Άρθρο 8

Το άρθρο 117 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ουσιώδη προαπαιτούμενα για κάθε έκθεση είναι: α) να συντάσσεται όταν γίνεται η πράξη με την παρουσία όσων συμπράττουν, β) να αναφέρει τον τόπο και το χρόνο που γίνεται η πράξη, το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και την κατοικία κάθε προσώπου που είναι παρόν, γ) να διαβάζεται στους παρόντες διαδίκους και στα άλλα πρόσωπα που συμπράττουν και να επιβεβαιώνεται από αυτούς, δ) να υπογράφεται από το δικαστή ή δικαστικό υπάλληλο που τη συνέταξε, από το γραμματέα που συνέπραξε, από τους παρόντες διαδίκους και τα άλλα πρόσωπα που συνέπραξαν ή να αναφέρεται η άρνηση ή η αδυναμία τους να υπογράψουν.

2. Η σύνταξη της έκθεσης μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Η διάταξη αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο θα ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.»

 • Από τη στιγμή που με τα άρθρα 8 9 και 10 καθιερώνεται η άσκηση διαδικαστικών πράξεων με ηλεκτρονικά μέσα, όπως και η κατάθεση επίδοσης γενικά δικογράφων, η σύνταξη εκθέσεων, απαιτείται στο παρόν νομοσχέδιο και στα σχετικά προεδρικά διατάγματα να αναφερθεί ρητά ότι:

  «Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών που προβλέπονται από το παρόν σχέδιο νόμου, αυτές θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA).. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρμογών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών υπηρεσιών, θα πρέπει η εξασφάλιση της προσβασιμότητας να εξασφαλίζεται βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιμότητας και ευχρηστίας εφαρμογών πληροφορικής»

 • 20 Μαρτίου 2011, 22:29 | ΡΩΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  πως θα υπογράφεται από τον δικαστή ή δικαστικό υπάλληλο, από τους παρόντες διαδίκους και τα άλλα πρόσωπα που συνέπραξαν αν είναι σε ηλεκτρονική μορφη – ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΩ – η παράγραφος 2 ειναι ασαφής.-

 • 17 Μαρτίου 2011, 23:53 | Άμεσα ενδιαφερόμενος

  Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη έχει ήδη θεσπισθεί με το άρθρο 42 ν. 3659/2008. Έκτοτε, αναμένεται η έκδοση σχετικού Π.Δ… Πάντως, η Σλοβακία έχει ήδη καταδικασθεί από το ΕΔΑΔ, διότι, ενώ είχε θεσπίσει την ηλεκτρονική δικαιοσύνη νομοθετικά, δεν την είχε εφαρμόσει στην πράξη (Case of Lawyer Partners AS κατά Σλοβακίας, απόφαση 16-6-2009, προσφυγή αριθμ. 54252/07)!

 • 16 Μαρτίου 2011, 01:16 | Ευάγγελος Τσισλιάνης

  Όλα πλέον θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικώς. Η σημερινή τεχνολογία μας δίνει τόσες λύσεις. Γιατί να μην την εφαρμόσουμε;

 • Aν θέλουμε να προχωρήσουμε όντως σε συνθήκες e-justice, η διάταξη αυτή θα πρέπει να διατυπωθεί ανάστροφα. Όχι «η σύνταξη της έκθεσης μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα», αλλά «η σύνταξη της έκθεσης θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και μόνο κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η δια χειρός σύνταξη έκθεσης.»

  Ο κανόνας πρέπει να είναι ο ηλεκτρονικός τύπος και η εξαίρεση ο χειρόγραφος.

  Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει δέσμευση, ότι το προεδρικό διάταγμα θα εκδοθεί το αργότερο εντός 30 ημερών από τη θέση σε ισχύ του νόμου. Στην πραγματικότητα, θα ήταν επιθυμητό, το εν λόγω προεδρικό διάταγμα να συνταχθεί από τώρα και να το δούμε κι αυτό αναρτημένο σε δημόσια διαβούλευση, διότι σε πολλά νομοθετήματα έχουμε δει πρωτοποριακές διατάξεις, οι οποίες παραπέμπουν στις καλένδες των προεδρικών διαταγμάτων.