Άρθρο 43

1. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 484 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οι λέξεις «Στο πρόγραμμα» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Στην έκθεση περιγραφής».

2. Το άρθρο 497 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πρωτότυπο του ενδίκου μέσου ή η έκθεση που συντάχθηκε φυλάσσονται στο αρχείο του δικαστηρίου.»

3. Στη παράγραφο 1 του άρθρου 498 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ο προσδιορισμός δικασίμου, σύμφωνα με τo προηγούμενο εδάφιο, προκειμένου για εφέσεις κατά αποφάσεων των πολυμελών και μονομελών πρωτοδικείων που εκδικάζονται στις μεταβατικές έδρες των εφετείων της περιφερείας τους, γίνεται κατ’ εντολήν του οικείου προέδρου εφετών από τον προϊστάμενο του πρωτοδικείου τούτου.»

  • 13 Μαρτίου 2011, 12:50 | Δρακούλης Δρακουλόγκωνας

    Δεν υπάρχει κανείς απολύτως λόγος ο προσδιορισμός της συζήτησης της έφεσης να γίνεται σε άλλο δικαστήριο από εκείνο που κατατείθεται το δικόγραφο. Με άλλα λόγια, η διάταξη θα πρέπει να εφαρμοσθεί για όλα τα εφετεία κι όχι μόνο για εκείνα που έχουν μεταβατική έδρα.