔ. Περαιτέρω αρκεί η υπόμνηση πως με βάση το άρθρο 7 παρ. 10 του ν. 2145/1993 ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει δυνατότητα αναπροσαρμογής χρηματικών ποσών συγκεκριμένων άρθρων του ΚΠολΔ με απλή υπουργική απόφαση.

 • 14 Μαρτίου 2011, 16:51 | Κώστας Δημητρίου

  Πρέπει κατά τη γνώμη μου να προβλεφθεί και η δυνατότητα ματαίωσης στο Δικαστήριο που εισήχθη μια αγωγή , αν δεν έχει εισαχθεί για συζήτηση για πρώτη φορά (υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου) με δυνατότητα κλήσης στο Ειρηνοδικείο για συζήτηση . Η διαδικασία γι’ αυτό να προβλεφθεί ότι θα έχει πλήρη ατέλεια. Οι δε επιδόσεις της κλήσης (αν έχει επιδοθεί ήδη η αγωγή) στις περιπτώσεις αυτές να προβλέπεται ότι γίνεται μέσω του Δικαστηρίου με δικαστικό επιμελητή – υπάλληλο του Δικαστηρίου ή με κάποιο άλλο κρατικό όργανο , όπως λ.χ. αστυνομία και ατελώς για τον διάδικο.