Άρθρο 53

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 960 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Απόσπασμα της περίληψης αυτής, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, συνοπτική περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιμή πρώτης προσφοράς, το όνομα και την ακριβή διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, καθώς και σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας που εκδίδεται στο δήμο όπου βρίσκεται ο τόπος του πλειστηριασμού και αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του νομού όπου υπάγεται ο δήμος.»

2. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 2 του άρθρου 960 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καταργούνται.

  • 21 Μαρτίου 2011, 00:47 | Δημήτριος Παρασκευούδης

    »Απόσπασμα της περίληψης αυτής, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, συνοπτική περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιμή πρώτης προσφοράς, το όνομα και την ακριβή διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου όπου βρίσκεται ο τόπος του πλειστηριασμού ».

    Επειδή κάθε Δήμος έχει την δική του Ιστοσελίδα, θα μπορούσατε κ. Υπουργέ εάν υπάρχει η βούληση, με νόμο, ο κάθε Δήμος να έχει και ένα τμήμα » Δημοσιεύσεις » στο οποίο ο δικ. επιμελητής να δημοσιεύει απόσπαμα της περίληψης και αυτή να αναρτάται με επιμέλεια του Δήμου στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου την Τρίτη πριν από τον πλειστηριασμό και έως ώρα 17:00 της ημέρας διενέργειας του πλειστηριασμού. ΄Ετσι ο οφειλέτης δεν θα επιβαρύνεται με έξοδα δημοσίευσης τα οποία ξεκινούν από 150 € περίπου και μπορούν να φτάσουν μερικές φορές και πάνω από 600 € ή και περισσότερο.

  • 16 Μαρτίου 2011, 17:49 | ΠΑΥΛΟΣ Ε. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

    να επισυμανθεί στο «και αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του νομού όπου υπάγεται ο δήμος» όπως διοικητικά απαρτίζετο ο νομός προς του Ν3852/2010